UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích29.31 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 582 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 28 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn

tại cuộc họp triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

đối với 5 xã, giai đoạn 2015-2020

Ngày 23/10/2014, Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 xã, giai đoạn 2015-2020, duới sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đặng Hữu Lên - UVTV Thường trực Huyện uỷ, Phó trưởng Ban BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện; Đ/c Phan Minh Dũng- PCT UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp&PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục-Đào tạo, Văn hoá TT, Tài nguyên&Môi trường, VP HĐND&UBND; Thành viên Tổ điều phối NTM huyện; Chủ tịch UBND các xã: Điện Phương, Điện Minh, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND các xã báo cáo tóm tắt kết quả tự rà soát về mức độ đạt được các tiêu chí, những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các ngành và thành viên dự họp, Ý kiến phát biểu của đồng chí Đặng Hữu Lên -UVTV Thường trực Huyện uỷ, Phó trưởng Ban BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện; Đ/c Phan Minh Dũng - PCT UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện; Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, kết luận:

1/ Đánh giá tình hình: Giai đoạn 2011-2015, huyện có 8 xã xây dựng NTM, trong đó, 5 xã triển khai ngay từ đầu theo kế hoạch của tỉnh( Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước, Điện Thọ) 1 xã theo kế hoạch của huyện( Điện Hồng), qua năm 2013 tỉnh bổ sung kế hoạch thêm 2 xã( Điện Hồng, Điện Hoà, trong đó xã Điện Hồng huyện đã triển khai) và huyện tiếp tục bổ sung 1 xã khác theo kế hoạch( Điện Tiến). Xây dựng nông thôn mới là một quá trình, phải có thời gian, có lộ trình, kế hoạch và đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, với quyết tâm chính trị cao, cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước và phát huy các nguồn lực mới có thể đạt được mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật cho cư dân nông thôn. Cuối năm 2014 sẽ có 3 xã Gò Nỗi hoàn thành 19 tiêu chí, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã còn lại, giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, đối với 5 xã dọc quốc lộ 1A phải đạt được mục tiêu kép, triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM để vừa đạt được mục tiêu nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho cư dân nông thôn vừa đạt các tiêu chí thành lập phường theo Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn và Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam, Khoá VIII, Kỳ họp thứ 11 về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới nhằm huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội làm tiền đề xây dựng đô thị và thành lập phường vào giai đoạn sau năm 2015.

2/ Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014 và 2015-2020:

Đăng ký xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phấn đấu chậm nhất đến năm 2018 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2019 hoàn thành 49 tiêu chí đô thị loại 5 và làm thủ tục đề nghị công nhân đô thị loại 5. Đến năm 2020 lập hồ sơ thành lập 5 phường nội thị. Với tinh thần đó, UBND huyện yêu cầu:

2.1. Đối với các xã:

- Khẩn trương rà soát lại quy hoạch theo định hướng phường nội thị, nhất là hệ thống giao thông( đường giao thông trục chính, mặt cắt 11,5m) chỉnh trang khu dân cư, tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc để quản lý và tạo điều kiện cho người dân cùng với chính quyền tham gia quản lý và thực hiện theo quy hoạch. Đối với giao thông, sau khi cắm mốc theo tiêu chuẩn đường nội thị, theo từng tuyến đường tổ chức vận động nhân dân hiến đất mở đường, dịch chuyển tường rào, cổng ngõ, tạo sự thông thoáng, phù hợp chỉ giới xây dựng. Hướng dẫn nhân dân trồng cây bờ rào, thực hiện xanh hoá đường làng, sau năm 2015 khi có điều kiện sẽ mở rộng mặt đường bê tông hoặc nâng cấp mặt đường theo yêu cầu của sự phát triển.

- Củng cố Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã; thành lập Ban phát triển thôn, các Tổ công tác phụ trách các nhóm tiêu chí, phân công thành viên BCĐ phụ trách từng tiêu chí cụ thể.

- Tổ chức lễ phát động triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã, chậm nhất trước tháng 2/2015 các xã phải tổ chức xong lễ phát động.

- Tự rà soát, đánh giá lại những tiêu chí đã đạt được, những tiêu chí chưa đạt, mức độ đạt và chưa đạt, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lộ trình về thời gian, nhu cầu vốn đầu tư để triển khai thực hiện.

Đối với những tiêu chí đã đạt, căn cứ vào Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới để lập hồ sơ cho từng tiêu chí theo quy định.

Những tiêu chí chưa đạt, cần tập trung triển khai, tiêu chí có liên quan đến đầu tư thì tổng hợp danh mục các công trình, nhu cầu vốn, nguồn vốn( Trung ương, tỉnh, huyện, xã) để có kế hoạch huy động; nếu nằm trong các đề án của huyện thì UBND xã xây dựng kế hoạch và làm việc với các ngành liên quan của huyện để ưu tiên điều chỉnh bố trí vốn đầu tư theo lộ trình đạt tiêu chí, trước năm 2018. Tiêu chí nào thuộc các ngành của tỉnh quản lý (điện, bưu điện, y tế) thì đề xuất phương án để huyện làm việc với các ngành triển khai thực hiện. Các tiêu chí mềm như: Văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, môi trường không yêu cầu về vốn đầu tư lớn hoặc các tiêu chí đạt nhưng không bền vững, các xã cần quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu để duy trì, phát triển và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

- Trong quá trình rà soát, ngoài quy định mức độ đạt các tiêu chí NTM, cần phải bám sát bảng tổng hợp các tiêu chí đô thị loại 5 để đánh giá và có giải pháp triển khai thích hợp cùng lúc với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư để huy động vốn từ Trung ương, tỉnh và các tổ chức phi Chính phủ để đầu tư phát triển, rút ngắn thời gian hoàn thành xã nông thôn mới, chậm nhất đến năm 2018 các xã phải hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới theo định hướng phát triển đô thị. Từ đó làm cơ sở hoàn thành 49 tiêu chí đô thị loại 5 vào năm 2019, cuối năm 2019 sẽ làm thủ tục trình HĐND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.

Riêng đối với xã Điện Thắng Bắc, qua báo cáo tự rà soát, đến nay đã đạt 15 tiêu chí và có điều kiện thuận lợi hơn các xã khác, do vậy, UBND huyện đề nghị Đảng uỷ, UBND xã Điện Thắng Bắc tổ chức họp thảo luận và có văn bản đăng ký với BCĐ huyện để UBND huyện đăng ký với BCĐ tỉnh đưa xã Điện Thắng Bắc vào danh sách xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2015. Thời gian đăng ký trước ngày 10/11/2014.

2.2. Các phòng, ban ngành của huyện:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng phải trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các chương trình, tạo điều kiện cho 5 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo hướng đô thị.

- Phòng Nông nghiệp&PTNT( TT BCĐ) làm việc với tỉnh về thủ tục đăng ký xã Điện Thắng Bắc bổ sung vào danh mục các xã xây dựng NTM hoàn thành vào năm 2015, 04 xã còn lại đăng ký hoàn thành vào năm 2018. Lập bảng tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, giai đoạn 2015-2020 cho cả 5 xã.

Tổ chức tập huấn, mời các ngành của tỉnh trực tiếp hướng dẫn, trên cơ sở đó tham gia cùng với địa phương xây dựng bộ hồ sơ nông thôn mới theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vào cuối năm 2014 để có cơ sở tham mưu UBND huyện trong quá trình điều hành, chỉ đạo, đồng thời để các xã nắm nội dung và căn cứ triển khai thực hiện.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn các xã về các tiêu chí đô thị loại 5, để định hướng cho các xã bám theo nội dung tiêu chí đô thị trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nghiên cứu mật độ giao thông, tỷ lệ các tuyến đường có mặt cắt 11,5m để cùng với xã khảo sát, điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định tiêu chuẩn phường nội thị. Lưu ý danh mục hỗ trợ đầu tư các tuyến đường ĐH theo Đề án của tỉnh cần ưu tiên giai đoạn 2015-2018 cho các xã này.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khảo sát tham mưu UBND huyện về cơ chế hỗ trợ đầu tư( phần chênh lệch) để đảm bảo tiêu chí đường giao thông đô thị loại 5, tập trung đường có mặt cắt 11,5m.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, tại cuộc họp triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 xã, giai đoạn 2015-2020. Yêu cầu Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND, TTUBMTTQVN huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, hội đoàn thể thuộc huyện;

- Chủ tịch UBND 05 xã;

- Thành viên BCĐ;

- TV Tổ điều phối;

- C.PVP;

- Lưu VT.


Phong\E\TB kết luận NTM 5 xã, 2015-2020.


TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Đức Tuy


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương