Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Phô biÓu 5b.thång kª diÖn tÝch, vèn ®· ®Çu t¦­ PH¶I bµn giao l¹i cho chñ qu¶n lý míi

®èi t­¦îng Lµ rõng §ÆC DôNG chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)
Stt

§èi t­­îng

DiÖn

Vèn ®·

§èi t­­îng nhËn rõng chuyÓn ®æi (ha)

tÝch

®Çu t­

Ban qu¶n lý RPH,§D,..

Hé gia ®×nh, c¸ nh©n

UBND x·

(ha)

(Tr. ®ång)

D.tÝch

Vèn ®· §T

D.tÝch

Vèn ®· §T

D.tÝch

Vèn ®· §T

Tổng céng:

3728,76

630,61

3728,76

630,61

 

 

 

 

-

Rõng tù nhiªn

3688,76

630,61

3688,76

630,61

 

 

 

 

-

Rõng trång

40,00

0,00

40,00

 

 

 

 

 

1

Khu BTTN Pï Hu (§D)

2937,78

433,45

2937,78

433,45

 

 

 

 

-

Rõng tù nhiªn

2897,78

433,5

2897,78

433,45

 

 

 

 

-

Rõng trång

40,00

 

40,00

 

 

 

 

 

2

Khu BTTN Xu©n Liªn(§D)

790,98

197,2

790,98

197,15

 

 

 

 

-

Rõng tù nhiªn

790,98

197,2

790,98

197,15

 

 

 

 

-

Rõng trång

 

 

 

 

 

 

 

 
Phô biÓu 5c.thång kª diÖn tÝch, vèn ®· ®Çu t¦­ PH¶I bµn giao l¹i cho chñ qu¶n lý míi

®èi t¦­îng Lµ rõng S¶N XUÊT chuyÓn sang rõng PHßNG Hé Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)
Stt

§èi t­­îng

DiÖn

Vèn ®·

§èi t­­îng nhËn rõng chuyÓn ®æi (ha)

tÝch

®Çu t­­

Ban qu¶n lý RPH,§D,..

Hé gia ®×nh, c¸ nh©n

UBND x·

(ha)

(Tr. ®ång)

D.tÝch

Vèn ®· §T

D.tÝch

Vèn ®· §T

D.tÝch

Vèn ®· §T

Tổng céng:

204,50

142,40

169,70

73,40

34,50

69,00

 

 

-

Rõng tù nhiªn

133,30

 

133,00

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

71,20

142,40

36,70

73,40

34,50

69,00

 

 

1

Ban QLRPH S«ng Chµng

133,30

 

133,00

 

 

 

 

 

-

Rõng tù nhiªn

133,30

 

133,00

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban QLRPH Sim

36,70

73,40

36,70

73,40

 

 

 

 

-

Rõng tù nhiªn

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

36,70

73,4

36,70

73,40

 

 

 

 

2

Cty LN CÈm Ngäc (LT CÈm Thuû)

34,50

69,00

 

 

34,50

69,00

 

 

-

Rõng tù nhiªn

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

34,50

69,00

 

 

34,5

69,0

 

 


Phô biÓu 6.
Tæng hîp vèn ®Çu t¦­ tõ rõng phßng hé, ®Æc dông chuyÓn sang

rõng s¶n xuÊt vµ ng­¦îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang rõng phßng hé, ®Æc dông

sau rµ so¸t quy ho¹ch 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38 cña Thñ t­¦íng chÝnh phñ

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)


Sè TT

§¬n vÞ

Tæng vèn (triÖu ®ång)

Cho rõng tù nhiªn (triÖu ®ång)

Cho rõng trång (triÖu ®ång)

Tæng

§Çu t­­ cho b¶o vÖ rõng tù nhiªn

§Çu t­­ cho KNTS tù nhiªn

§Çu t­­ cho KNTS trång bá sung

Tæng

§Çu t­­ cho trång rõng

§Çu t­­ cho ch¨m sãc rõng trång

§Çu t­­ cho b¶o vÖ rõng trång

Tæng céng:

85964,76

18400,70

12941,78

3792,15

1666,77

67564,06

38778,39

19892,11

8893,56

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

20613,31

4926,98

3657,19

872,17

397,62

15686,32

8891,68

4794,45

2000,19

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

64443,64

12565,90

8462,10

2834,66

1269,14

51877,74

29886,70

15097,66

6893,37

-

UBND x· qu¶n lý

907,81

907,81

822,49

85,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(Chi tiÕt theo tõng lo¹i rõng chuyÓn ®æi t¹i Phô biÓu 6a, 6b, 6 c)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương