Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Phô biÓu 5a.thång kª diÖn tÝch, vèn ®· ®Çu t¦­ PH¶I bµn giao l¹i cho chñ qu¶n lý míi

®èi t­¦îng Lµ rõng phßng hé chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)


Stt

§èi t­­îng giao rừng chuyển đổi (Ban quản lý Dự ¸n 661)

DiÖn

Vèn ®·

§èi t­­îng nhËn rõng chuyÓn ®æi (ha)

tÝch

®Çu t­­

Ban qu¶n lý RPH,§D,..

Hé gia ®×nh, c¸ nh©n

UBND x·

(ha)

(Tr. ®ång)

D.tÝch

Vèn ®· §T

D.tÝch

Vèn ®· §T

D.tÝch

Vèn ®· §T

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tổng céng:

81059,76

85191,75

16137,64

19840,31

61216,09

64443,66

3706,00

907,81

-

Rõng tù nhiªn

56692,44

17770,09

10572,59

4296,39

42413,87

12565,92

3706,00

907,81

-

Rõng trång

24367,32

67421,66

5565,05

15543,92

18802,22

51877,7

0,00

-

1

Ban QLRPH S«ng Chµng

2037,90

483,7

2037,90

483,66

 

 

 

 

-

Rõng tù nhiªn

2026,10

480,7

2026,10

480,71

 

 

 

 

-

Rõng trång

11,80

3,0

11,80

2,95

 

 

 

 

2

Ban QLRPH Sim

2540,50

3404,5

1364,00

1255,14

1176,50

2149,3

 

 

-

Rõng tù nhiªn

1544,90

527,4

1075,60

405,01

469,30

122,4

 

 

-

Rõng trång

995,60

2877,0

288,40

850,13

707,20

2026,9

 

 

3

HuyÖn CÈm Thñy

3505,70

3782,8

 

 

3505,70

3782,8

 

 

 

Rõng tù nhiªn

2690,00

921,0

 

 

2690,00

921,0

 

 

-

Rõng trång

815,70

2861,8

 

 

815,70

2861,8

 

 

4

Ban QLRPH S«ng Chu

1498,00

782,0

1498,00

782,04

 

 

 

 

 

Rõng tù nhiªn

1385,50

332,0

1385,50

331,96

 

 

 

 

-

Rõng trång

112,50

450,1

112,50

450,08

 

 

 

 

5

Cty LN Lang Ch¸nh (Luång)

1659,70

3918,7

1659,70

3918,67

 

 

 

 

 

Rõng tù nhiªn

409,00

142,7

409,00

142,71

 

 

 

 

-

Rõng trång

1250,70

3776,0

1250,70

3775,96

 

 

 

 

6

Ban QLRPH Nh­­ Xu©n

4036,72

10696,5

425,89

123,00

3610,83

10573,5

 

 

-

Rõng tù nhiªn

745,66

402,1

116,20

 

629,46

402,1

 

 

-

Rõng trång

3291,06

10294,3

309,69

123,00

2981,37

10171,3

 

 

7

Ban QLRPH TÜnh Gia

3131,80

1783,4

955,00

714,20

2176,80

1069,2

 

 

-

Rõng tù nhiªn

1914,20

676,7

169,20

156,60

1745,00

520,1

 
-

Rõng trång

1217,60

1106,8

785,80

557,60

431,80

549,2

 

 

8

HuyÖn Quan S¬n

4739,80

1148,9

 

 

4739,80

1148,9

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Rõng tù nhiªn

4589,80

613,9

 

 

4589,80

613,9

 

 

-

Rõng trång

150,00

535,0

 

 

150,00

535,0

 

 

9

§ån biªn phßng 505

358,20

98,4

358,20

98,39

 

 

 

 

 

Rõng tù nhiªn

358,20

98,4

358,20

98,39

 

 

 

 

-

Rõng trång

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

10

Ban QLRPH Thanh Kú

4749,90

5485,5

1411,80

1949,11

3338,10

3536,3

 

 

-

Rõng tù nhiªn

3421,20

1312,0

849,10

404,63

2572,10

907,4

 

 

-

Rõng trång

1328,70

4173,4

562,70

1544,48

766,00

2628,9

 

 

11

HuyÖn Lang Ch¸nh

2805,80

466,6

0,00

0,00

2805,80

466,6

0,00

 

 

Rõng tù nhiªn

2805,80

466,6

 

 

2805,80

466,6

 

 

-

Rõng trång

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

12

HuyÖn Th¹ch Thµnh

4082,11

4908,2

 

 

3870,11

4844,6

212,00

63,60

-

Rõng tù nhiªn

2182,98

1135,7

 

 

1970,98

1072,1

212,00

63,60

-

Rõng trång

1899,13

3772,5

 

 

1899,13

3772,5

 

 

13

HuyÖn N«ng Cèng

304,60

611,9

 

 

304,60

611,9

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

10,5

 

 

 

10,5

 

 

-

Rõng trång

304,60

601,4

 

 

304,60

601,4

 

 

14

Ban QLRPH M­­êng L¸t

4492,08

1316,0

900,94

471,83

97,14

0,0

3494,00

844,21

-

Rõng tù nhiªn

4152,50

944,2

658,50

100,00

 

 

3494,00

844,21

-

Rõng trång

339,58

371,8

242,44

371,83

97,14

 

 

 

15

Ban QLRPH S«ng Lß

3798,06

1365,0

11,56

8,67

3786,50

1356,3

 

 

-

Rõng tù nhiªn

3524,20

646,1

 

 

3524,20

646,1

 

 

-

Rõng trång

273,86

718,9

11,56

8,67

262,30

710,3

 

 

16

Ban QLRPH §D Hµ Trung

1411,60

3946,2

 

 

1411,60

3946,2

 

 

 

Rõng tù nhiªn

239,80

120,3

 

 

239,80

120,3

 

 

-

Rõng trång

1171,80

3825,8

 

 

1171,80

3825,8

 

 

17

HuyÖn M­­êng L¸t

2532,50

464,6

 

 

2532,50

464,6

 

 

 

Rõng tù nhiªn

2532,50

464,6

 

 

2532,50

464,6

 

 

-

Rõng trång

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

18

Ban QLRPH Lang Ch¸nh

1292,19

917,6

1292,19

917,60

 

 

 

 

 

Rõng tù nhiªn

1150,69

316,2

1150,69

316,22

 

 

 

 

-

Rõng trång

141,50

601,4

141,50

601,38

 

 

 

 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

19

Ban QLRPH Na MÌo

5421,33

3401,1

1125,30

2926,88

4296,03

474,3

 

 

-

Rõng tù nhiªn

4966,23

1989,5

1125,30

1515,20

3840,93

474,3

 

 

-

Rõng trång

455,10

1411,7

 

1411,68

455,10

 

 

 

20

Ban QLRPH Th¹ch Thµnh

2926,10

2775,8

 

 

2926,10

2775,8

 

 

 

Rõng tù nhiªn

2253,20

765,1

 

 

2253,20

765,1

 

 

-

Rõng trång

672,90

2010,6

 

 

672,90

2010,6

 

 

21

Cty LN CÈm Ngäc (LT CÈm Thuû)

2871,00

6878,0

822,60

1986,14

2048,40

4891,8

 

 

-

Rõng tù nhiªn

683,10

171,0

168,10

58,84

515,00

112,1

 

 

-

Rõng trång

2187,90

6707,0

654,50

1927,30

1533,40

4779,7

 

 

22

Ban QLRPH S«ng §»n

3030,30

4501,8

1473,90

1496,62

1556,40

3005,2

 

 

-

Rõng tù nhiªn

1696,10

513,9

1081,10

286,12

615,00

227,8

 

 

-

Rõng trång

1334,20

3987,9

392,80

1210,50

941,40

2777,4

 

 

23

Cty LN B¸ Th­­íc (LT B Th­­íc)

2653,21

5001,6

393,96

1595,08

2259,25

3406,5

 

 

-

Rõng tù nhiªn

1162,30

206,5

 

 

1162,30

206,5

 

 

-

Rõng trång

1490,91

4795,1

393,96

1595,08

1096,95

3200,0

 

 

24

HuyÖn TriÖu S¬n

1650,60

2754,9

 

 

1650,60

2754,9

 

 

 

Rõng tù nhiªn

168,30

92,6

 

 

168,30

92,6

 

 

-

Rõng trång

1482,30

2662,4

 

 

1482,30

2662,4

 

 

25

ThÞ x· BØm S¬n

236,00

708,0

 

 

236,00

708,0

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

236,00

708,0

 

 

236,00

708,0

 

 

26

NT Hµ Trung

130,00

390,0

130,00

390,00

 

 

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

130,00

390,0

130,00

390,00

 

 

 

 

27

S­­ ®oµn 390

276,70

723,3

276,70

723,28

 

 

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

276,70

723,3

276,70

723,28

 

 

 

 

28

HuyÖn Yªn §Þnh

570,11

1710,3

 

 

570,11

1710,3

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

570,11

1710,3

 

 

570,11

1710,3

 

 

29

HuyÖn Nh­­ Xu©n

2976,00

2738,7

 

 

2976,00

2738,7

 

 

 

Rõng tù nhiªn

2624,00

2218,6

 

 

2624,00

2218,6

 

 

-

Rõng trång

352,00

520,1

 

 

352,00

520,1

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

30

HuyÖn VÜnh Léc

391,00

1173,0

 

 

391,00

1173,0

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

391,00

1173,0

 

 

391,00

1173,0

 

 

31

HuyÖn B¸ Th­íc

2932,70

1658,6

 

 

2932,70

1658,6

 

 

 

Rõng tù nhiªn

2494,70

486,6

 

 

2494,70

486,6

 

 

-

Rõng trång

438,00

1172,0

 

 

438,00

1172,0

 

 

32

HuyÖn Ngäc LÆc

3328,50

3515,4

 

 

3328,50

3515,4

 

 

 

Rõng tù nhiªn

2689,00

1334,7

 

 

2689,00

1334,7

 

 

-

Rõng trång

639,50

2180,7

 

 

639,50

2180,7

 

 

33

HuyÖn Ho»ng Ho¸

30,00

120,0

 

 

30,00

120,0

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

30,00

120,0

 

 

30,00

120,0

 

 

34

HuyÖn HËu Léc

254,42

763,3

 

 

254,42

763,3

 

 

 

Rõng tù nhiªn

0,00

0,0

 

 

 

 

 

 

-

Rõng trång

254,42

763,3

 

 

254,42

763,3

 

 

35

HuyÖn Quan Ho¸

2404,60

797,8

 

 

2404,60

797,8

 

 

-

Rõng tù nhiªn

2282,50

380,7

 

 

2282,50

380,7

 

 

 

Rõng trång

122,10

417,1

 

 

122,10

417,1

 

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương