Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.32 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

11

N©ng cÊp ®­­êng giao th«ng vµo c¸c th«n ®ång bµo d©n téc M­­êng vµ Khu di tÝch L¨ng Tr­­êng Nguyªn Thiªn T«n, x· Hµ Long.

4,593

 

4,593

3,600

UBND huyÖn Hµ Trung

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

12

C¶i t¹o vµ n©ng cÊp trô së lµm viÖc c¬ quan ThÞ uû BØm S¬n.

3,054

 

3,054

2,400

ThÞ uû BØm S¬n

-nt-

13

C¶i t¹o n©ng cÊp trô së HuyÖn uû TriÖu S¬n.

2,759

 

2,759

2,200

HuyÖn uû TriÖu S¬n

-nt-

14

Phßng C«ng chøng sè 2 huyÖn Ngäc LÆc

2,177

 

2,177

1,700

Së T­ ph¸p

-nt-

15

Söa ch÷a trô së lµm viÖc liªn c¬ quan Héi n«ng d©n, Héi cùu chiÕn binh vµ tØnh §oµn thanh niªn Thanh Ho¸.

2,170

 

2,170

1,700

TØnh §oµn Thanh niªn

-nt-

16

CÇu L¨ng, x· §«ng Nam, huyÖn §«ng S¬n.

2,838

 

2,838

2,140

UBND huyÖn §«ng S¬n

-nt-

17

Trô së Côc Thèng kª tØnh (phÇn NS tØnh hç trî).

4,500

 

4,500

4,500

Côc Thèng kª

KÕt hîp víi nguån vèn huy ®éng hîp ph¸p kh¸c cña ®¬n vÞ ®Ó hoµn thµnh dù ¸n.

18

Tu söa ®ª, kÌ, cèng ®Þa ph­­¬ng n¨m 2009

 

 

 

17,000

 

Giao së KH&§T chñ tr× phèi hîp víi së NN&PTNT trªn c¬ së danh môc t¹i Q§ sè 4197/Q§-UBND ngµy 24/12/2008 vµ hå s¬ thñ tôc tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh giao kÕ ho¹ch vèn cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh.

19

Vèn ®èi øng cho mét sè dù ¸n ODA vµ ®èi øng c¸c dù ¸n TW ®Çu t­­ trªn ®Þa bµn.

 

 

 

11,000

 

 

-

Dù ¸n "Kh¾c phôc khÈn cÊp hËu qu¶ thiªn tai n¨m 2005".

32,000

11,720

20,280

7,000

Së NN&PTNT

Thùc hiÖn phÇn vèn ®èi øng do ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®¶m nhËn.

-

Dù ¸n t­íi huyÖn Th¹ch Thµnh thuéc dù ¸n thñy lîi miÒn Trung ( ADB4 ).

14,896

8,800

6,096

4,000

Së NN&PTNT

-nt-

A.3

ChuÈn bÞ ®Çu t­­

 

 

 

7,500

 

 

1

Trô së TØnh uû, H§ND - UBND tØnh vµ §oµn §BQH tØnh.

 

 

 

500

Së X©y dùng

Hoµn thµnh vµ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ (hoÆc BC KTKT) vµ TK&DT.

2

§­­êng Ng· Ba Voi ®i SÇm S¬n.

 

200

 

500

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

3

N©ng cÊp më réng ®­­êng Håi Xu©n - TÐn TÇn.

 

2800

 

1,500

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

4

CÇu qua s«ng M· nèi huyÖn Yªn §Þnh - VÜnh Léc.

 

400

 

200

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

5

CÇu qua s«ng M· t¹i huyÖn Ho»ng Ho¸ - ThiÖu Ho¸.

 

200

 

200

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

6

CÇu CÈm V©n - CÈm T©n, huyÖn CÈm Thuû.

 

200

 

200

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

7

§­­êng ®Õn trung t©m c¸c x· ch­­a cã ®­êng «t« ®Õn trung t©m (c¸c x·: Thanh S¬n, §iÒn Trung, §iÒn Quang, CÈm Liªn, CÈm Phó ).

 

1,170

 

200

Së Giao th«ng VËn t¶i

-nt-

8

Dù ¸n cÇu treo vµ ®­êng trµn c¸c huyÖn MiÒn nói.

 

300

 

200

Së Giao th«ng VËn t¶i

-nt-

9

§­êng c¬ ®éng trong khu c¨n cø hËu ph­¬ng cña tØnh.

 

200

 

200

Bé chØ huy qu©n sù tØnh

-nt-

10

BÖnh viÖn M¾t.

 

80

 

100

BÖnh viÖn m¾t

-nt-

11

Trô së huyÖn uû Th¹ch Thµnh

 

100

 

100

HuyÖn uû Th¹ch Thµnh

-nt-

12

§­­êng Cµnh Nµng - Phó LÖ, huyÖn B¸ Th­­íc.

 

500

 

300

Së Giao th«ng vËn t¶i

Hoµn thµnh ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t­ vµ TK&DT.

13

Trô së c¸c c¬ quan ®¬n vÞ sù nghiÖp

 

 

 

200

Së X©y dùng

LËp vµ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ (hoÆc BCKTKT) vµ TK&DT.

14

Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh

 

 

 

200

Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh.

-nt-

15

Trô së lµm viÖc H§ND & UBND huyÖn HËu Léc.

 

 

 

100

UBND huyÖn HËu Léc

-nt-

16

C¶i t¹o, më réng trô së lµm viÖc H§ND & UBND huþÖn B¸ Th­­íc.

 

 

 

100

UBND huyÖn B¸ Th­íc

-nt-

17

C¶i t¹o, n©ng cÊp trô së lµm viÖc HuyÖn uû B¸ Th­­íc.

 

 

 

100

HuyÖn uû B¸ Th­íc

-nt-

18

Trô së lµm viÖc Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt.

 

 

 

100

Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt

-nt-

19

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­­êng QL 1A - ®o¹n tõ CÇu H¹c ®Õn cÇu Bè, TP Thanh Ho¸.

 

 

 

300

UBND TP Thanh Ho¸

-nt-

20

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­­êng ®­­êng Hå Xu©n H­­¬ng kÐo dµi.

 

 

 

200

UBND TX SÇm S¬n

-nt-

21

CÇu qua s«ng ghÐp nèi Qu¶ng Nham - H¶i Ch©u.

 

 

 

200

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

22

§­­êng ven biÓn tõ H¶i Ch©u ®i H¶i Hoµ, TÜnh Gia.

 

 

 

200

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

23

C¶i t¹o, n©ng cÊp tuyÕn ®­­êng 1A qua ®Þa bµn TX BØm S¬n.

 

 

 

200

UBND TX BØm S¬n

-nt-

24

CÇu §ß §¹i qua s«ng M· nèi huyÖn Ho»ng Ho¸ - Qu¶ng X­­¬ng.

 

 

 

300

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

25

§­­êng ThiÖu Viªn - ThiÖu Hoµ - ThiÖu ChÝnh, ThiÖu Ho¸.

 

 

 

200

UBND huyÖn ThiÖu Ho¸

-nt-

26

§Çu t­­ më réng bÖnh viÖn Néi tiÕt tØnh.

 

 

 

200

BÖnh viÖn Néi tiÕt tØnh

-nt-

27

§Çu t­­ Nhµ khoa chèng nhiÔm khuÈn vµ mét sè trang thiÕt bÞ - BÖnh viÖn phô s¶n.

 

 

 

200

BÖnh viÖn phô s¶n

-nt-

28

§Çu t­­ khu di tÝch lÞch sö Thµnh Nhµ Hå.

 

 

 

200

Së V¨n Ho¸, ThÓ Thao vµ Du lÞch

-nt-

29

Khu xö lý chÊt th¶i Thµnh phè Thanh Ho¸.

 

 

 

200

C«ng ty m«i tr­êng vµ c«ng tr×nh ®« thÞ Thanh Ho¸

-nt-

30

Dù ¸n ®Çu t­­ x©y dùng vïng lâi V­­ên Quèc gia BÕn En.

 

 

 

100

V­­ên Quèc gia BÕn En

-nt-

B

Vèn Trung ­­¬ng hç trî theo môc tiªu.

 

 

 

883,640

 

 

B.1

Vèn c¸c ch­¬ng tr×nh MTQG, ch­­¬ng tr×nh 135, dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng.

 

 

 

162,400

 

 

I

Ch­­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia.

 

 

 

60,700

 

 

1

Ch­­¬ng tr×nh MTQG gi¶m nghÌo.

 

 

 

30,400

 

 

-

Dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n vïng b·i ngang ven biÓn vµ h¶i ®¶o (800 triÖu ®ång/x·).

 

 

 

30,400

 

 

+

HuyÖn TÜnh Gia (10 x·).

 

 

 

8,000

 

Giao UBND huyÖn c¨n cø hå s¬ thñ tôc, ph©n bæ vèn cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®· cã quyÕt to¸n ®­îc phª duyÖt; c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sang n¨m 2009 vµ c¸c c«ng tr×nh míi ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i Q§ sè 3248/Q§-UBND ngµy 7/10/2008 ®Ó hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

+

HuyÖn Qu¶ng X­­¬ng (9 x·).

 

 

 

7,200

 

-nt-

+

HuyÖn Ho»ng Ho¸ (6 x·).

 

 

 

4,800

 

-nt-

+

HuyÖn HËu Léc (6 x·).

 

 

 

4,800

 

-nt-

+

HuyÖn Nga S¬n (7x·).

 

 

 

5,600

 

-nt-

2

Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng, chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS.

 

 

 

2,800

 

 

-

Trung t©m phßng chèng HIV/AIDS Thanh Ho¸

13,512

100

13,412

2,800

Trung t©m phßng chèng HIV/AIDS

TriÓn khai thùc hiÖn nhµ hµnh chÝnh, san nÒn, ®Òn bï GPMB vµ rµ ph¸ bom m×n, chi kh¸c .

3

Ch­­¬ng tr×nh MTQG n­­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­­êng n«ng th«n.

 

 

 

10,800

 

 

*

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­­îc duyÖt.

 

 

 

330

 

 

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t x· Trung Thµnh, huyÖn Quan Ho¸.

1,150

820

330

330

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt.

*

C«ng tr×nh khëi c«ng míi.

 

 

 

10,020

 

 

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t th«n ¢m, x· Cæ Lòng, huyÖn B¸ Th­íc.

639

 

639

450

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

Hoµn thµnh vµ thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n Xª, x· §iÒn Quang, huyÖn B¸ Th­­íc.

484

 

484

340

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­íc sinh ho¹t b¶n VÞn, x· B¸ Mät, huyÖn Th­­êng Xu©n.

837

 

837

580

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n TrÐ, x· H¹ Trung, huyÖn B¸ Th­­íc.

566

 

566

400

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t th«n TÐn Míi x· Cæ Lòng, huyÖn B¸ Th­­íc.

543

 

543

380

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n M«n, x· H¹ Trung, huyÖn B¸ Th­­íc.

829

 

829

580

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n Phèng, x· B¸ Mät, huyÖn Th­­êng Xu©n.

1,361

 

1,361

950

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n §ôc, x· B¸ Mät, huyÖn Th­­êng Xu©n.

1,133

 

1,133

800

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t th«n Kh­¬ng, x· h¹ Trung, huyÖn B¸ Th­­íc.

955

 

955

670

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n ChiÒng, x· Nam §éng, huyÖn Quan Ho¸.

1,263

 

1,263

880

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n Khß, x· §iÒn Quang, huyÖn B¸ Th­­íc.

1,001

 

1,001

700

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t liªn th«n trung t©m x· Cæ Lòng, huyÖn B¸ Th­­íc.

2,397

 

2,397

1,700

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n Ðn, x· Xu©n Th¾ng, huyÖn Th­­êng Xu©n.

910

 

910

640

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n Tó, x· Xu©n Th¾ng, huyÖn Th­­êng Xu©n.

783

 

783

550

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc sinh ho¹t b¶n §ãt, x· Xu©n Th¾ng, huyÖn Th­­êng Xu©n.

566

 

566

400

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

*

ChuÈn bÞ ®Çu t­­.

 

 

 

450

 

 

-

CÊp n­­íc SH b¶n Mßn x· Trung Xu©n, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

LËp vµ tr×nh duyÖt b¸o c¸o KTKT

-

CÊp n­­íc SH b¶n B«n x· Trung Th­îng, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n B¸ch x· Trung Th­îng, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n ChÌ x· Trung Th­îng, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Cum x· Trung Th­îng, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n M¶y x· Trung Th­îng, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc Sh tiÓu khu km 22 x· Trung Th­îng, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Lµng, x· S¬n Hµ, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n H¹, x· S¬n Hµ, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH Trung t©m x· Tam L­, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Luèc LÇu, x· M­êng M×n, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Chanh, x· S¬n Thuû, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Thuû Chung, x· S¬n Thuû, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Khµ, x· S¬n Thuû, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

-

CÊp n­­íc SH b¶n Poäng, x· Na MÌo, huyÖn Quan S¬n.

 

 

 

30

Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMTNT.

-nt-

4

Ch­¬ng tr×nh MTQG vÒ v¨n ho¸.

 

 

 

15,600

 

 

*

Dù ¸n chuyÓn tiÕp.

 

 

 

14,000

 

 

-

Dù ¸n b¶o tån, t«n t¹o khu DTLS §Òn Lª Hoµn, huyÖn Thä Xu©n.

11,338

2,070

9,268

6,000

Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

B¶o tån, t«n t¹o di tÝch lÞch sö v¨n hãa nói vµ ®Òn §ång Cæ x· Yªn Thä, huyÖn Yªn §Þnh.

35,818

4,375

31,443

3,000

Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch

Hoµn thµnh h¹ng môc nghi m«n, qu¸n triÒu thiªn, tiÒn ®iÖn, th­îng ®iÖn (bao gåm c¶ chi kh¸c)

-

B¶o tån, t«n t¹o di tÝch lÞch sö Th¸i miÕu Nhµ Lª.

41,482

5,500

35,982

2,400

Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch

Hoµn thµnh h¹ng môc Nghi m«n, TiÒn §iÖn (bao gåm c¶ chi kh¸c).

-

Dù ¸n tu bæ vµ phôc håi di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ®Òn Bµ TriÖu.

24,280

16,616

7,664

2,600

Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch

KÕt hîp víi nguån huy ®éng kh¸c hoµn thµnh h¹ng môc t«n t¹o L¨ng mé Bµ TriÖu, 3 «ng t­íng hä Lý, ®­êng lªn L¨ng mé, §×nh Phó §iÒn (bao gåm c¶ chi kh¸c).

*

Dù ¸n khëi c«ng míi.

 

 

 

1,500

 

 

-

Nhµ th­­ viÖn huyÖn Quan S¬n (PhÇn ng©n s¸ch tØnh hç trî).

500

 

500

500

UBND huyÖn Quan S¬n

KÕt hîp víi nguån huy ®éng hîp ph¸p cña huyÖn ®Ó hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

T«n t¹o c¸c h¹ng môc khu l¨ng mé nhµ sö häc Lª V¨n H­u­ (phÇn NS tØnh hç trî).

1,281

 

1,281

1,000

UBND x· ThiÖu Trung, ThiÖu Ho¸.

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

*

ChuÈn bÞ ®Çu t­­.

 

 

 

100

 

 

-

Dù ¸n trïng tu, t«n t¹o DTLS L¨ng miÕu TriÖu T­­êng, Hµ Long, Hµ Trung.

 

 

 

100

UBND huyÖn Hµ Trung

LËp vµ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ (hoÆc BCKTKT) vµ TK&DT.

5

Ch­¬ng tr×nh MTQG vÒ viÖc lµm.

 

 

 

1,100

 

 

-

Sµn giao dÞch trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm tØnh Thanh Ho¸.

1,338

 

1,338

1,100

Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm Thanh Ho¸

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

II

Ch­­¬ng tr×nh 135.

 

 

 

101,700

 

 

1

X©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c x· 135.

 

 

 

74,400

 

Giao UBND huyÖn c¨n cø hå s¬ thñ tôc ph©n bæ vèn cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®· cã quyÕt to¸n ®­îc phª duyÖt; c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sang n¨m 2009 vµ c¸c c«ng tr×nh míi ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i Q§ sè 2793/Q§-UBND ngµy 11/9/2008.

-

HuyÖn M­­êng L¸t (7 x·).

 

 

 

5,600

 

-nt-

-

HuyÖn Quan Ho¸ (14 x·).

 

 

 

11,200

 

-nt-

-

HuyÖn Quan S¬n (10 x·).

 

 

 

8,000

 

-nt-

-

HuyÖn Lang Ch¸nh (5 x·).

 

 

 

4,000

 

-nt-

-

HuyÖn B¸ Th­­íc (13 x·).

 

 

 

10,400

 

-nt-

-

HuyÖn Th­­êng Xu©n (8 x·).

 

 

 

6,400

 

-nt-

-

HuyÖn Ngäc LÆc (8 x·).

 

 

 

6,400

 

-nt-

-

HuyÖn CÈm Thuû (4 x·).

 

 

 

3,200

 

-nt-

-

HuyÖn Th¹ch Thµnh (5 x·).

 

 

 

4,000

 

-nt-

-

HuyÖn Nh­­ Xu©n (11 x·).

 

 

 

8,800

 

-nt-

-

HuyÖn Nh­­ Thanh (6 x·).

 

 

 

4,800

 

-nt-

-

HuyÖn TriÖu S¬n (1 x·).

 

 

 

800

 

-nt-

-

HuyÖn TÜnh Gia (1 x·).

 

 

 

800

 

-nt-

2

X©y dùng c¬ së h¹ tÇng th«n, b¶n ®Æc biÖt khã kh¨n cña c¸c x· khu vùc II.

 

 

 

27,300

 

Giao UBND c¸c huyÖn c¨n cø vµo danh môc c«ng tr×nh ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i Q§ sè 2457/Q§-UBND ngµy 08/8/2008 vµ hå s¬ thñ tôc theo quy ®Þnh ®Ó ph©n bæ vèn cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh.

-

HuyÖn Quan Ho¸ (7th«n, b¶n).

 

 

 

1,050

 

-nt-

-

HuyÖn Quan S¬n (1th«n, b¶n).

 

 

 

150

 

-nt-

-

HuyÖn B¸ Th­­íc (21 th«n, b¶n).

 

 

 

3,150

 

-nt-

-

HuyÖn Lang Ch¸nh (8 th«n b¶n).

 

 

 

1,200

 

-nt-

-

HuyÖn Ngäc LÆc (29 th«n, b¶n).

 

 

 

4,350

 

-nt-

-

HuyÖn Th­­êng Xu©n (7 th«n, b¶n).

 

 

 

1,050

 

-nt-

-

HuyÖn Nh­­ Xu©n (14 th«n, b¶n).

 

 

 

2,100

 

-nt-

-

HuyÖn Nh­­ Thanh (13 th«n, b¶n).

 

 

 

1,950

 

-nt-

-

HuyÖn CÈm Thuû (11 th«n b¶n).

 

 

 

1,650

 

-nt-

-

HuyÖn Th¹ch Thµnh (31 th«n b¶n).

 

 

 

4,650

 

-nt-

-

HuyÖn VÜnh Léc (8 th«n, b¶n).

 

 

 

1,200

 

-nt-

-

HuyÖn Yªn §Þnh (3 th«n, b¶n).

 

 

 

450

 

-nt-

-

HuyÖn Thä Xu©n (1 th«n, b¶n).

 

 

 

150

 

-nt-

-

HuyÖn Hµ Trung (13 th«n, b¶n).

 

 

 

1,950

 

-nt-

-

HuyÖn TriÖu S¬n (12 th«n, b¶n).

 

 

 

1,800

 

-nt-

-

HuyÖn TÜnh Gia (3 th«n, b¶n).

 

 

 

450

 

-nt-

B.2

Vèn TW hç trî ®Çu t­­ cã môc tiªu.

 

 

 

721,240

 

 

1

Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 37.

 

 

 

77,100

 

 

*

Dù ¸n chuyÓn tiÕp.

 

 

 

56,500

 

 

-

Trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn Ngäc LÆc

5,163

2,580

2,583

1,500

Së Y tÕ

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

-

Trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn B¸ Th­­íc

4,585

2,300

2,285

1,300

Së Y tÕ

-nt-

-

Trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn Nh­­ Thanh.

4,384

2,180

2,204

1,300

Së Y tÕ

-nt-

-

Trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn M­­êng L¸t.

5,008

2,450

2,558

1,500

Së Y tÕ

-nt-

-

§­êng giao th«ng C¸n Khª - Ph­­îng Nghi.

7,146

2,800

4,346

2,900

UBND huyÖn Nh­ Thanh

-nt-

-

§­­êng giao th«ng Trung Th­­îng- S¬n L­­ Quan S¬n.

5,731

2,200

3,531

2,300

UBND huyÖn Quan S¬n.

-nt-

-

Hå chøa n­­íc K32 x· Thµnh T©n, Th¹ch Thµnh.

4,814

1,650

3,164

2,100

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

-nt-

-

§­­êng Na Sµi - Phó Nghiªm, huyÖn Quan Hãa.

8,983

6,000

2,983

1,100

UBND huyÖn Quan Hãa

-nt-

-

§­­êng Xu©n Phó ®i LuËn Thµnh, huyÖn Thä Xu©n.

5,581

3,500

2,081

1,000

UBND huyÖn Thä Xu©n

-nt-

-

Më réng ®­­êng d©y 0,4KV sau c¸c TBA x· Yªn Kh­¬ng, Yªn Th¾ng - Lang Ch¸nh.

2,359

900

1,459

1,000

UBND huyÖn Lang Ch¸nh

-nt-

-

§­­êng Hãa Quú - C¸t T©n, huyÖn Nh­­ Xu©n.

7,034

2,750

4,284

2,800

UBND huyÖn Nh­ Xu©n

-nt-

-

§­­êng giao th«ng Xu©n LÑ ®i Xu©n Chinh.

9,346

3,250

6,096

4,200

UBND huyÖn Th­êng Xu©n

-nt-

-

N©ng cÊp ®­­êng giao th«ng Ba Si - Kiªn Thä - NguyÖt Ên - Phïng Gi¸o - Phïng Minh

13,141

5,100

8,041

5,400

UBND huyÖn Ngäc LÆc.

-nt-

-

§­­êng giao th«ng tõ QL 217 ®i Phóc Do, CÈm Phó.

6,597

2,600

3,997

2,600

UBND huyÖn CÈm Thñy

-nt-

-

§­­êng giao th«ng VÜnh H­ng (VÜnh Léc) ®i Thµnh Long (Th¹ch Thµnh)

11,326

3,700

7,626

5,300

UBND huyÖn VÜnh Léc

-nt-

-

C¶i t¹o, n©ng cÊp hå chøa n­íc Khe S×nh, huyÖn Nh­­ Thanh.

3,799

700

3,099

2,300

UBND huyÖn Nh­ Thanh

-nt-

-

§Ëp lµng Cèc, Thµnh L©m, B¸ Th­­íc.

2,570

1,160

1,410

900

BQL khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Lu«ng.

-nt-

-

§­­êng giao th«ng Thä L©m - Xu©n Th¾ng, huyÖn Thä Xu©n.

10,007

3,810

6,197

4,200

UBND huyÖn Thä Xu©n

-nt-

-

§­­êng giao th«ng tõ ®­­êng Hå ChÝ Minh ®i x· §ång ThÞnh, huyÖn Ngäc LÆc.

10,689

6,000

4,689

4,300

UBND huyÖn Ngäc LÆc

Thanh to¸n theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt vµ hoµn thµnh h¹ng môc cÇu Phóc ThuËn.

-

§­­êng GT tõ QL 15A ®i Giao An, Giao ThiÖn, Lang Ch¸nh.

20,517

3,550

16,967

8,500

UBND huyÖn Lang Ch¸nh

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh (bao gåm c¶ ®o¹n bæ sung tõ KM9+447-Km 13+700).

*

Dù ¸n khëi c«ng míi.

 

 

 

20,000

 

 

-

§­­êng CÈm Tó - CÈm Quý, huyÖn CÈm Thuû.

13,214

 

13,214

7,000

UBND huyÖn CÈm Thuû

TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n

-

§­­êng giao th«ng tõ cÇu treo b¶n L¸t x· Tam Chung ®i cÇu treo b¶n §oµn KÕt x· TÐn T»n.

6,140

 

6,140

4,600

UBND huyÖn M­êng L¸t.

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n dù ¸n theo quy ®Þnh.

-

§­­êng giao th«ng Thä S¬n ®i B×nh S¬n, TriÖu S¬n

6,842

 

6,842

5,000

UBND huyÖn TriÖu S¬n

-nt-

-

§Ëp P¸t lµng T«m x· Ban C«ng huyÖn B¸ Th­­íc

2,542

 

2,542

2,000

UBND huyÖn B¸ Th­íc

-nt-

-

Tr¹m b¬m t­íi §Þnh C¸t x· Th¹ch §Þnh, huyÖn Th¹ch Thµnh.

1,693

 

1,693

1,400

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

-nt-

*

ChuÈn bÞ ®Çu t­­.

 

 

 

600

 

 

-

§­­êng giao th«ng tõ Lòng Niªm ®i Thµnh S¬n huyÖn B¸ Th­­íc.

 

 

 

200

UBND huyÖn B¸ Th­íc

LËp vµ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ (hoÆc BCKTKT) vµ TK&DT.

-

§­­êng tõ trung t©m x· B·i Trµnh ®i lµng M¸.

 

 

 

200

UBND huyÖn Nh­ Xu©n

-nt-

-

§Ëp B× Bïng, x· Hµ TiÕn, Hµ Trung.

 

 

 

200

UBND huyÖn Hµ Trung

-nt-

2


: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương