UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.31 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 268/TB-UBND

Điện Bàn, ngày 14 tháng 5 năm 2014


THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Hữu Lên tại

cuộc họp giải quyết các vướng mắc về TTHC đất đai trên địa bàn huyện

Ngày 08 tháng 5 năm 2014, Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp giải quyết các vướng mắc về TTHC đất đai trên địa bàn huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Hữu Lên - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục thuế huyện; Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Bộ phận CNTT thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện.

Sau khi nghe Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện báo cáo các vướng mắc về TTHC đất đai và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp; đồng chí Đặng Hữu Lên - PCT UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

1/ Thống nhất cho Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện điều chỉnh sang tên người đại diện chủ sử dụng đất đối với các Giấy CNQSD đất mang tên "Hộ" trong trường hợp có một trong hai người đứng tên trên Giấy CNQSD đất đã chết” theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 5 tại Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến TTHC về lĩnh vực đất đai (Có biên bản thỏa thuận thống nhất của các thành viên trong hộ gia đình và được UBND cấp xã ký xác nhận).

2/ Cho phép gộp các thủ tục hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết:

- Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép và tách thửa.

- Công nhận diện tích thửa đất theo Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam và tách thửa.

3/ Về phần mềm Một cửa: Giao Bộ phận CNTT thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp cùng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xem xét, xử lý để hạn chế thấp nhất các lỗi về phần mềm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

4/ Đối với hồ sơ thừa kế, tặng cho QSD đất để tính thuế trước bạ:

- Chi cục thuế hướng dẫn về thủ tục miễn, giảm khi nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và QSH nhà ở. Người nhận thừa kế, tặng cho QSD đất và QSH nhà ở cần cung cấp văn bản chứng minh mối quan hệ với người để lại di sản thừa kế, tặng cho để làm cơ sở cho việc thực hiện miễn, giảm theo đúng quy định, không yêu cầu thêm các loại thủ tục khác ngoài quy định.

- Thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính về thuế đối với lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Hữu Lên tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc về TTHC đất đai trên địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan: Văn phòng Đăng ký QSD đất, Chi cục thuế, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan: TN & MT, VP ĐKQSD đất, Chi cục thuế, Bộ phận TN hồ sơ và TKQ huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- C.PVP;

- Lưu VT.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)


Nguyễn Đức Tuy: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương