Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.32 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Phô biÓu 2:
Chi tiÕt danh môc giao kÕ ho¹ch vèn hç trî ®Çu t­­ x©y dùng trô së x·, thÞ trÊn n¨m 2009
( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§ - UBND ngµy 13/01/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa ).

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång
Sè TT

Danh môc dù ¸n

Tæng møc ®Çu t­­

PhÇn NS tØnh hç trî

§· ®Çu t­­

Vèn cßn thiÕu

KÕ ho¹ch n¨m 2009.

Chñ ®Çu t­­

Môc tiªu ®Çu t­1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

Tæng sè:

 

124,124

43,880

80,244

24,000

 

 
I

C¸c x· thuéc vïng nói cao, b·i ngang.

 

 

 

 

 

 

 
*

HuyÖn Nga S¬n.

 

 

 

 

 

 

 
1

Trô së x· Nga TiÕn.

2,765

2,314

900

1,414

420

UBND x· Nga TiÕn

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn Ho»ng Ho¸.

 

 

 

 

 

 

 
2

Trô së x· Ho»ng H¶i.

3,395

2,986

800

2,186

650

UBND x· Ho»ng H¶i

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn HËu Léc.

 

 

 

 

 

 

 
3

C«ng së x· Ng­­ Léc.

2,236

2,044

1,000

1,044

330

UBND x· Ng­ Léc

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn TÜnh Gia.

 

 

 

 

 

 

 
4

Trô së x· H¶i Ch©u.

2,461

1,826

740

1,086

340

UBND x· H¶i Ch©u

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn CÈm Thuû.

 

 

 

 

 

 

 
5

Trô së x· CÈm Th¹ch.

2,281

2,031

800

1,231

370

UBND x· CÈm Th¹ch

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn Nh­­ Thanh.

 

 

 

 

 

 

 
6

Trô së x· Thanh T©n.

2,996

2,540

820

1,720

510

UBND x· Thanh T©n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn Nh­­ Xu©n.

 

 

 

 

 

 

 
7

Trô së x· Ho¸ Quú.

3,581

2,858

980

1,878

560

UBND x· Ho¸ Quú

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
8

Trô së x· Thanh Xu©n.

2,857

2,789

950

1,839

550

UBND x· Thanh Xu©n

-nt-
*

HuyÖn Lang Ch¸nh.

 

 

 

 

 

 

 
9

Trô së x· Giao An.

3,662

3,150

950

2,200

660

UBND x· Giao An

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
10

Trô së x· L©m Phó.

3,339

2,787

950

1,837

550

UBND x· L©m Phó

-nt-
*

HuyÖn B¸ Th­­íc.

 

 

 

 

 

 

 
11

Trô së x· L­­¬ng Néi.

2,851

2,919

930

1,989

590

UBND x· L­¬ng Néi

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
12

Trô së x· H¹ Trung.

2,483

2,682

850

1,832

550

UBND x· H¹ Trung

-nt-
*

HuyÖn Quan S¬n.

 

 

 

 

 

 

 
13

Trô së x· Tam L­­.

5,172

2,816

910

1,906

570

UBND x· Tam L­

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
14

Trô së x· Trung H¹.

4,441

2,562

920

1,642

490

UBND x· Trung H¹

-nt-
*

HuyÖn Quan Ho¸.

 

 

 

 

 

 

 
15

Trô së x· Thanh Xu©n.

2,774

2,504

940

1,564

470

UBND x· Thanh Xu©n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
16

Trô së x· Phó Thanh.

2,809

2,533

940

1,593

480

UBND x· Phó Thanh

-nt-
*

HuyÖn M­­êng L¸t.

 

 

 

 

 

 

 
17

Trô së x· Pï Nhi.

3,175

3,116

950

2,166

650

UBND x· Pï Nhi

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
18

Trô së x· Trung Lý.

2,963

2,491

930

1,561

470

UBND x· Trung Lý

-nt-
II

C¸c x· vïng nói thÊp, ®ång b»ng vµ ven biÓn.

 

 

 

 

 

 

 
*

HuyÖn Nga S¬n.

 

 

 

 

 

 

 
19

Trô së x· Nga LÜnh.

2,565

1,830

680

1,150

370

UBND x· Nga LÜnh

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
*

HuyÖn HËu Léc.

 

 

 

 

 

 

 
20

Trô së x· Tuy Léc.

2,376

1,192

500

692

260

UBND x· Tuy Léc

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
21

Trô së thÞ trÊn HËu Léc.

2,897

2,706

700

2,006

600

UBND thÞ trÊn HËu Léc

-nt-
*

HuyÖn Ho»ng Ho¸.

 

 

 

 

 

 

 
22

Trô së x· Ho»ng §ång.

2,488

1,642

640

1,002

310

UBND x· Ho»ng §ång

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
23

Trô së x· Ho»ng Xu©n.

3,005

1,950

740

1,210

360

UBND x· Ho»ng Xu©n

-nt-
24

C«ng së thÞ trÊn Tµo Xuyªn.

2,716

1,896

960

936

300

UBND thÞ trÊn Tµo Xuyªn

-nt-
*

HuyÖn Qu¶ng X­­¬ng.

 

 

 

 

 

 

 
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương