UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 100.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích100.55 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: 238 /TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 23 tháng 4 năm 2014THÔNG BÁO

Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các

cơ quan, đơn vị theo cơ chế “Một cửa”

từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2014

Theo báo cáo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện về tình hình tiếp nhận và đôn đốc các phòng, ban giải quyết hồ sơ từ ngày 15/4 đến 21/4/2014 cụ thể như sau:TT

Lĩnh vực

Số HS
tiếp nhận


Số HS đến hạn trả KQ

Trong đó

Số HS đã giải quyết

Số HS chưa giải quyết

1

Đất đai

Tại Phòng TNMT

167

186

178

8

Tại CCT

62

43

41

2

2

Đăng ký kinh doanh

16

17

17

0

3

Lao động thương binh XH

132

49

49

0

4

Tư pháp

0

0

0

0

5

Xây dựng cơ bản

4

5

5

0

6

Cấp phép xây dựng

4

3

3

0

7

Nội vụ

0

0

0

0

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; Uỷ ban nhân dân huyện thông báo các trường hợp hồ sơ chậm trễ tại các phòng, ban.

1. Tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ kỳ này:

1.1. Tại Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tổng hồ sơ đã tiếp nhận : 167 hồ sơ.

- Tổng hồ sơ đến hạn phải giải quyết: 186 hồ sơ.

Trong đó:

+ Số hồ sơ đã được giải quyết: 178 hồ sơ (trong đó có 9 hồ sơ đã được giải quyết nhưng trễ hẹn).

+ Số hồ sơ tồn đọng: 8 hồ sơ.

1.2. Tại Chi cục thuế huyện:

- Tổng hồ sơ đã tiếp nhận : 62 hồ sơ.

- Tổng hồ sơ đến hạn phải giải quyết: 43 hồ sơ (gồm 33 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua).

Trong đó:

+ Số hồ sơ đã được giải quyết: 41 hồ sơ (trong đó có 2 hồ sơ đã được giải quyết nhưng trễ hẹn).

+ Số hồ sơ tồn đọng: 2 hồ sơ

2. Tình hình giải quyết hồ tồn đọng kỳ trước:

2.1. Đối với những trường hợp hồ sơ tiếp nhận trước ngày 1/8/2013:

a. Tại phòng TNMT:

- Đã giải quyết được: 527 trường hợp, tồn đọng 3 trường hợp.

b. Tại Chi cục thuế :

- Đã giải quyết được: 83 trường hợp, tồn đọng 0 trường hợp2.2. Đối với những trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau ngày 1/8/2013:

a. Tại phòng TNMT:

- Đã giải quyết được: 349 trường hợp, tồn đọng 24 trường hợp.

b. Tại Chi cục thuế:

- Đã giải quyết được: 1 trường hợp, tồn đọng 0 trường hợp.3. Tổng số hồ sơ chưa được giải quyết tại các phòng ban:

3.1. Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tính đến kỳ này, số lượng hồ sơ chưa được các cán bộ chuyên môn tại Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết (gồm số hồ sơ tồn đọng kỳ này và hồ sơ tồn đọng những kỳ trước) là 35 hồ sơ, cụ thể như sau:

1/ Võ Thị Hồng Trinh: 14 h/s;

2/ Đoàn Công Ánh: 06 h/s;

3/ Phan Ngọc Tính: 06 h/s;

4/ Đặng Công Đây: 03 h/s.

5/ Đoàn Ngọc Dũng: 02 h/s;

6/ Võ Đình Trung: 02 h/s;

7/ Nguyễn Văn Thiện: 01 h/s;

8/ Đặng Tiển Đông: 01 h/s.
TT

Tên người nộp

Nội dung hồ sơ

Địa chỉ

MHS

Ngày nhận

Ngày hẹn trả

Người xử lý

Võ Thị Hồng Trinh

1

Trần Hữu Thành

Chuyển nhượng, TK, TC QSDĐ có trích đo thửa đất tên Trần Trinh - Trần Hữu Mỹ (03 bộ), Trần Thảo Nguyên (02 bộ), Trần Hữu Thành, Trần Thị Hà, Trần Thị Hạnh, Trần Thị Bích Liên, Lê Thị Hoa (02bộ) .

Đ. Nam Đông

1102

18/03

10/04

Võ Thị Hồng Trinh

2

Lê Hồng Thanh

CMĐ sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Lê Lợm.

Đ. Nam Đông

1046

14/03

04/04

Võ Thị Hồng Trinh

3

Trần Thị Kim Thu

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Trần Đắc

Đ. An

916

11/03

01/04

Võ Thị Hồng Trinh

4

Phan Minh Hạnh

CN, TK, TC QSDĐ có trích đo thửa đất hộ Phạm Thị Năm - Nguyễn Thị Thanh (ủy quyền cho Phan Minh Hạnh).

Đ. Hòa

4785

11/10/2013

04/11/2013

Võ Thị Hồng Trinh

Đoàn Công Ánh

1

Nguyễn Duy Quý (*)

CMĐ sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Phạm Thị Sang.

Đ. Nam Bắc

1295

27/03

18/04

Đoàn Công Ánh

2

Nguyễn Thanh Tuấn

CMĐ SDĐ đối với trường hợp không phải xin phép hộ Huỳnh Thị Diệu (c), người KT Nguxyễn Thanh Tuấn.

Đ. Nam Bắc

1168

20/03

11/04

Đoàn Công Ánh

3

Nguyễn Thị Trang

CMĐ sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Nguyễn Thị Trang.

Đ. Nam Bắc

1052

14/03

04/04

Đoàn Công Ánh

4

Đinh Văn Xuân

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Đặng Dục.

Đ. Nam Trung

1051

14/03

04/04

Đoàn Công Ánh

5

Đặng Thị Bảo Trinh

Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ 1/ Võ Cường, 2/ Võ Thị Tám

Đ. Nam Trung

709

27/02

07/04

Đoàn Công Ánh

Phan Ngọc Tính

1

Trần Duy Hải (*)

Đăng ký biến động tăng diện tích - Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND hộ Huỳnh Thị Hữu ủy quyền cho Trần Duy Hải

Đ. Ngọc

920

11/03

18/04

Phan Ngọc Tính

2

Nguyễn Thị Hiền (*)

ĐKBĐ tăng diện tích – CMĐ SDĐ đối với trường hợp không phải xin phép của hộ Võ Pháp

Đ. Thắng Bắc

896

10/03

15/04

Phan Ngọc Tính

3

Nguyễn Kim

Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ hộ Nguyễn Kim.

Đ. Thắng Bắc

5849

11/12

20/01

Phan Ngọc Tính

4

Huỳnh Đức Khan

CMĐ sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Huỳnh Đức Tào.

Đ.Ngọc

2902

3/7/2013

19/7/2013

Phan Ngọc Tính

5

Đàm Văn Tuấn

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Đàm Nở.

Đ. Thắng Nam

3184

17/7/2013

2/8/2013

Phan Ngọc Tính

6

Nguyễn Hữu Anh

CMĐ SDĐđối với trường hợp không phải xin phép hộ Nguyễn Hữu Anh.

Đ. Thắng Trung

3392

30/7/2013

15/8/2013

Phan Ngọc Tính

Đoàn Ngọc Dũng

2

Phạm Hoàng Quân

ĐKBĐ thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND bà Ngô Thị Nhỏ (c) Phạm Hoàng Quân khai thay

TTVĐ

703

27/02

24/03

Đoàn Ngọc Dũng

3

Phạm Ngọc Thắng

Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ - ĐKBĐ do tăng diện tích tên Nguyễn Nho Hối

TTVĐ

6048

20/12

28/02

Đoàn Ngọc Dũng

Nguyễn Văn Thiện

2

Trần Thị Lệ Hồng

ĐKBĐ tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ – ĐKBĐ do đổi tên hộ Trần Bính (c), vợ bà Nguyễn Thị Sỏ khai.

Đ. Hồng

5901

13/12

12/02

Nguyễn Văn Thiện

Đặng Công Đây

1

Lê Đức Cẩm Thanh (*)

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Lê Đức Ngô (c), vợ Hà Thị Kim Anh khai.

Đ. An

1348

29/03

21/04

Đặng Công Đây

2

Thân Đức Lương (*)

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Thân Cống

Đ. An

1330

28/03

21/04

Đặng Công Đây

3

Lê Thị Minh Linh (*)

CN, TK, TC QSDĐ có trích đo thửa đất tên Hồ Trung Chung - Trần Văn Tiến.

Đ. Nam Đông

1285

26/03

18/04

Đặng Công Đây

Đặng Tiển Đông

1

Lê Ngọc Gần (*)

CMĐ sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Lê Ngọc Ngọ (c), người khai Lê Ngọc Gần.

Đ. Phương

1277

26/03

17/04

Đặng Tiển Đông

Võ Đình Trung

1

Nguyễn Mai Liên (*)

Cấp GCN QSDĐ tên Hồ Thị Hiệp.

Đ. Hòa

1169

20/03

17/04

Võ Đình Trung

2

Phạm Thị Tiến

CMĐ sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép hộ Phạm Phú Lộc.

Đ. Tiến

1104

18/03

08/04

Võ Đình Trung


Ghi chú: (*): Những hồ sơ tồn đọng kỳ này.

3.2. Tại Chi cục Thuế:

Số lượng hồ sơ chưa được các cán bộ chuyên môn tại Chi cục Thuế giải quyết kỳ này là 2 hồ sơ, cụ thể như sau:  • Phan Thị Hạnh Nguyên: 2 hồ sơ
TT

Nội dung hồ sơ

Địa chỉ

MHS

Ngày nhận

Ngày hẹn trả

Người xử lý

1

Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ tên Huỳnh Thị Bay - Trần Quyên

Đ. Thắng Bắc

1378

11/4

16/4

Phan Thị Hạnh Nguyên

2

Đăng ký biến động tăng diện tích theo hiện trạng – CMĐ SDĐ đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân hộ Hoàng Sỹ Nguyên

Đ. Trung

725

14/4

17/04

Phan Thị Hạnh Nguyên

Nhìn chung, tình hình giải quyết tại Phòng Tài nguyên – Môi trường kỳ này có sự chuyển biến so với kỳ trước, tuy nhiên số hồ sơ tồn đọng còn cao. Một số cán cán bộ có số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều: Võ Thị Hồng Trinh, Đoàn Công Ánh, Phan Ngọc Tính.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu lãnh đạo VPĐK QSD đất có những biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng chậm trễ nêu trên; khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, khắc phục và giải quyết các trường hợp chậm trễ và trả kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để thông báo kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.

Riêng tại Chi cục Thuế, kỳ này có 2 hồ sơ tồn đọng, UBND huyện yêu cầu cán bộ liên quan đến việc chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng giải trình nguyên nhân cho UBND huyện trước ngày 28/4/2014./.Nơi nhận:

+ Như trên;

+ CT, PCT UBND huyện;

+ Phòng Nội vụ theo dõi;

+ Các phòng TNMT, CCT, KTHT, TCKH, TP, LBTBXH ;

+ VPĐKQSD đất, Bộ phận TN&TKQ;

+ Cán bộ VPĐK QSDĐ

+ Lãnh đạo VPa.Đạt-CVP, a.Tuy-PVP;+ Lưu: VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Trần Úc


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương