Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

150,00

0,00

 

 

 

 

150,00

60,00

 

60,00

90,00

 

 

90,00

 

9

§ån biªn phßng 505

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

10

Ban QLRPH Thanh Kú

1328,70

639,50

0,00

0,00

639,50

0,00

689,20

275,68

0,00

275,68

413,52

0,00

0,00

413,52

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

562,70

501,80

 

 

501,80

 

60,90

24,36

 

24,36

36,54

 

 

36,54

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

766,00

137,70

 

 

137,70

 

628,30

251,32

 

251,32

376,98

 

 

376,98

 

11

HuyÖn Lang Ch¸nh

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

12

HuyÖn Th¹ch Thµnh

1899,13

1016,85

0,00

0,00

1016,85

0,00

627,33

250,93

0,00

250,93

376,40

0,00

0,00

376,40

254,95

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1899,13

1016,85

 

 

1016,85

 

627,33

250,93

 

250,93

376,40

 

 

376,40

254,95

-

UBND x· qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

13

HuyÖn N«ng Cèng

304,60

135,30

0,00

0,00

135,30

0,00

169,30

65,00

65,00

0,00

104,30

104,30

0,00

0,00

0,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

304,60

135,30

 

 

135,30

 

169,30

65,00

65,00

 

104,30

104,30

 

 

 

14

Ban QLRPH M­­êng L¸t

339,58

294,18

0,00

51,74

0,00

242,44

45,40

18,16

0,00

18,16

27,24

0,00

0,00

27,24

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

242,44

242,44

 

 

 

242,44

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

97,14

51,74

 

51,74

 

 

45,40

18,16

 

18,16

27,24

 

 

27,24

 

-

UBND x· qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

15

Ban QLRPH S«ng Lß

273,86

11,56

11,56

0,00

0,00

0,00

262,30

162,30

0,00

162,30

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

11,56

11,56

11,56

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

262,30

0,00

 

 

 

 

262,30

162,30

 

162,30

100,00

 

 

100,00

 

16

Ban QLRPH §D Hµ Trung

1171,80

747,10

0,00

0,00

747,10

0,00

424,70

169,88

 

169,88

254,82

 

 

254,82

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1171,80

747,10

 

 

747,10

 

424,70

169,88

 

169,88

254,82

 

 

254,82

 

17

HuyÖn M­­êng L¸t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

18

Ban QLRPH Lang Ch¸nh

141,50

141,50

0,00

0,00

141,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

141,50

141,50

 

 

141,50

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

19

Ban QLRPH Na MÌo

455,10

335,90

0,00

206,10

50,60

79,20

119,20

47,68

 

47,68

71,52

 

 

71,52

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

455,10

335,90

 

206,10

50,60

79,20

119,20

47,68

 

47,68

71,52

 

 

71,52

 

20

Ban QLRPH Th¹ch Thµnh

672,90

397,00

0,00

0,00

397,00

0,00

275,90

110,36

 

110,36

165,54

 

 

165,54

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

672,90

397,00

 

 

397,00

 

275,90

110,36

 

110,36

165,54

 

 

165,54

 

21

Cty LN CÈm Ngäc (LT CÈm Thuû)

2187,90

1290,70

0,00

0,00

1290,70

0,00

897,20

272,50

61,00

211,50

624,70

101,20

210,30

313,20

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

654,50

504,90

 

 

504,90

 

149,60

45,92

1,00

44,92

103,68

1,00

35,30

67,38

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1533,40

785,80

 

 

785,80

 

747,60

226,58

60,00

166,58

521,02

100,20

175,00

245,82

 

22

Ban QLRPH S«ng §»n

1334,20

887,30

0,00

0,00

887,30

0,00

446,90

134,07

0,00

134,07

312,83

0,00

0,00

312,83

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

392,80

308,30

 

 

308,30

 

84,50

25,35

 

25,35

59,15

 

 

59,15

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

941,40

579,00

 

 

579,00

 

362,40

108,72

 

108,72

253,68

 

 

253,68

 

23

Cty LN B¸ Th­­íc (LT B¸ Th­íc)

1490,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1490,91

596,36

0,00

596,36

894,55

0,00

0,00

894,55

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

393,96

0,00

 

 

 

 

393,96

156,02

 

156,02

237,94

 

 

237,94

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1096,95

0,00

 

 

 

 

1096,95

440,34

 

440,34

656,61

 

 

656,61

 

24

HuyÖn TriÖu S¬n

1482,30

1291,70

1291,70

0,00

0,00

0,00

190,60

70,00

70,00

 

120,60

120,60

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

1482,30

1291,70

1291,70

 

 

 

190,60

70,00

70,00

 

120,60

120,60

 

 

 

25

ThÞ x· BØm S¬n

236,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

136,00

54,40

 

54,40

81,60

 

 

81,60

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

236,00

100,00

 

 

100,00

 

136,00

54,40

 

54,40

81,60

 

 

81,60

 

26

NT Hµ Trung

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

130,00

130,00

 

 

130,00

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

27

S­­ ®oµn 390

276,73

22,63

0,00

0,00

22,63

0,00

254,10

101,64

 

101,64

152,46

 

 

152,46

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

276,73

22,63

 

 

22,63

 

254,10

101,64

 

101,64

152,46

 

 

152,46

 

28

HuyÖn Yªn §Þnh

570,11

570,11

0,00

0,00

570,11

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

570,11

570,11

 

 

570,11

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

29

HuyÖn Nh­­ Xu©n

352,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

252,00

100,80

 

100,80

151,20

 

 

151,20

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

352,00

100,00

 

 

100,00

 

252,00

100,80

 

100,80

151,20

 

 

151,20

 

30

HuyÖn VÜnh Léc

391,00

171,00

0,00

0,00

171,00

0,00

220,00

88,00

 

88,00

132,00

 

 

132,00

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

391,00

171,00

 

 

171,00

 

220,00

88,00

 

88,00

132,00

 

 

132,00

 

31

HuyÖn B¸ Th­­íc

438,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438,00

175,20

 

175,20

262,80

 

 

262,80

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

438,00

0,00

 

 

 

 

438,00

175,20

 

175,20

262,80

 

 

262,80

 

32

HuyÖn Ngäc LÆc

639,50

339,50

0,00

139,50

200,00

0,00

300,00

120,00

 

120,00

180,00

 

 

180,00

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

639,50

339,50

 

139,50

200,00

 

300,00

120,00

 

120,00

180,00

 

 

180,00

 

33

HuyÖn Ho»ng Ho¸

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

12,00

 

12,00

18,00

 

 

18,00

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

30,00

0,00

 

 

 

 

30,00

12,00

 

12,00

18,00

 

 

18,00

 

34

HuyÖn HËu Léc

254,42

234,92

100,00

0,00

134,92

0,00

19,50

7,80

 

7,80

11,70

 

 

11,70

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

254,42

234,92

100,00

 

134,92

 

19,50

7,80

 

7,80

11,70

 

 

11,70

 

35

HuyÖn Quan Ho¸

122,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,10

48,84

 

48,84

73,26

 

 

73,26

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

122,10

0,00

 

 

 

 

122,10

48,84

 

48,84

73,26

 

 

73,26

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương