Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Phô biÓu 6a.
Tæng hîp vèn ®Çu t­¦ cho rõng phßng hé sau rµ so¸t

quy ho¹ch 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38 cña Thñ t­¦íng chÝnh phñ

chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)


Sè TT

§¬n vÞ

Tæng vèn (triÖu ®ång)

Cho rõng tù nhiªn (triÖu ®ång)

Cho rõng trång (triÖu ®ång)

Tæng

§Çu t­­ cho b¶o vÖ rõng tù nhiªn

§Çu t­­ cho KNTS tù nhiªn

§Çu t­­ cho KNTS trång bæ sung

Tæng

§Çu t­­ cho trång rõng

§Çu t­­ cho ch¨m sãc rõng trång

§Çu t­­ cho b¶o vÖ rõng trång

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tæng céng:

85191,75

17770,09

12416,39

3686,94

1666,77

67421,66

38635,99

19892,11

8893,56

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

19840,30

4296,38

3131,80

766,96

397,62

15543,92

8749,28

4794,45

2000,19

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

64443,64

12565,90

8462,10

2834,66

1269,14

51877,74

29886,70

15097,66

6893,37

-

UBND x· qu¶n lý

907,81

907,81

822,49

85,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Ban QLRPH S«ng Chµng

483,66

480,71

480,71

 

 

2,95

2,95

 

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

483,66

480,71

480,71

 

 

2,95

2,95

 

 

2

Ban QLRPH Sim

3404,46

527,43

385,00

98,42

44,02

2877,03

1706,88

942,84

227,31

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

1255,14

405,01

385,00

 

20,02

850,13

488,83

275,59

85,70

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

2149,32

122,42

 

98,42

24,00

2026,90

1218,05

667,25

141,61

3

HuyÖn CÈm Thñy

3782,81

921,01

850,81

70,20

 

2861,80

1931,80

800,00

130,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

3782,81

921,01

850,81

70,20

 

2861,80

1931,80

800,00

130,00

4

Ban QLRPH S«ng Chu

782,04

331,96

292,29

39,68

 

450,08

303,80

146,28

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

782,04

331,96

292,29

39,68

 

450,08

303,80

146,28

 

5

Cty LN Lang Ch¸nh (Luång)

3918,67

142,71

135,45

7,26

 

3775,96

2322,61

1273,03

180,33

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

3918,67

142,71

135,45

7,26

 

3775,96

2322,61

1273,03

180,33

6

Ban QLRPH Nh­­ Xu©n

10696,47

402,13

78,39

167,85

155,90

10294,34

6425,96

3330,25

538,13

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

123,00

 

 

 

 

123,00

67,50

45,90

9,60

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

10573,47

402,13

78,39

167,85

155,90

10171,34

6358,46

3284,35

528,53

7

Ban QLRPH TÜnh Gia

1783,42

676,66

 

556,66

120,00

1106,76

481,70

187,70

437,36

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

714,20

156,60

 

156,60

 

557,60

315,60

46,50

195,50

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1069,22

520,06

 

400,06

120,00

549,16

166,10

141,20

241,86

8

HuyÖn Quan S¬n

1148,91

613,91

250,00

151,71

212,20

535,00

535,00

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1148,91

613,91

250,00

151,71

212,20

535,00

535,00

 

 

9

§ån biªn phßng 505

98,39

98,39

91,95

6,44

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

98,39

98,39

91,95

6,44

 

 

 

 

 

10

Ban QLRPH Thanh Kú

5485,45

1312,04

590,97

380,55

340,52

4173,42

2679,59

1278,68

215,15

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

1949,11

404,63

134,37

162,20

108,06

1544,48

972,48

422,92

149,08

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

3536,34

907,41

456,60

218,35

232,46

2628,93

1707,11

855,76

66,07

11

HuyÖn Lang Ch¸nh

466,61

466,61

466,61

 

 

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

466,61

466,61

466,61

 

 

 

 

 

 

12

HuyÖn Th¹ch Thµnh

4908,20

1135,66

556,76

133,86

445,05

3772,54

1868,94

1553,52

350,08

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

4844,60

1072,06

556,76

70,26

445,05

3772,54

1868,94

1553,52

350,08

-

UBND x· qu¶n lý

63,60

63,60

 

63,60

 

0,00

 

 

 

13

HuyÖn N«ng Cèng

611,91

10,47

0,00

10,47

 

601,44

73,69

162,25

365,50

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

611,91

10,47

 

10,47

 

601,44

73,69

162,25

365,50

16

Ban QLRPH M­­êng L¸t

1316,04

944,21

922,49

21,72

 

371,83

180,28

114,38

77,17

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

471,83

100,00

100,00

 

 

371,83

180,28

114,38

77,17

-

UBND x· qu¶n lý

844,21

844,21

822,49

21,72

 

0,00

 

 

 

17

Ban QLRPH S«ng Lß

1365,00

646,06

511,43

134,63

0,00

718,94

562,76

131,48

24,71

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

8,67

0,00

 

 

 

8,67

6,42

1,58

0,67

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1356,33

646,06

511,43

134,63

 

710,27

556,34

129,90

24,04

18

Ban QLRPH §D Hµ Trung

3946,15

120,33

120,33

0,00

 

3825,83

2454,56

1100,12

271,14

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

3946,15

120,33

120,33

 

 

3825,83

2454,56

1100,12

271,14

19

HuyÖn M­­êng L¸t

464,55

464,55

291,91

172,64

 

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

464,55

464,55

291,91

172,64

 

 

 

 

 

20

Ban QLRPH Lang Ch¸nh

917,59

316,22

244,42

71,80

 

601,38

247,63

318,38

35,38

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

917,59

316,22

244,42

71,80

 

601,38

247,63

318,38

35,38

21

Ban QLRPH Na MÌo

3401,14

1989,46

1319,52

496,73

173,21

1411,68

298,00

359,13

754,55

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

2926,88

1515,20

1019,00

322,99

173,21

1411,68

298,00

359,13

754,55

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

474,26

474,26

300,52

173,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Ban QLRPH Th¹ch Thµnh

2775,76

765,12

745,30

19,83

0,00

2010,64

1242,68

672,80

95,16

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

2775,76

765,12

745,30

19,83

 

2010,64

1242,68

672,80

95,16

23

Cty LN CÈm Ngäc (LT CÈm Thuû)

6877,98

170,98

112,39

58,59

 

6707,00

4370,40

1500,00

836,60

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

1986,14

58,84

58,84

 

 

1927,30

1309,00

500,00

118,30

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

4891,84

112,14

53,55

58,59

 

4779,70

3061,40

1000,00

718,30

24

Ban QLRPH S«ng §»n

4501,77

513,89

341,15

61,32

111,42

3987,89

2513,95

1179,76

294,18

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

1496,62

286,12

189,79

 

96,33

1210,50

715,70

347,40

147,40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

3005,15

227,77

151,36

61,32

15,09

2777,39

1798,25

832,36

146,78

25

Cty LN B¸ Th­­íc (LT B¸ Th­íc)

5001,55

206,47

142,01

0,00

64,45

4795,08

2918,48

1643,36

233,24

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

1595,08

 

 

 

 

1595,08

918,48

643,36

33,24

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

3406,47

206,47

142,01

 

64,45

3200,00

2000,00

1000,00

200,00

26

HuyÖn TriÖu S¬n

2754,94

92,57

92,57

 

 

2662,37

264,33

325,78

2072,26

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

2754,94

92,57

92,57

 

 

2662,37

264,33

325,78

2072,26

27

ThÞ x· BØm S¬n

708,00

 

 

 

 

708,00

400,00

200,00

108,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

708,00

 

 

 

 

708,00

400,00

200,00

108,00

28

NT Hµ Trung

390,00

 

 

 

 

390,00

200,00

100,00

90,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

390,00

 

 

 

 

390,00

200,00

100,00

90,00

29

S­­ ®oµn 390

723,28

 

 

 

 

723,28

400,00

200,00

123,28

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

723,28

 

 

 

 

723,28

400,00

200,00

123,28

30

HuyÖn Yªn §Þnh

1710,33

 

 

 

 

1710,33

700,00

500,00

510,33

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1710,33

 

 

 

 

1710,33

700,00

500,00

510,33

31

HuyÖn Nh­­ Xu©n

2738,66

2218,59

1602,89

615,70

 

520,07

250,00

200,00

70,07

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

2738,66

2218,59

1602,89

615,70

 

520,07

250,00

200,00

70,07

32

HuyÖn VÜnh Léc

1173,00

0,00

0,00

 

 

1173,00

600,00

400,00

173,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1173,00

0,00

 

 

 

1173,00

600,00

400,00

173,00

33

HuyÖn B¸ Th­­íc

1658,58

486,58

280,96

205,62

 

1172,00

1000,00

172,00

0,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1658,58

486,58

280,96

205,62

 

1172,00

1000,00

172,00

 

34

HuyÖn Ngäc LÆc

3515,37

1334,72

1334,72

 

 

2180,65

1200,00

800,00

180,65

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

3515,37

1334,72

1334,72

 

 

2180,65

1200,00

800,00

180,65

35

HuyÖn Ho»ng Ho¸

120,00

 

 

 

 

120,00

100,00

20,00

0,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

120,00

 

 

 

 

120,00

100,00

20,00

 

36

HuyÖn HËu Léc

763,26

 

 

 

 

763,26

400,00

163,26

200,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

763,26

 

 

 

 

763,26

400,00

163,26

200,00

37

HuyÖn Quan Ho¸

797,80

380,68

175,40

205,29

 

417,12

 

117,12

300,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

797,80

380,68

175,40

205,29

 

417,12

 

117,12

300,00

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương