Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.32 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§Çu t­­ thùc hiÖn NghÞ quyÕt 39.

 

 

 

82,400

 

 

*

Dù ¸n chuyÓn tiÕp.

 

 

 

39,500

 

 

-

C¶ng c¸ Hoµ Léc - HËu Léc (phÇn NS tØnh ®Çu t­­ ).

59,108

25,952

33,156

18,000

UBND huyÖn HËu Léc

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

®­êng TØnh lé 4A - ®o¹n tõ Ng· Ba M«i ®Õn nói ChÑt (Km0+00-Km14+077).

28,157

8,000

20,157

11,000

UBND huyÖn Qu¶ng X­¬ng

-nt-

-

§­êng tØnh lé Minh Léc - H­­ng Léc - §a Léc, huyÖn HËu Léc.

9,921

3,400

6,521

3,500

UBND huyÖn HËu Léc

-nt-

-

Kiªn cè tuyÕn kªnh N24 huyÖn Ho»ng Ho¸.

22,039

5,100

16,939

7,000

UBND huyÖn Ho»ng Ho¸

TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

*

Dù ¸n khëi c«ng míi.

 

 

 

42,900

 

 

-

Kiªn cè kªnh Bßng Bßng , B9 hÖ thèng hå Yªn Mü huyÖn TÜnh Gia.

20,085

 

20,085

7,000

C«ng ty TNHH mét thµnh viªn khai th¸c CT thuû lîi S«ng Chu.

TriÓn khai thùc hiÖn kªnh B9 (bao gåm c¶ chi kh¸c).

-

§­­êng giao th«ng tõ QL 1A vµo khu du lÞch H¶i Hoµ, TÜnh Gia (phÇn NS tØnh ®Çu t­­).

33,068

 

33,068

10,000

UBND huyÖn TÜnh Gia

TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n (UBND huyÖn TÜnh Gia huy ®éng c¸c nguån vèn hîp ph¸p ®Ó thùc hiÖn båi th­êng GPMB).

-

Tr­­êng tiÓu häc vµ trung häc c¬ së thÞ trÊn Tµo Xuyªn, Ho»ng Ho¸ (phÇn NS tØnh hç trî).

9,560

 

9,560

3,700

UBND huyÖn Ho»ng Ho¸

KÕt hîp víi nguån vèn huy ®éng hîp ph¸p cña huyÖn ®Ó triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n.

-

HÖ thèng m¸y chôp m¹ch mét b×nh diÖn, sè ho¸ xo¸ nÒn, BÖnh viÖn §a khoa tØnh.

24,266

 

24,266

17,000

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

§­­êng giao th«ng thÞ trÊn V¹n Hµ, huyÖn ThiÖu Ho¸ (phÇn NS tØnh hç trî).

5,457

 

5,457

3,500

UBND huyÖn ThiÖu Ho¸

-nt-

-

CÇu Phï ChuÈn, huyÖn §«ng S¬n.

2,560

 

2,560

1,700

UBND huyÖn §«ng S¬n

-nt-

3

§Çu t­­ vïng ATK.

 

 

 

15,000

 

 

*

Thanh to¸n khèi l­­îng hoµn thµnh.

 

 

 

11,596

 

 

-

§­­êng giao th«ng Minh s¬n - Lam S¬n - Ngäc Trung - Cao ThÞnh -Léc ThÞnh - §ång ThÞnh- Quang Trung (G§I).

18,524

13,191

5,333

5,333

UBND huyÖn Ngäc LÆc

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

-

§­­êng giao th«ng Minh s¬n- Lam S¬n- Ngäc Trung- Cao ThÞnh - Léc ThÞnh - §ång ThÞnh- Quang Trung (G§II).

11,217

8,446

2,771

2,771

UBND huyÖn Ngäc LÆc

-nt-

-

§­­êng giao th«ng tõ Trung t©m x· Minh TiÕn ®Õn Lam s¬n.

3,411

2,019

1,392

1,392

UBND huyÖn Ngäc LÆc

-nt-

-

§­­êng giao th«ng tõ lµng Bøa ®i UBND x· Cao ThÞnh, Ngäc LÆc.

9,118

5,867

3,251

1,000

UBND huyÖn Ngäc LÆc

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh.

-

§­­êng giao th«ng tõ Lµng Lim - §åi §á - Lµng GiÕng - Lµng Me, x· §ång ThÞnh.

5,218

2,550

2,668

1,100

UBND huyÖn Ngäc LÆc

-nt-

*

Dù ¸n chuyÓn tiÕp.

 

 

 

3,404

 

 

-

§­­êng giao th«ng liªn x· tõ cÇu Vùc Låi - Ngäc Trung - TT Ngäc Liªn.

9,574

4,000

5,574

2,900

UBND huyÖn Ngäc LÆc

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

Hå Chu Mon x· §ång ThÞnh, huyÖn Ngäc LÆc.

4,719

2,450

2,269

504

UBND huyÖn Ngäc LÆc

-nt-

4

§Çu t­­ ch­­¬ng tr×nh b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng.

 

 

 

2,000

 

 

-

Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc phßng ch¸y, ch÷a ch¸y rõng cho lùc l­­îng KiÓm L©m Thanh Ho¸ giai ®o¹n 2008 - 2010

18,861

2,000

16,861

2,000

Chi côc kiÓm l©m

TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 295/Q§-UBND ngµy 31/01/2008.

5

§Çu t­­ hç trî khu tr¸nh tró b·o tÇu thuyÒn.

 

 

 

30,000

 

 

-

Khu neo ®Ëu tr¸nh tró b·o tÇu thuyÒn nghÒ c¸ L¹ch Híi.

99,095

71,034

28,061

16,000

Së N«ng nghiÖp & PTNT

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

Khu neo ®Ëu tr¸nh tró b·o tÇu thuyÒn nghÒ c¸ L¹ch B¹ng.

85,357

 

85,357

13,700

Së N«ng nghiÖp & PTNT

TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n

-

Khu neo ®Ëu tr¸nh tró b·o tµu thuyÒn nghÒ c¸ L¹ch Tr­­êng, HËu Léc.

 

 

 

300

Së N«ng nghiÖp & PTNT

LËp vµ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ (hoÆc BCKTKT) vµ TK&DT.

6

§Çu t­­ h¹ tÇng du lÞch.

 

 

 

24,000

 

 

-

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­­êng Ng« QuyÒn thÞ x· SÇm S¬n (phÇn NS sØnh hç trî)

20,832

5,000

15,832

11,000

UBND TX SÇm S¬n

KÕt hîp víi nguån vèn huy ®éng hîp ph¸p cña TX SÇm S¬n hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­­êng Lª Lîi - TX SÇm S¬n (®­­êng tõ ®­­êng Lý Tù Träng ®Õn ®­êng Hå Xu©n H­¬ng) - phÇn NS tØnh hç trî.

7,697

3,000

4,697

3,400

UBND TX SÇm S¬n

-nt-

-

§­­êng giao th«ng ng· t­­ Goßng - Khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn, huyÖn Ho»ng Hãa (phÇn NS tØnh ®Çu t­­).

33,515

17,000

16,515

9,600

UBND huyÖn Ho»ng Hãa

KÕt hîp víi nguån vèn huy ®éng hîp ph¸p cña huyÖn hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

7

§Çu t­­ h¹ tÇng nu«i trång thñy s¶n, h¹ tÇng gièng thñy s¶n, c©y trång vËt nu«i vµ c©y l©m nghiÖp.

 

 

 

11,153

 

 

-

Cèng cÊp n­­íc nu«i trång thuû s¶n d­­íi ®ª Pam t¹i K7 + 200 x· §a Léc, huyÖn HËu Léc.

1,102

940

162

162

UBND huyÖn HËu Léc

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt.

-

Cèng nu«i trång thñy s¶n d­­íi ®ª 8, x· §a Léc huyÖn HËu Léc, tØnh Thanh Ho¸

952

837

115

115

UBND huyÖn HËu Léc

-nt-

-

Vïng NTTS kÕt hîp trång trät, ch¨n nu«i tËp trung huyÖn N«ng Cèng (phÇn NS tØnh hç trî ).

8,844

3,546

5,298

3,500

UBND huyÖn N«ng Cèng

KÕt hîp víi nguån vèn huy ®éng hîp ph¸p cña huyÖn hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh

-

HÖ thèng c«ng tr×nh thñy lîi ®Çu mèi nu«i trång thñy s¶n n­­íc lî x· Ho»ng Phong huyÖn Ho»ng Hãa (phÇn ng©n s¸ch tØnh hç trî).

5,132

 

5,132

4,000

UBND huyÖn Ho»ng Hãa

-nt-

-

HÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi ®Çu mèi vïng NTTS n­íc lî x· Nguyªn B×nh, TÜnh Gia (phÇn NS tØnh hç trî).

3,121

 

3,121

2,500

UBND huyÖn TÜnh Gia

-nt-

-

Vèn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trång rõng n¨m 2008.

876

 

876

876

§oµn §iÒu tra thiÕt kÕ l©m nghiÖp

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh.

8

§Çu t­­ ch­­¬ng tr×nh ®ª biÓn.

 

 

 

70,000

 

Giao Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chñ tr× phèi hîp víi víi c¸c ngµnh liªn quan b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh ph©n bæ kÕ ho¹ch vèn cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh sau khi TW cã th«ng b¸o ho·n thu håi t¹m øng cña ch­¬ng tr×nh .

9

§Çu t­­ hç trî Khu kinh tÕ Nghi S¬n.

 

 

 

235,000

 

Giao Ban qu¶n lý KKT Nghi S¬n lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt b¸o c¸o së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh ph©n bæ vèn cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh.

10

§Çu t­­ h¹ tÇng qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi.

 

 

 

12,000

 

 

-

§­­êng liªn b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng ®ång bµo M«ng thuéc biªn giíi Na MÌo huyÖn Quan S¬n (®o¹n tõ QL 217 ®Õn mèc G11) - G§I.

32,837

16,100

16,737

12,000

Bé ChØ huy Bé ®éi Biªn phßng tØnh

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

11

§Çu t­­ y tÕ tØnh vµ trung t©m y tÕ dù phßng.

 

 

 

16,000

 

 

-

C¶i t¹o, n©ng cÊp hiÖn ®¹i hãa BÖnh viÖn §a khoa tØnh.

118,161

49,450

68,711

10,000

Së X©y dùng

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh; hoµn thµnh nhµ khèi néi, nhµ cÇu nèi nhµ bÖnh nh©n néi; chi kh¸c.

-

BÖnh viÖn Nhi.

193,000

77,200

115,800

6,000

Së X©y dùng

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh; hoµn thµnh lß ®èt r¸c (bao gåm c¶ thiÕt bÞ vµ chi kh¸c).

12

§Çu t­ b¶o tån v¨n hãa.

 

 

 

10,000

 

 

-

Khu di tÝch lÞch sö Lam Kinh

 

49,403

 

10,000

Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh; hoµn thµnh h¹ng môc: b¶o tån, t«n t¹o ®­êng Nam cÇu B¹ch ®Õn hå t©y; s©n rång thÒm rång; TBA ®Òn Trung tóc v­¬ng Lª Lai; tiÕp tôc thùc hiÖn h¹ng môc b¶o tån, t«n t¹o ®­êng néi bé (bao gåm c¶ chi kh¸c); chuÈn bÞ ®Çu t­ dù ¸n t«n t¹o toµ chÝnh ®iÖn.

+

Trong ®ã: §­êng néi bé do së X©y dùng lµm chñ ®Çu t­­.

14,991

300

14,691

6,000

Së X©y dùng

TiÕp tôc thùc hiÖn b¶o tån, t«n t¹o ®­êng néi bé (bao gåm c¶ chi kh¸c)

13

§Çu t­­ ph¸t thanh miÒn nói phÝa B¾c.

 

 

 

2,000

 

 

-

Më réng m¹ng phñ sãng ph¸t thanh c¸c ch­­¬ng tr×nh v¨n ho¸ - x· héi vµ c¸c ch­¬ng tr×nh b»ng tiÕng d©n téc khu vùc miÒn nói Thanh Ho¸.

5,994

3,000

2,994

1,800

§µi Ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Thanh Ho¸.

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n dù ¸n theo quy ®Þnh.

-

§­­êng truyÒn tÝn hiÖu PT-TH ph¸t sãng qua vÖ tinh VINASAT1.

 

 

 

200

§µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh

LËp vµ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ (hoÆc BCKTKT) vµ TK&DT.

14

Hç trî ®Çu t­ trô së x·

 

 

 

4,000

 

Chi tiÕt cã phô biÓu 2 kÌm theo

15


: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương