Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 13.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.36 Kb.


uû ban nh©n d©n

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh yªn b¸i

———


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

————————————Sè: 1179/Q§-UBND

Yªn B¸i, ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2008


QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc xÕp h¹ng doanh nghiÖp

————
Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l­¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ n­íc;

C¨n cø Th«ng t­ liªn tÞch sè 23/2005/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn xÕp h¹ng vµ xÕp l­¬ng ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty nhµ n­íc;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi t¹i Tê tr×nh sè 38/TTr-L§TBXH ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2008 vµ Tê tr×nh sè 407/L§TBXH ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2008,quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. XÕp h¹ng III (h¹ng ba) cho c¸c c«ng ty d­íi ®©y:

1. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn Xæ sè kiÕn thiÕt Yªn B¸i;

2. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n NghÜa V¨n;

3. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n X©y dùng cÊp tho¸t n­íc NghÜa Lé;

4. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §¹i Lîi;

5. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n T©n Phó.§iÒu 2. L­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng cña viªn chøc qu¶n lý c«ng ty ®­îc xÕp h¹ng t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc, c¸n bé cña tØnh.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m Gi¸m Së Néi vô, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc Yªn B¸i, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ Chñ tÞch, Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty cã tªn t¹i §iÒu 1 c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.

N¬i nhËn:

- TT - TØnh uû;

- TT - H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch UBND tØnh;

- Ban Tæ chøc TØnh uû;

- Nh­ ®iÒu 3 Q§;

- C¸c së: Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ XH,

Néi vô;


- Phã VPUBND tØnh (TH, NC);

- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;- L­u: VT, NC.

TM. Uû ban nh©n d©n tØnh

chñ tÞch

Hoµng Th­¬ng L­îngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương