UỶ ban nhân dân céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 24.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích24.82 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

THỊ XÃ BẮC KẠN


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 87/KH-UBND

Bắc Kạn, ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2012
KẾ HOẠCH


Triển khai thực hiện công tác thống kê, giải tỏa các công trình nằm trong

HLGTĐB đối với tuyến ĐT 259 theo Quyết định số 1856/ QĐ- TTg

Căn cứ Quyết định số 1856/ QĐ- TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đ­ường bộ, đ­ường sắt.

Thực hiện Kế hoạch số 113/ KH- ĐCTLN 1856, ngày 15/3/2012 của Đoàn công tác liên ngành 1856 tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Quyết định 1856/ QĐ- TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đ­ường sắt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với các tuyến ĐT259;

Căn cứ quyết định số 1393/ QĐ- UBND ngày 01/8/2012 của UBND thị xã Bắc Kạn về việc thành lập Tổ công tác thống kê, giải toả các công trình nằm trong hành lang giao thông đường bộ đối với tuyến ĐT 259 theo Quyết định số 1856/ QĐ- TTg.

Căn cứ Kế hoạch số 257/ KH- ĐLN 1856 ngày 6/8/2012 của Đoàn liên ngành 1856 tỉnh Bắc Kạn về việc Triển khai thực hiện công tác thống kê, giải tỏa hành lang an toàn đư­ờng bộ theo Quyết định số 1856/ QĐ - TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc lập lại trật tự HLAT đư­ờng bộ đối với tuyến ĐT 259.

Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1856/ QĐ- TTg ngày 27/12/2007 của Thủ t­­ướng Chính phủ về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đư­­ờng bộ trên địa bàn thị xã Bắc Kạn nh­­ư sau:1. Tổ họp Tổ công tác để triển khai nhiệm vụ:

- Tổ công tác đã tiến hành họp triển khai kế hoạch thực hiện công tác thống kê, giải toả HLGTĐB đối với tuyến đường ĐT 259 theo QĐ 1856/QĐ-TTg vào ngày 18/9/2012.

- Địa điểm tại Hội trường 2 tầng 3 UBND thị xã Bắc Kạn.

- Thành phần gồm các thành viên của tổ công tác, triển khai thực hiện Quyết định số 1856/ QĐ-TTg, đối với tuyến ĐT 259 thuộc địa phận thị xã Bắc Kạn.2. Phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1856/ QĐ-TTg, đối với tuyến ĐT 259.

- Tổ công tác thống kê, giải toả các công trình nằm trong hành lang giao thông đường bộ đối với tuyến ĐT 259 theo Quyết định số 1856/ QĐ- TTg, có trách nhiệm phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như sau:

+ Tổ trưởng phụ trách chung, phân công giao nhiệm vụ cụ thể và lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của tổ về công tác thống kê, giải toả các công trình nằm trong hành lang giao thông đường bộ đối với tuyến ĐT 259 thuộc địa phận thị xã Bắc Kạn.

+ Các thành viên của tổ thuộc các Phòng Ban UBND thị xã Bắc Kạn chuẩn bị các văn bản Nhà nước, những hồ sơ liên quan đến đất đai, tài sản, cây cối hoa mầu, nằm trong HLATGT ĐT 259.v.v.

+ Các thành viên thuộc Công ty cổ phần QL và XD giao thông Bắc Kạn chuẩn bị các văn bản Nhà nước liên quan đến quản lý, bảo vệ kết cấu các công trình giao thông đường bộ, các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1856/ QĐ- TTg và các dụng cụ đo đạc, các mẫu biểu, biên bản để thống kê thực tế.v.v.

+ Các thành viên thuộc UBND xã Nông Thượng và các trưởng thôn, sau khi họp tổ công tác ngày 18/9/2012 về tổ chức họp tổ nhân dân để tuyên truyền, thông báo cho các hộ dân biết và chấp hành thực hiện việc thống kê, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến ĐT 259 theo Quyết định số 1856/ QĐ- TTg.

+ Để Tổ công tác thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thống kê, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến ĐT 259. Đề nghị UBND xã Nông Thượng, công an quản lý khu vực, cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông Sở GT-VT tạo mọi điều kiện giúp đỡ.

- Tổ công tác tiến hành lập hồ sơ như sau:

+ Các thành viên của tổ công tác thuộc công ty cổ phần QL và XD giao thông Bắc Kạn có trách nhiệm vẽ sơ đồ hành lang tuyến đường, lập hồ sơ hiện trạng các công trình, vật kiến trúc nằm trong hành lang đường bộ.

+ Các thành viên của tổ công tác thuộc các Phòng Ban UBND Thị xã, lập hồ sơ kinh phí đền bù, giải toả hành lang đường bộ trong phạm vi 15 mét. Trong đó lập hồ sơ và tổng hợp kinh phí cho hỗ trợ đền bù giải toả các công trình xây dựng trong đất HLĐB trong phạm vi 3 mét, thực hiện hoàn thành trong năm 2012.3. Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1856/ QĐ-TTg, đối với tuyến ĐT 259 tại hiện trường cụ thể.

- Thời gian triển khai:

+ Trong thời gian từ ngày 19/9/2012 đến ngày 23/9/2012 Uỷ Ban nhân dân xã Nông Thượng, chỉ đạo các Trưởng thôn tiến hành tiến hành họp thôn để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1856/ QĐ- TTg về lập lại trật tự hành lang an toàn đ­ường bộ và việc Rà soát, thống kê, phân loaị cụ thể trên tuyến đường, để các hộ gia đình năm rõ quy định Nhà nước.

+ Từ ngày 24/9 đến hết ngày 13/10/2012 (15 ngày), tiến hành rà soát, đo vẽ thống kê, phân loại, các loại đất, các công trình xây dựng, cây cối hoa mầu trong hành lang đường bộ và các đường nhánh đấu nối vào ĐT 259 tại xã Nông Thượng (7 km). Hoàn thành công tác đo vẽ sơ đồ hành lang tuyến đường

+ Từ ngày 14/10/2012 đến ngày 30/10/2012 Tổ công tác tiến hành rà soát, đối chiếu, kiểm tra các loại đất có GCNQSD đất, đất chưa có GCNQSD đất, đất đã được đền bù GPMB thực hiện dự án xây dựng, đất tái lấn chiếm và các loại công trình xây dựng, cây cối hoa màu trong hành lang đường bộ, đối chiếu các quy định văn bản Nhà nước có hợp pháp hay vi phạm.v.v.

+ Từ ngày 01/11/2012 đến ngày 20/11/2012 Tổ công tác có thông báo lần 1, lần 2 và lần 3, đến các hộ gia đình đã vi phạm HLĐB để tự giác tháo rỡ, để trả hành lang an toàn giao thộng.

+ Từ ngày 21/11/2012 đến hết năm Tổ công tác tiến hành giải toả trong phạm vi thống kê và cưỡng chế các trường hợp không chấp hành giải toả các công trình xây dựng, cây cối hoa màu trên đất HLĐB trong phạm vi 3 mét.

+ Tổng hợp kinh phí, lập hồ sơ quyết toán thực hiện việc thống kê, giải toả hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến đường ĐT 259 theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg trong năm 2012 để trình Sở Giao thông vận tải thẩm định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán kinh phí cho tổ công tác, hoàn thành trước ngày 15/12/2012.

Trên cơ sở kế hoạch này đề nghị UBND xã Nông Thượng, tổ công tác liên ngành thị xã Bắc Kạn triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ đề ra ./.

(Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 14/9/2012 do các thành viên dự họp đã thống nhất chỉnh sửa một số nội dung và thời gian thực hiện)


Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Đoàn công tác liên ngành 1856 tỉnh KT. CHỦ TỊCH

- TTTU;HĐND thị xã PHÓ CHỦ TỊCH

- Ông Trần Nhất Quyết

- Thành viên tôt công tác 1856- Lưu VT
Trịnh Đình Sính
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương