Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 18.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích18.8 Kb.


Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

tØnh Yªn B¸i

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

–––––

––––––––––––––––––––––––––––

Sè: 1360/Q§-UBND

Yªn B¸i, ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2007


QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc: Phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu gãi thÇu T­ vÊn kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng Kh¸nh Hoµ - Minh Xu©n, ®o¹n Kh¸nh Hoµ - Yªn ThÕ,

huyÖn Lôc Yªn, tØnh Yªn B¸i

_______________


chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; LuËt §Êu thÇu ngµy 29/11/2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 232/2005/Q§-UBND ngµy 04/8/2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh mét sè néi dung qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i;

C¨n cø Th«ng t­ sè 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn mét sè néi dung vÒ: LËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; GiÊy phÐp x©y dùng vµ tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 vµ NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/09/2006 cña ChÝnh phñ;

C¨n cø V¨n b¶n sè 1299/UBND-XD ngµy 18/7/2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc ChuÈn bÞ ®Çu t­ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh Yªn B¸i t¹i Tê tr×nh sè 87/TTr-SGTVT ngµy 31/8/2007 vÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu t­ vÊn kh¶o s¸t lËp Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh ®­êng Kh¸nh Hoµ - Minh Xu©n, ®o¹n Kh¸nh Hoµ - Yªn ThÕ (Lý tr×nh Km0 - Km17), huyÖn Lôc Yªn, tØnh Yªn B¸i;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tØnh Yªn B¸i t¹i B¸o c¸o sè 315/BC-SKH§T ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2007,


QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu gãi thÇu T­ vÊn kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng Kh¸nh Hoµ - Minh Xu©n, ®o¹n Kh¸nh Hoµ - Yªn ThÕ, huyÖn Lôc Yªn, tØnh Yªn B¸i víi néi dung nh­ sau:

1. Ph©n chia gãi thÇu: PhÇn c«ng viÖc t­ vÊn kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng Kh¸nh Hoµ - Minh Xu©n, ®o¹n Kh¸nh Hoµ - Yªn ThÕ, huyÖn Lôc Yªn, tØnh Yªn B¸i ®­îc ph©n lµm 01 gãi thÇu ®Ó tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.

2. Néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu:

2.1- Tªn gãi thÇu: Gãi thÇu sè 01 - T­ vÊn kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng Kh¸nh Hoµ - Minh Xu©n, ®o¹n Kh¸nh Hoµ - Yªn ThÕ, huyÖn Lôc Yªn, tØnh Yªn B¸i.

2.2- Gi¸ gãi thÇu: 930.780.860 ®ång (ChÝn tr¨m ba m­¬i triÖu, bÈy tr¨m t¸m m­¬i ngh×n, t¸m tr¨m s¸u m­¬i ®ång)

2.3- Nguån vèn: Vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ c¸c nguån vèn kh¸c.

2.4- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu vµ h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu:

- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu: §Êu thÇu 02 tói hå s¬.

- H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu: §Êu thÇu réng r·i trong n­íc.

2.5- Thêi gian lùa chän nhµ thÇu: Quý III vµ quý IV n¨m 2007.

2.6- H×nh thøc hîp ®ång: PhÇn c«ng viÖc kh¶o s¸t ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh, phÇn thiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n ¸p dông hîp ®ång theo h×nh thøc tû lÖ phÇn tr¨m.

2.7- Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång: 90 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång.§iÒu 2. Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh Yªn B¸i (Chñ ®Çu t­) cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕp theo ®óng quy ®Þnh x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh.

Uû quyÒn cho Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt hå s¬ mêi thÇu cña gãi thÇu T­ vÊn kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng Kh¸nh Hoµ - Minh Xu©n, ®o¹n Kh¸nh Hoµ - Yªn ThÕ, huyÖn Lôc Yªn, tØnh Yªn B¸i sau khi cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tØnh Yªn B¸i.§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh; Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan: Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së X©y dùng, Së Tµi chÝnh, Së Giao th«ng vËn t¶i, Kho b¹c nhµ n­íc Yªn B¸i vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.
N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3;- L­u: HC, TH.XD.

Kt. Chñ tÞch

Phã chñ tÞch
NguyÔn V¨n B×nh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương