Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc


§Çu t­­ thùc hiÖn Q§ 160/2007/Q§-TTg ngµy 17/10/2007 vÒ ph¸t triÓn KT-XH c¸c x· thuéc tuyÕn biªn giíi ViÖt Nam - Lµotải về 1.32 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§Çu t­­ thùc hiÖn Q§ 160/2007/Q§-TTg ngµy 17/10/2007 vÒ ph¸t triÓn KT-XH c¸c x· thuéc tuyÕn biªn giíi ViÖt Nam - Lµo.

 

 

 

7,500

 

 

-

HuyÖn M­­êng L¸t (6 x·).

 

 

 

3,000

UBND huyÖn M­êng L¸t.

Giao Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn trªn c¬ së møc hç trî cho mçi x· hµng n¨m trong giai ®o¹n 2008 - 2010 (500 triÖu ®ång/01x·) vµ kÕt hîp víi c¸c nguån huy ®éng hîp ph¸p kh¸c, h­íng dÉn c¸c x· lùa chän môc tiªu theo QuyÕt ®Þnh 160/2007/Q§-TTg; ®ång thêi phª duyÖt danh môc vµ ph©n bæ vèn cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh ®¶m b¶o hå së thñ tôc theo quy ®Þnh.

-

HuyÖn Quan S¬n (6 x·).

 

 

 

3,000

UBND huyÖn Quan S¬n

-nt-

-

HuyÖn Quan Ho¸ (1 x·).

 

 

 

500

UBND huyÖn Quan Ho¸

-nt-

-

HuyÖn Lang Ch¸nh (1 x·).

 

 

 

500

UBND huyÖn Lang Ch¸nh

-nt-

-

HuyÖn Th­­êng Xu©n (1 x·).

 

 

 

500

UBND huyÖn Th­êng Xu©n

-nt-

16

Vèn ®èi øng ODA.

 

 

 

26,000

 

 

-

Vèn ®èi øng dù ¸n "H¹ tÇng c¬ së n«ng th«n dùa vµo céng ®ång".

 

 

 

6,710

 

Chi tiÕt cã phô biÓu 3 kÌm theo.

-

Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr­­êng ®« thÞ miÒn Trung (phÇn ng©n s¸ch tØnh hç trî 50% nhu cÇu vèn ®èi øng).

20,705

7,500

13,205

6,000

UBND TP Thanh Hãa

KÕt hîp víi nguån huy ®éng hîp ph¸p cña thµnh phè ®Ó tiÕp tôc thùc phÇn vèn ®èi øng do ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®¶m nhËn.

-

Dù ¸n n¨ng l­­îng n«ng th«n II (REII) (bao gåm c¶ vèn dù ¸n REII - më réng).

34,000

14,477

19,523

3,142

Ban qu¶n lý dù ¸n N¨ng l­îng N«ng th«n II - tØnh Thanh Ho¸

Thùc hiÖn phÇn vèn ®èi øng cña dù ¸n vµ chi phÝ ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý.

-

Dù ¸n ®Çu t­­ thiÕt bÞ tr­­êng Kü thuËt C«ng nghiÖp Thanh Ho¸ thuéc ch­­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ.

4,602

2,400

2,202

1,000

Tr­êng cao ®¼ng nghÒ C«ng nghiÖp Thanh Ho¸

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n h¹ng môc nhµ x­ëng thùc hµnh 3 tÇng + x­ëng hµn h¬i; tr¹m biÕn ¸p vµ c¶i t¹o hÖ thèng ®iÖn c¸c x­êng.

-

§­­êng tõ cÇu §ß Tr¹p ®i bê biÓn H¶i Ninh, huyÖn TÜnh Gia.

6,353

 

6,353

3,000

UBND huyÖn TÜnh Gia

KÕt hîp víi nguån vèn JBIC vµ huy ®éng hîp ph¸p cña huyÖn hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

§­­êng giao th«ng tõ Quèc lé 45 ®i x· Yªn L¹c, Nh­­ Thanh.

3,364

 

3,364

1,500

UBND huyÖn Nh­ Thanh

-nt-

-

Dù ¸n trång rõng t¸i thiÕt §øc (KFW4).

3,311

 

3,311

3,311

Chi côc ph¸t triÓn l©m nghiÖp -Së N«ng nghiÖp & PTNT .

Thùc hiÖn chi phÝ vèn ®èi øng qu¶n lý vµ chØ ®¹o n¨m 2009 cña dù ¸n.

-

Dù ¸n x©y dùng tr­êng tiÓu häc Herman Gmeiner.

1,166

500

666

400

Së Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi

Thùc hiÖn ®Òn bï GPMB vµ chi phÝ kh¸c do ®Þa ph­¬ng ®¶m nhËn.

-

Kinh phÝ ho¹t ®éng cña BQL dù ¸n tÝn dông chuyªn ngµnh vèn JBIC.

313

 

313

313

Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

TriÓn khai thùc hiÖn n¨m 2009

-

Kinh phÝ ho¹t ®éng cña BQL dù ¸n "DÞch vô vµ ®Çu t­­ HTCS quy m« nhá vïng ®« thÞ vµ ven".

624

 

624

624

Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh n¨m 2008 vµ thùc hiÖn n¨m 2009

17

§Çu t­ hç trî khu c«ng nghiÖp.

 

 

 

7,000

 

 

-

§­­êng tØnh lé 7 ®Õn ®­êng gom khu C«ng nghiÖp BØm S¬n (®o¹n tõ Km1+600 ®Õn Km3+357,7), TX BØm S¬n.

13,020

10,670

2,350

1,000

UBND TX BØm S¬n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

HÖ thèng tho¸t n­íc Khu C«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá - ThÞ x· BØm S¬n.

12,950

9,500

3,450

2,000

UBND TX BØm S¬n

-nt-

-

§­­êng C - C4 Khu C«ng nghiÖp BØm S¬n (giai ®o¹n I).

15,095

5,943

9,152

4,000

Ban QL KKT Nghi S¬n

TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

18

§Çu t­­ c¸c dù ¸n trung t©m côm x·.

 

 

 

2,530

 

 

-

S÷a ch÷a 2 mè cÇu thoi trung t©m côm x· B×nh S¬n huyÖn TriÖu S¬n.

407

340

67

67

UNND huyÖn TriÖu S¬n

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

-

CÊp n­íc sinh ho¹t trung t©m côm x· B·i Trµnh, Nh­­ Xu©n.

962

820

142

142

UBND huyÖn Nh­ Xu©n

-nt-

-

Tr­­êng THCS b¸n tró trung t©m côm x· B·i Trµnh, Nh­­ Xu©n.

1,383

957

426

426

UBND huyÖn Nh­ Xu©n

-nt-

-

Chî vµ tr¹m khuyÕn l©m, Trung t©m côm x· Xu©n Léc, huyÖn Th­­êng Xu©n.

1,094

540

554

340

UBND huyÖn Th­­êng Xu©n

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh.

-

§­­êng giao th«ng néi khu, Trung t©m côm x· Phó S¬n, huyÖn TÜnh Gia.

902

450

452

270

UBND x· Phó S¬n, huyÖn TÜnh Gia

-nt-

-

Nhµ líp häc 2 tÇng - 6 phßng, t­­êng ch¾n ®Êt, hµng rµo vµ san nÒn tr­êng THCS b¸n tró, Trung t©m côm x· Thµnh S¬n, huyÖn Quan Ho¸.

1,442

700

742

460

UBND huyÖn Quan Ho¸

-nt-

-

§­­êng giao th«ng Trung t©m côm x· S¬n §iÖn, huyÖn Quan S¬n.

1,123

560

563

340

UBND huyÖn Quan S¬n

-nt-

-

§­­êng giao th«ng Trung t©m côm x· Phó LÖ, huyÖn Quan Ho¸.

1,103

550

553

335

UBND huyÖn Quan Ho¸

-nt-

-

Hç trî ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng trung t©m côm x· Thµnh S¬n huyÖn Quan Ho¸.

150

 

150

150

UBND huyÖn Quan Ho¸

Hç trî theo v¨n b¶n 1104/Q§-UBND ngµy 25/4/2008 cña UBND tØnh.

19

§Çu t­­ trung t©m gi¸o dôc Quèc phßng.

 

 

 

10,000

 

 

-

Trung t©m gi¸o dôc Quèc phßng.

109,907

8,380

101,527

10,000

Tr­êng §¹i häc Hång §øc

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh vµ triÓn khai x©y dùng nhµ häc v¨n phßng (bao gåm c¶ chi kh¸c).

20

§Ò ¸n tin häc hãa cña §¶ng.

 

 

 

7,557

 

 

-

Tin häc hãa ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan §¶ng tØnh Thanh Hãa giai ®o¹n 2006 - 2010.

20,301

9,995

10,306

7,557

V¨n phßng TØnh ñy

TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n.

21

Hç trî tr­­êng ®¹i häc trùc thuéc ®Þa ph­­¬ng.

 

 

 

26,000

 

 

-

Tr­­êng §¹i häc Hång §øc.

448,866

138,757

310,109

26,000

Tr­­êng §¹i häc Hång §øc

Thanh to¸n khèi l­­îng hoµn thµnh; hoµn thµnh nhµ ®iÒu hµnh (c¬ së 3); triÓn khai thùc hiÖn h¹ng môc nhµ gi¶ng ®­êng 300 chç (c¬ së 1); chi kh¸c.

22

Hç trî kh¸c.

 

 

 

44,000

 

 

-

Dù ¸n æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng ®ång bµo M«ng, huyÖn M­­êng L¸t.

 

 

 

14,000

 

 

+

§­­êng giao th«ng Na ãn ®i Tµ Cãm, x· Trung Lý.

39,540

12,300

27,240

7,000

Bé chØ huy Bé ®éi biªn phßng tØnh Thanh Ho¸.

TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

+

§­­êng giao th«ng tõ trôc chÝnh ®i b¶n Muèng I x· M­­êng Lý.

6,329

2,800

3,529

1,700

UBND huyÖn M­êng L¸t

Hoµn thµnh vµ thµnh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh

+

§­­êng giao th«ng tõ b¶n Cóm ®i b¶n Pï §øa, x· Quang ChiÓu.

6,848

2,600

4,248

2,200

UBND huyÖn M­êng L¸t

-nt-

+

§­­êng giao th«ng tõ b¶n Na Tao ®i b¶n C¬m x· Pï Nhi.

6,552

2,900

3,652

1,700

UBND huyÖn M­êng L¸t

-nt-

+

§­­êng èng dÉn n­íc Pom Khu«ng x· Tam Chung.

4,148

1,550

2,598

1,400

UBND huyÖn M­êng L¸t

-nt-

-

Ph©n lò, ChËm lò vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng “Sèng chung víi lò” huyÖn Th¹ch Thµnh.

 

 

 

20,000

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

Giao së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ chñ tr× phèi hîp víi c¸c chñ ®Çu t­ lùa chän c«ng tr×nh cô thÓ tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh ph©n bæ vèn ®Ó triÓn khai thùc hiÖn.

-

CÇu Kim T©n, huyÖn Th¹ch Thµnh.

31,827

100

31,727

10,000

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n.

C

Vèn N­­íc ngoµi.

 

 

 

98,800

 

Thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n TW.Phô biÓu 1:

Chi tiÕt danh môc giao kÕ ho¹ch vèn hç trî ®Çu t­­ ph¸t triÓn cho c¸c c«ng tr×nh

cÊp huyÖn qu¶n lý theo quyÕt ®Þnh 4100/2005/Q§ - UBND ngµy 30/12/2005 cña UBND tØnh thanh Ho¸.

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§-UBND ngµy 13/01/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa )

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

TT

Danh môc c«ng tr×nh

Quy m« hç trî

Nhu cÇu cÇu vèn NS tØnh hç trî

§· hç trî

Vèn cßn thiÕu

KÕ ho¹ch vèn n¨m 2009

Môc tiªu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tæng sè:

 

87,002

43,226

43,776

20,000

Giao Së Tµi chÝnh cÊp theo ph­¬ng thøc NS tØnh hç trî cã môc tiªu cho NS huyÖn, ®Ó kÕt hîp víi c¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c hoµn thµnh c«ng tr×nh.

A

Hç trî c¸c c«ng tr×nh cã quyÕt to¸n ®­­îc phª duyÖt.

 

10,580

5,780

4,800

4,800

 

1

HuyÖn Lang Ch¸nh.

 

 

 

 

3,746

 

-

Nhµ líp häc 3 tÇng 18 phßng tr­êng THPT Lang Ch¸nh.

18 phßng häc

7,036

3,290

3,746

3,746

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

2

HuyÖn Qu¶ng X­­¬ng.

 

 

 

 

884

 

-

Nhµ líp häc vµ nhµ thÝ nghiÖm tr­­êng THPT Qu¶ng X­­¬ng I.

20 phßng

1,890

1,260

630

630

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

-

Nhµ líp häc 3 tÇng 15 phßng tr­­êng THPT Qu¶ng X­­¬ng II.

3 tÇng15 phßng

1,284

1,030

254

254

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

3

ThÞ x· SÇm S¬n.

 

 

 

 

170

 

-

Trung t©m gi¸o dôc th­­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ thÞ x· SÇm S¬n.

600 häc sinh/n¨m

370

200

170

170

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt

B

Hç trî thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh cho c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn tõ 2006-2008

 

76,422

37,446

38,976

15,200

 

1

HuyÖn VÜnh Léc.

 

 

 

 

500

 

-

Nhµ líp häc vµ nhµ thùc hµnh bé m«n Tr­­êng THPT Tèng Duy T©n, huyÖn VÜnh Léc.

25 phßng

2,786

1,400

1,386

500

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

2

HuyÖn HËu Léc.

 

 

 

 

180

 

-

Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn HËu Léc

600 hs/n¨m

1,242

690

552

180

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

3

HuyÖn Hµ Trung

 

 

 

 

340

 

-

Héi tr­êng huyÖn uû, H§ND-UBND huyÖn Hµ Trung

300 chç ngåi

2,439

1,330

1,109

340

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

4

HuyÖn TriÖu S¬n.

 

 

 

 

250

 

-

Nhµ líp häcTr­­êng THPT TriÖu S¬n I, huyÖn TriÖu S¬n.

12 phßng häc

1,260

630

630

250

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

5

ThÞ x· BØm S¬n.

 

 

 

 

350

 

-

Nhµ líp häc vµ x­­ëng thùc hµnh Trung t©m gi¸o dôc th­­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ thÞ x· BØm S¬n.

600 häc sinh/n¨m

1,738

870

868

350

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

6

HuyÖn N«ng Cèng

 

 

 

 

250

 

-

Nhµ líp häc vµ x­­ëng thùc hµnh trung t©m d¹y nghÒ h. N«ng Cèng.

600 häc sinh/n¨m

1,244

620

624

250

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

7

HuyÖn Thä Xu©n.

 

 

 

 

350

 

-

Khu héi nghÞ huyÖn Thä Xu©n.

300 chç ngåi

1,935

970

965

350

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

8

HuyÖn ThiÖu Ho¸.

 

 

 

 

1,350

 

-

Nhµ líp häc tr­­êng THPT Lª V¨n H­u­.

3 tÊng 15 phßng

1,915

850

1,065

450

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

-

Nhµ líp häc Trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ huyÖn ThiÖu Ho¸.

2 tÇng 9 phßng

1,360

 

1,360

900

Hoµn thµnh nhµ líp häc

9

HuyÖn Yªn §Þnh.

 

 

 

 

600

 

-

Nhµ líp häc 3 tÇng 24 phßng tr­­êng THPT Yªn §Þnh.

3 tÇng 24 phßng

3,571

1,850

1,721

600

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

10

HuyÖn Th¹ch Thµnh.

 

 

 

 

1,200

 

-

Nhµ líp häc tr­­êng THPT Th¹ch Thµnh IV.

12 phßng häc

1,692

750

942

400

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

-

Nhµ häc thùc hµnh bé m«n tr­­êng THPT Th¹ch Thµnh III.

12 phßng häc

3,363

1,550

1,813

800

-nt-

11

HuyÖn CÈm Thuû.

 

 

 

 

1,100

 

-

Nhµ líp häc vµ nhµ thÝ nghiÖm tr­­êng THPT CÈm Thuû III.

21 phßng häc

3,432

1,700

1,732

700

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

-

Nhµ héi tr­­êng thuéc Trung t©m Héi nghÞ huyÖn CÈm Thuû.

300 chç ngåi

2,045

1,000

1,045

400

-nt-

12

HuyÖn Nh­­Thanh.

 

 

 

 

600

 

-

Tr­êng THPT Nh­­ Thanh II.

36 phßng häc

6,200

3,700

2,500

600

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

13

HuyÖn Ngäc LÆc.

 

 

 

 

800

 

-

Nhµ líp häc tr­­êng THPT Ngäc LÆc

3 tÇng 18 phßng

7,700

4,590

3,110

800

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

14

HuyÖn Nh­­ Xu©n.

 

 

 

 

2,100

 

-

Nhµ líp häc tr­­êng THPT Nh­ Xu©n II.

18 phßng häc

5,500

2,000

3,500

1,700

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

-

Nhµ líp häc vµ thùc hµnh bé m«n tr­­êng THPT Nh­­ Xu©n.

2 tÇng 14 phßng

2,154

1,080

1,074

400

-nt-

15

HuyÖn Quan S¬n.

 

 

 

 

1,100

 

-

Nhµ líp häc 3 tÇng 18 phßng - c¬ së II – Tr­êng THPT Quan S¬n.

18 phßng häc

4,555

2,043

2,512

1,100

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

16

HuyÖn Th­­êng Xu©n.

 

 

 

 

1,880

 

-

Hå Na Luèc, x· Ngäc Phông, huyÖn Th­­êng Xu©n.

T­íi 55 ha

4,817

2,200

2,617

1,080

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

-

Tr­­êng THPT Th­­êng Xu©n II.

24 phßng häc

5,489

3,010

2,479

800

-nt-

17

HuyÖn Lang Ch¸nh.

 

 

 

 

1,450

 

-

Nhµ x­­ëng thùc hµnh Trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ huyÖn Lang Ch¸nh.

600 häc sinh/n¨m

3,002

1,300

1,702

750

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

-

Nhµ líp häc Trung t©m gi¸o dôc th­­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ huyÖn Lang Ch¸nh

600 häc sinh/n¨m

3,537

1,770

1,767

700

-nt-

18

HuyÖn Quan Ho¸.

 

 

 

 

800

 

-

Trung t©m gi¸o dôc th­­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ huyÖn Quan Ho¸.

600 häc sinh/n¨m

3,448

1,543

1,905

800

Thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương