Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.32 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§· giao kÕ ho¹ch

Vèn cßn thiÕu

KÕ ho¹ch n¨m 2009

Chñ ®Çu t­­

Môc tiªu ®Çu t­­

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tæng céng:

13,013

4,103

8,910

6,710

 

 

A

Chi phÝ ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý dù ¸n.

712

 

712

712

 

Thùc hiÖn chi phÝ ho¹t ®éng Ban qu¶n lý dù ¸n n¨m 2009

B

C«ng tr×nh cÊp x·.

4,705

1,672

3,033

3,033

 

 

I

HuyÖn Quan S¬n.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Trung Xu©n n¨m 2004, 2005.

34

29

5

5

UBND x· Trung Xu©n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· S¬n §iÖn n¨m 2006.

92

53

39

39

UBND x· S¬n §iÖn

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· S¬n Hµ n¨m 2006.

54

18

36

36

UBND x· S¬n Hµ

-nt-

4

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· S¬n L­­ n¨m 2003, 2004.

63

53

10

10

UBND x· S¬n L­­

-nt-

II

HuyÖn Quan Hãa.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Phó S¬n n¨m 2003.

32

20

12

12

UBND x· Phó S¬n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Phó Thanh n¨m 2004, 2005.

48

34

14

14

UBND x· Phó Thanh

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thanh Xu©n n¨m 2005, 2006.

106

54

52

52

UBND x· Thanh Xu©n

-nt-

4

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Håi Xu©n n¨m 2006.

160

50

110

110

UBND x· Håi Xu©n

-nt-

5

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Trung S¬n n¨m 2006.

136

20

116

116

UBND x· Trung S¬n

-nt-

III

HuyÖn Th­­êng Xu©n.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Yªn Nh©n n¨m 2006.

165

60

105

105

UBND x· Yªn Nh©n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· LuËn Thµnh n¨m 2006.

171

40

131

131

UBND x· LuËn Thµnh

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Xu©n Léc n¨m 2006.

140

50

90

90

UBND x· Xu©n Léc

-nt-

4

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Xu©n Th¾ng n¨m 2006.

138

49

89

89

UBND x· Xu©n Th¾ng

-nt-

IV

HuyÖn Nh­­ Thanh.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Yªn L¹c n¨m 2006.

139

49

90

90

UBND x· Yªn L¹c

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thanh T©n n¨m 2005.

158

50

108

108

UBND x· Thanh T©n

-nt-

V

HuyÖn CÈm Thñy.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· CÈm T©n n¨m 2007.

149

40

109

109

UBND x· CÈm T©n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· CÈm V©n n¨m 2006.

170

50

120

120

UBND x· CÈm V©n

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· CÈm T©m n¨m 2006, 2007.

279

85

194

194

UBND x· CÈm T©m

-nt-

VI

HuyÖn Th¹ch Thµnh.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Th¹ch T­­îng n¨m 2006.

176

40

136

136

UBND x· Th¹ch T­îng

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thµnh C«ng n¨m 2003,2004, 2005.

121

78

43

43

UBND x· Thµnh C«ng

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thµnh T©m n¨m 2006.

148

38

110

110

UBND x· Thµnh T©m

-nt-

4

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thµnh TiÕn n¨m 2005.

56

40

16

16

UBND x· Thµnh TiÕn

-nt-

5

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thµnh Long n¨m 2006.

143

50

93

93

UBND x· Thµnh Long

-nt-

6

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Th¹ch §ång n¨m 2003.

126

 

126

126

UBND x· Th¹ch §ång

-nt-

VII

HuyÖn Lang Ch¸nh.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Tam V¨n n¨m 2005.

26

18

8

8

UBND x· Tam V¨n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· T©n Phóc n¨m 2006, 2007.

253

84

169

169

UBND x· T©n Phóc

-nt-

VIII

HuyÖn TÜnh Gia.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· H¶i Th­­îng n¨m 2004, 2005.

133

92

41

41

UBND x· H¶i Th­­îng

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Anh S¬n n¨m 2007.

73

20

53

53

UBND x· Anh S¬n

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Phó S¬n n¨m 2006.

63

22

41

41

UBND x· Phó S¬n

-nt-

4

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Triªu D­­¬ng n¨m 2006.

78

28

50

50

UBND x· Triªu D­­¬ng

-nt-

5

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Ninh H¶i n¨m 2007.

67

30

37

37

UBND x· Ninh H¶i

-nt-

6

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· H¶i Ninh n¨m 2006.

104

28

76

76

UBND x· H¶i Ninh

-nt-

7

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· §Þnh H¶i n¨m 2006.

93

20

73

73

UBND x· §Þnh H¶i

-nt-

IX

HuyÖn B¸ Th­­íc.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· §iÒn Trung n¨m 2007.

147

60

87

87

UBND x· §iÒn Trung

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· L­­¬ng Ngo¹i n¨m 2006.

100

37

63

63

UBND x· L­­¬ng Ngo¹i

-nt-

3

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· L­­¬ng Néi n¨m 2006, 2007.

146

41

105

105

UBND x· L­­¬ng Néi

-nt-

4

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· L­­¬ng Trung n¨m 2006, 2007.

263

77

186

186

UBND x· L­¬ng Trung

-nt-

X

HuyÖn Nh­­ Xu©n.

 

 

 

 

 

 

1

C«ng tr×nh h¹ tÇng x· Thanh Qu©n n¨m 2005, 2007.

153

65

88

88

UBND x· Thanh Qu©n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

C

C«ng tr×nh liªn x·.

7,596

2,431

5,165

2,965

 

 

1

§­êng giao th«ng liªn x· Th¹ch §ång - Th¹ch Long - Th¹ch §Þnh huyÖn Th¹ch Thµnh.

744

595

149

149

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

KÐo dµi ®­­êng giao th«ng liªn x· Th¹ch §ång - Th¹ch Long - Th¹ch §Þnh huyÖn Th¹ch Thµnh.

168

20

148

148

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

-nt-

3

§­­êng giao th«ng liªn x· Anh S¬n - H¶i Nh©n huyÖn TÜnh Gia.

1,139

500

639

639

UBND huyÖn TÜnh Gia

-nt-

4

§­­êng giao th«ng x· Thanh L©m, huyÖn Nh­­ Xu©n.

295

156

139

139

UBND huyÖn Nh­ Xu©n

-nt-

5

§­­êng giao th«ng x· Thanh Xu©n, huyÖn Nh­­ Xu©n.

281

153

128

128

UBND huyÖn Nh­ Xu©n

-nt-

6

§­­êng giao th«ng liªn x· §iÒn Trung - §iÒn H¹ - §iÒn Th­­îng, huyÖn B¸ Th­íc.

889

382

507

507

UBND huyÖn B¸ Th­íc

-nt-

7

§­­êng giao th«ng liªn x· Thanh T©n - Yªn L¹c huyÖn Nh­­ Thanh.

552

385

167

167

UBND huyÖn Nh­­ Thanh

-nt-

8

§­­êng giao th«ng liªn x· §Þnh H¶i - H¶i LÜnh huyÖn TÜnh Gia.

729

240

489

489

UBND huyÖn TÜnh Gia

-nt-

9

§­­êng giao th«ng liªn x· CÈm Tó - CÈm Giang - CÈm L­­¬ng, huyÖn CÈm Thñy.

2,800

 

2,800

600

UBND huyÖn CÈm Thñy

KÕt hîp víi nguån IDA ®Ó hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh.


: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương