Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.32 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

25

Trô së x· Qu¶ng Trung.

2,634

1,833

690

1,143

340

UBND x· Qu¶ng Trung

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
26

Trô së x· Qu¶ng ThÞnh.

2,449

1,662

650

1,012

310

UBND x· Qu¶ng ThÞnh

-nt-
*

HuyÖn TÜnh Gia.

 

 

 

 

 

 

 
27

Trô së x· Anh S¬n.

1,835

1,205

510

695

260

UBND x· Anh S¬n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn Hµ Trung.

 

 

 

 

 

 

 
28

Trô së x· Hµ Phó.

3,395

2,316

820

1,496

440

UBND x· Hµ Phó

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
29

Trô së x· Hµ Long.

2,554

1,975

680

1,295

380

UBND x· Hµ Long

-nt-
30

Tru së x· Hµ Thanh.

2,739

2,106

740

1,366

400

UBND x· Hµ Thanh

-nt-
31

C«ng së x· Hµ Giang.

2,736

2,095

920

1,175

360

UBND x· Hµ Giang

-nt-
*

HuyÖn N«ng Cèng.

 

 

 

 

 

 

 
32

Trô së x· TÕ N«ng.

2,080

1,501

600

901

300

UBND x· TÕ N«ng

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
33

Trô së x· Trung Thµnh.

1,959

1,406

550

856

290

UBND x· Trung Thµnh

-nt-
*

HuyÖn §«ng S¬n.

 

 

 

 

 

 

 
34

Trô së x· §«ng Yªn.

2,331

1,547

600

947

300

UBND x· §«ng Yªn

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
35

Trô së x· §«ng H­­ng.

2,567

1,783

700

1,083

320

UBND x· §«ng H­ng

-nt-
*

HuyÖn TriÖu S¬n.

 

 

 

 

 

 

 
36

Trô së x· Thä TiÕn.

2,274

1,601

630

971

300

UBND x· Thä TiÕn

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
37

Trô së x· Xu©n Thä.

2,342

1,850

620

1,230

370

UBND x· Xu©n Thä

-nt-
38

Trô së x· Minh Ch©u.

2,211

1,646

580

1,066

330

UBND x· Minh Ch©u

-nt-
*

HuyÖn Thä Xu©n.

 

 

 

 

 

 

 
39

Trô së x· Xu©n Lai.

1,705

1,737

520

1,217

360

UBND x· Xu©n Lai

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
40

Trô së x· Thä H¶i.

1,778

1,750

500

1,250

370

UBND x· Thä H¶i

-nt-
41

Trô së x· Xu©n LËp.

1,799

1,763

500

1,263

380

UBND x· Xu©n LËp

-nt-
*

HuyÖn ThiÖu Ho¸.

 

 

 

 

 

 

 
42

Trô së x· ThiÖu Ngäc.

2,292

1,629

640

989

300

UBND x· ThiÖu Ngäc

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
43

Trô së x· ThiÖu Giao.

2,408

1,698

670

1,028

340

UBND x· ThiÖu Giao

-nt-
44

Trô së x· ThiÖu T©n.

2,564

1,812

710

1,102

340

UBND x· ThiÖu T©n

-nt-
*

HuyÖn Yªn §Þnh.

 

 

 

 

 

 

 
45

Trô së x· §Þnh T©n.

2,346

2,211

650

1,561

460

UBND x· §Þnh T©n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
46

Trô së x· Yªn Thä.

1,828

1,216

500

716

260

UBND x· Yªn Thä

-nt-
47

Trô së x· §Þnh H¶i.

3,512

1,652

600

1,052

320

UBND x· §Þnh H¶i

-nt-
*

HuyÖn VÜnh Léc.

 

 

 

 

 

 

 
48

Trô së x· VÜnh Hoµ.

1,805

1,256

520

736

270

UBND x· VÜnh Hoµ

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
49

Trô së x· VÜnh Thµnh.

2,946

1,944

520

1,424

420

UBND x· VÜnh Thµnh

-nt-
*

HuyÖn Th¹ch Thµnh.

 

 

 

 

 

 

 
50

Trô së x· Thµnh C«ng.

3,370

2,123

610

1,513

450

UBND x· Thµnh C«ng

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
51

Trô së x· Thµnh Trùc.

2,622

1,934

620

1,314

390

UBND x· Thµnh Trùc

-nt-
52

Trô së x· Th¹ch T©n.

3,692

2,114

620

1,494

440

UBND x· Th¹ch T©n

-nt-
*

HuyÖn CÈm Thuû.

 

 

 

 

 

 

 
53

Trô së thÞ trÊn CÈm Thuû.

2,847

1,890

740

1,150

340

UBND thÞ trÊn CÈm Thuû

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn Ngäc LÆc.

 

 

 

 

 

 

 
54

Trô së x· Minh S¬n.

2,737

1,846

730

1,116

340

UBND x· Minh S¬n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
55

Trô së x· Phïng Minh.

2,795

1,993

780

1,213

360

UBND x· Phïng Minh

-nt-
56

Trô së x· §ång ThÞnh.

2,808

2,303

780

1,523

450

UBND x· §ång ThÞnh

-nt-
*

HuyÖn Nh­ Thanh.

 

 

 

 

 

 

 
57

Trô së x· Xu©n Phóc.

2,959

1,989

670

1,319

390

UBND x· Xu©n Phóc

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn Th­­êng Xu©n.

 

 

 

 

 

 

 
58

Trô së x· L­­¬ng S¬n.

3,334

2,264

780

1,484

440

UBND x· L­¬ng S¬n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
59

Trô së x· Xu©n Cao.

3,008

2,012

730

1,282

 

UBND x· Xu©n Cao

-nt-
*

HuyÖn B¸ Th­­íc.

 

 

 

 

 

 

 
60

Trô së x· ¸i Th­­îng.

2,566

2,298

720

1,578

470

UBND x· ¸i Th­­îng

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.Phô biÓu 3:

Chi tiÕt danh môc vèn ®èi øng Dù ¸n "H¹ tÇng c¬ së n«ng th«n dùa vµo céng ®ång" n¨m 2009

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§ - UBND ngµy 13/01/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa ).

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång


Sè TT

Danh môc c«ng tr×nh

Nhu cÇu vèn ®èi øng


: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương