Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
§¬n vÞ

DiÖn tÝch

Dù kiÕn kÕ ho¹ch khai th¸c rõng trångn¨m

n¨m

n¨m

n¨m

n¨m

n¨m2010

2011

2012

2013

2014

2015Tæng céng:

12480

90

2425

3445

2904

2654

9621

Ban QLRPH Sim

847

 

150

200

200

200

972

HuyÖn CÈm Thñy

506

 

100

186

100

120

 3

Cty LN Lang Ch¸nh (Luång)

958

 

200

240

200

200

1184

Ban QLRPH Nh­­ Xu©n

289

50

100

100

39

 

 5

Ban QLRPH TÜnh Gia

1024

 

200

250

250

240

846

Ban QLRPH Thanh Kú

640

 

128

160

130

130

927

HuyÖn Th¹ch Thµnh

1017

40

250

260

250

217

08

HuyÖn N«ng Cèng

135

 

30

50

55

 

09

Ban QLRPH M­­êng L¸t

294

 

40

60

59

59

7710

Ban QLRPH S«ng Lß

12

 

12

 

 

 

 11

Ban QLRPH §D Hµ Trung

747

 

150

200

200

197

012

Ban QLRPH Lang Ch¸nh

142

 

30

50

62

0

 13

Ban QLRPH Na MÌo

336

 

40

50

90

100

5614

Ban QLRPH Th¹ch Thµnh

397

 

100

100

100

97

015

Cty LN CÈm Ngäc (LT CÈm Thuû)

1291

 

200

350

300

300

14116

Ban QLRPH S«ng §»n

887

 

150

250

200

200

8717

HuyÖn TriÖu S¬n

1292

 

200

330

300

250

21218

ThÞ x· BØm S¬n

100

 

50

50

 

 

019

NT Hµ Trung

130

 

30

40

60

 

020

S­­ ®oµn 390

23

 

 

23

 

 

021

HuyÖn Yªn §Þnh

570

 

100

150

150

170

 22

HuyÖn Nh­­ Xu©n

100

 

55

45

 

 

023

HuyÖn VÜnh Léc

171

 

30

141

 

 

024

HuyÖn Ngäc LÆc

340

 

40

100

100

100

025

HuyÖn HËu Léc

235

 

40

60

60

75

0Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương