UỶ ban nhân dân huyện kim đỘng số: 724/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích34.74 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KIM ĐỘNG

_________
Số: 724/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________


Kim Động, ngày 10 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

huyện Kim Động

____________________


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của liên Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-UB ngày 17/01/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 189/TNMT ngày 17/4/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

Căn cứ Thông báo số 295-TB/HU ngày 27/8/2008 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện;

Căn cứ Công văn số 481/SNV-TCCC ngày 03/11/2008 của Sở Nội vụ về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết UBND huyện họp ngày 10/11/2008 thông qua nội dung quyết định về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Động trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Động.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Động là cơ quan dịch vụ công, hoạt động theo đơn vị sự nghiệp có thu một phần, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.Trụ sở: Đặt tại cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện Kim Động.

(Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1- Vị trí:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Động trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện.2- Chức năng:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hoạt động cung cấp thông tin, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, môi trường (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ) theo nhiệm vụ của Nhà nước giao; hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, bao gồm: Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, môi trường, khai thác, cung cấp thông tin về tài nguyên, môi trường và các hoạt động cung cấp dịch vụ về lĩnh vực đất đai, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

3- Nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở, cộng đồng dân cư.

- Đăng ký chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở và cộng đồng dân cư.

- Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính huyện theo trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh gửi tới; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ của UBND các xã, thị trấn.

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở và cộng đồng dân cư.

- Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

- Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn trong huyện.

- Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.

- Thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật, thực hiện các dịch vụ có thu về công tác cung cấp thông tin đất đai, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Uỷ ban nhân dân huyện.4- Quyền hạn:

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật. Bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức và người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động theo pháp luật hiện hành.

- Ngoài số biên chế do UBND huyện giao hàng năm, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được quyền ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

- Được quyền ký kết hợp đồng đối với các tổ chức, cá nhân và thuê mướn lao động để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Được quyền yêu cầu các đơn vị có liên quan và cán bộ địa chính xã, thị trấn cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác đăng ký biến động đất đai, công tác đăng ký quyền sử dụng đất, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, tài chính và cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

1- Về tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng điều hành Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Giám đốc Văn phòng được uỷ quyền các lĩnh vực hoạt động của Văn phòng cho Phó Giám đốc Văn phòng khi đi công tác hoặc có lý do đặc biệt.

+ Phó Giám đốc Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được Giám đốc phân công. Phó Giám đốc không được uỷ quyền lại cho cấp dưới những công việc thuộc chức trách của Phó giám đốc và những công việc được Giám đốc uỷ quyền.

+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện do Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Các tổ chuyên môn gồm:

+ Tổ Hành chính Tổng hợp;

+ Tổ Thẩm định hồ sơ;

+ Tổ Kỹ thuật và quản lý hồ sơ địa chính.

Nhiệm vụ cụ thể của các tổ chuyên môn do Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xây dựng trình Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, quyết định.2- Về tổ chức cán bộ:

Uỷ ban nhân dân huyện quản lý các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện.

Số lượng viên chức và người lao động của các tổ chuyên môn tuỳ theo nhu cầu, nhiệm vụ và khả năng tài chính do Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện trực tiếp ký hợp đồng lao động theo Luật Lao động sau khi có sự thoả thuận của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện.

3- Về tài chính:

Hoạt động tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu nhập một phần và các quy định về pháp luật tài chính hiện hành.* Nguồn kinh phí hoạt động:

- Nguồn thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước

- Nguồn ngân sách UBND huyện hỗ trợ 3 năm đầu kể từ khi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đi vào hoạt động

* Kinh phí nêu trên được sử dụng chi như sau:

- Ngân sách Nhà nước chi trả cho công chức, viên chức được phân công kiêm nhiệm làm tại Văn phòng, khi tham gia thực hiện các Dự án hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Nguồn thu phí, lệ phía theo quy định của Luật Đất đai từ hoạt động cung cấp thông tin đất đai và các hoạt động dịch vụ phù hợp với chuyên môn theo quy định được để lại sử dụng để chi trả lương, tiền công lao động, các chế độ có liên quan theo quy định của Nhà nước và các hoạt động khác của Văn phòng, nếu còn thiếu thì được đề nghị ngân sách huyện hỗ trợ.

- Riêng 3 năm đầu, kể từ khi thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nguồn thu từ phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định được để lại huyện phải nhập toàn bộ vào ngân sách huyện dùng để chi trả tiền lương, tiền công lao động cho toàn bộ số biên chế của Văn phòng và chi phí thường xuyên khác có liên quan.4- Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

- Tài sản của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thuộc sở hữu Nhà nước.

- Trước mắt UBND huyện hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu và tiếp nhận toàn bộ những cơ sở vật chất và trang thiết bị có liên quan đến nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất từ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và các trang thiết bị của Dự án hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (gọi tắt là Dự án VLAP) cung cấp.

Riêng năm 2008, tài sản phương tiện thiết bị tạm thời dùng chung với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.Điều 4. Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện căn cứ vào những quy định hiện hành của Nhà nước hướng dẫn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, quy chế hoạt động tài chính và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 1, 2, 3 của quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp huyện, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

Trần Đăng Tuấn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương