UỶ ban nhân dân huyện mù cang chảItải về 8.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.97 Kb.
#21330

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MÙ CANG CHẢI


Số: 457/QĐ- UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mù Cang Chải, ngày 20 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán, bổ sung giao quyền tự chủ năm 2007
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số: 2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 về việc giao dự toán năm 2007;

Xét tờ trình số: 34/TTr-TC ngày 19/6/2007 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc đề nghị điều chỉnh dự toán, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm bổ sung năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh dự toán năm 2007 giao bổ sung thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính cho Phòng Tài chính - Kế hoạch với số tiền điều chỉnh như sau:

- Giảm chi không thường xuyên: 50.000.000 đồng.

- Tăng chi hoạt động thường xuyên: 50.000.000 đồng.

( Số tiền điều chỉnh bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

Điều 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ điều chỉnh dự toán chi Ngân sách năm 2007 thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.TM.UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh


tải về 8.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương