UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hàtải về 25.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích25.51 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẦM HÀ

Số: 76 /TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐầm Hà, ngày 27 tháng 06 năm 2016


THÔNG BÁO

Lịch công tác của UBND huyện tháng 6/2016

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 06/2016, cụ thể như sau:

* Ngày 01/6/2015 ( thứ 4):

- Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tiếp công dân thường kỳ (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện chuẩn bị).

- Lãnh đạo UBND huyện đi thăm và tặng quà học sinh một số trường trường Mầm non tiêu biểu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 trên địa bàn huyện ( phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Lao động TBXH phối hợp các nhà trường huyện chuẩn bị).

* Ngày 02/6/2016 (thứ 5): Dự kiến đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện dự tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Tỉnh tổ chức.

* Ngày 03/6/2016 (thứ 6): Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị).

* Ngày 06/6/2016 (thứ 2): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp nghe và cho ý kiến hoàn thiên:

- Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Đầm Hà năm 2016 ( phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị).

- Kế hoạch xây dựng “Thương hiệu Đầm Hà” ( phòng Văn hóa thông tin chuẩn bị).

* Ngày 07/6/2016 (thứ 3): Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện (Ủy ban bầu cử huyện chuẩn bị).

* Ngày 08/6/2016 (thứ 4): Đồng chí Lê BìnhPhượng, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện.
* Ngày 09/6/2015 (thứ 5): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Ngày 14 - 15/6/2016 (thứ 3, thứ 4): Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Hội LHPN huyện Đầm Hà lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Ngày 14/6/2015 (thứ 3): Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH làm việc việc với Đoàn kiểm tra sở Thông tin truyền thông về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn huyện ( phòng Văn hóa thông tin, các cơ quan chuyên môn chuẩn bị).

* Ngày 15/6/2016 (thứ 4):

- Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tiếp công dân thường kỳ (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện chuẩn bị).

- Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg và quyết định số 2472/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng Đồng bào dân tộc thiểu số (Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp các cơ quan liên quan, UBND xã Quảng Lâm chuẩn bị).

* Ngày 19/6/2016 (thứ 3): Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế họp nghe đánh giá công tác đầu tư, XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm (phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp cơ quan chuyên môn liên quan chuẩn bị ).

* Ngày 21/6/2016 (thứ 3): Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện họp Ban chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách huyện đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2016 ( Phòng Tài chính –Kế hoạch chuẩn bị).

* Ngày 22/6/2016 (thứ 4): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 6/2016, nội dung gồm:

- Kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (VP. HĐND-UBND huyện chuẩn bị).

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị).- Quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn năm 2017 (phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị).

- Thông qua kế hoạch thực hiện Đề án “ tỉnh Quảng Ninh-mỗi xã phường một sản phẩm” trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2016-2020 (Phòng Nông nghiệp PTNT chuẩn bị chuẩn bị).

* Ngày 23/6/2016 (thứ 5): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét các danh hiệu thi đua ngành giáo dục năm học 2015-2016 ( phòng Giáo dục-Đào tạo phối hợp phòng Nội vụ huyện chuẩn bị).

* Ngày 24/6/2016 (thứ 6): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Ngày 27/6/2016 (thứ 2): Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2016 (Phòng NN và PTNT chuẩn bị).

* Ngày 28/6/2016 (thứ 3): Dự kiến Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện dự kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021.

* Ngày 30/6/2016 (thứ 5): Dự kiến Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Ghi chú:

Thời gian còn lại Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc theo chức năng và đi kiểm tra, chỉ đạo các mặt công tác tại cơ sở.

Chiều thứ hai hàng tuần, đồng chí Chủ tịch UBND huyện hội ý công tác với Thường trực Huyện ủy; chiều thứ sáu hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện hội ý công việc UBND huyện ./.Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;

- CT, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- Các cơ quan CM, cơ quan thuộc UBND huyện;

- VP Huyện ủy; Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng TTĐT huyện;

- V0, V1, V2, V3;

- Lưu VP./.TL. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHÁNH VĂN PHÒNG

( Đã ký)


Hoàng Giang
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương