UỶ ban nhân dân huyện quan sơNtải về 47.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích47.6 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUAN SƠN


Số: 01/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuan Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo ANTT xã Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt Đề án "Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở";

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 14/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá, ban hành Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo ANTT ở xã, phường, thị trấn, tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và tổ chức, nội dung hoạt động của Tổ ANXH ở khu dân cư;

Xét đề nghị của UBND xã Sơn Thuỷ tại tờ trình số: 26/TTr-UBND ngày 20/12/2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo An ninh trật tự xã Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn gồm có cá ông (bà) có tên sau đây:

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ đạo an ninh trật tự thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm 2, mục A, phần II, bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND, các đơn vị liên quan và ông (bà) có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 1;- Lưu: VP;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH


DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO AN NINH TRẬT TỰ

XÃ SƠN THUỶ, HUYỆN QUAN SƠN

( kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CQ

NHIỆM VỤ BCĐ

GHI CHÚ

1

Lữ Hồng Hắng

CT – UBND xã

Trưởng ban CĐ
2

Lò Đình Chiến

Trưởng CA xã

P.Trưởng ban trực
3

Lữ Xuân Phui

CT MTTQ

P. Trưởng ban
4

Lữ Văn Tiên

Bí thư đoàn xã

Ban viên
5

Phạm Thị Nhạc

CT Hội PN

Ban viên
6

Phạm Văn Tặng

CT Cựu chiến binh

Ban viên
7

Hoàng Ngọc Yếng

CT Hội nông dân

Ban viên
8

Hà Đình Thảo

Xã đội trưởng

Ban viên
9

Hà Văn Tiện

CB tư pháp xã

Ban viên
10

Thao Văn Dia

Trưởng bản Mùa xuân

Ban viên
11

Sùng Văn Chứ

Trưởng bản Xía Nọi

Ban viên
12

Lữ Văn Sánh

Trưởng bản Khà

Ban viên
13

Hà Văn Lượng

Trưởng bản Chanh

Ban viên
14

Lương Văn Mới

Trưởng bản Hiết

Ban viên
15

Vi Văn Thiến

Trưởng bản Cóc

Ban viên
16

Vi Văn Tức

Trưởng bản Muống

Ban viên
17

Ngân Văn Khơi

Trưởng bản Thuỷ Chung

Ban viên
18

Hà Văn Thế

Trưởng bản Thuỷ Sơn

Ban viên
19

Hà Văn Thông

Trưởng bản Trung Sơn

Ban viên
20

Hà Văn Toản

Trưởng bản Xuân Thành

Ban viên
21

Vi Văn Tươi

Trưởng bản Thuỷ Thành

Ban viên


UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26 /TTr-UBND Sơn Thuỷ, ngày 20 tháng 12 năm 2011
TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Ban chỉ đạo An ninh trật tự xã Sơn Thuỷ
Kính gửi: - UBND huyện Quan Sơn
Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt Đề án "Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở";

Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 14/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá, ban hành Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo ANTT ở xã, phường, thị trấn, tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và tổ chức, nội dung hoạt động của Tổ ANXH ở khu dân cư;

Để thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở theo quyết định số 375/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Vậy UBND xã Sơn Thuỷ lập tờ trình đề nghị UBND huyện Quan Sơn phê duyệt Ban chỉ đạo An ninh trật tự đi vào hoạt động có hiệu quả.Rất mong Sự quan tâm phê duyệt của UBND huyện Quan Sơn, để UBND xã Sơn Thủy tổ chức thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;

  • Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH
Lữ Hồng Hắng


: portal -> VanBan -> 2015-11-11
VanBan -> THÀnh phố HỒ chí minh
VanBan -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VanBan -> KT. chủ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Thị Thu
VanBan -> 1. Giao Tổng Công ty, Công ty mẹ, Công ty tnhh mtv 100% vốn nhà nước thuộc thành phố thực hiện việc nộp lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2016/tt-btc ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên
VanBan -> Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-cp của Chính phủ Số: 1290 /ubnd-vx
VanBan -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBan -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
VanBan -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
VanBan -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2016
2015-11-11 -> Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương