Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 140.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích140.12 Kb.


Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 2161 / Q§- UBND Thanh Ho¸, ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2009
QuyÕt ®Þnh


VÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch vµ h×nh thøc mua thiÕt bÞ

d¹y nghÒ Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn §BKK

Chñ tÞch UBNd TØnh Thanh Ho¸
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt §Êu thÇu ngµy 29/11/2005;

C¨n cø Th«ng t­ sè 63/2007/TT-BTC ngµy 15/6/2007 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn ®Êu thÇu mua s¾m tµi s¶n nh»m duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña c¬ quan Nhµ n­íc b»ng vèn Nhµ n­íc; Th«ng t­ sè 131/2007/TT-BTC ngµy 5/11/2007 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn ®Êu thÇu mua s¾m tµi s¶n nh»m duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña c¬ quan nhµ n­íc b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 569/Q§-UBND ngµy 27/2/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc ph©n bæ kinh phÝ CTMTquèc gia dù ¸n t¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ vµ CTMT quèc gia gi¶m nghÌo n¨m 2009, trong ®ã Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc ph©n bæ kinh phÝ ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ d¹y nghÒ n¨m 2009;

XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n t¹i Tê tr×nh sè: 153/TCN§BKK ngµy 02/7/2009 xin phª duyÖt h×nh thøc mua s¾m thiÕt bÞ d¹y nghÒ tõ nguån kinh phÝ dù ¸n t¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo nghÒ n¨m 2009 cña Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n ,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt kÕ ho¹ch, h×nh thøc mua thiÕt bÞ d¹y nghÒ cho Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n trong nguån kinh phÝ CTMT quèc gia dù ¸n t¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÓ n¨m 2009.

- Kinh phÝ mua thiÕt bÞ d¹y nghÒ: 200.000.000.®

( Hai tr¨m triÖu ®ång ch¼n ).

1. Tªn gãi thÇu: Mua s¾m thiÕt bÞ d¹y nghÒ tõ nguån kinh phÝ dù ¸n t¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÓ n¨m 2009.

- Sè l­îng thiÕt bÞ cô thÓ ( cã phô lôc kÌm theo ).

2. Gi¸ gãi thÇu : 198.140.000 ® (Mét tr¨m chÝn t¸m triÖu, mét tr¨m bèn m­¬i ngµn ®ång )

¸p dông møc gi¸ theo danh môc thiÕt bÞ ®· ®­îc C«ng ty cæ phÇn th«ng tin vµ thÈm ®Þnh gi¸ MiÒn Nam thÈm ®Þnh. ThiÕt bÞ ph¶i míi 100% ®­îc s¶n xuÊt n¨m 2008- 2009. Hµng nhËp khÈu ph¶i cã chøng nhËn xuÊt xø (C/O), chøng nhËn chÊt l­îng ( C/Q) cña h·ng s¶n xuÊt, ®· bao gåm c¸c lo¹i thuÕ, chi phÝ bèc xÕp, vËn chuyÓn l¾p ®Æt, h­íng dÉn sö dông, b¶o hµnh t¹i Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n .

3. H×nh thøc mua thiÕt bÞ d¹y nghÒ : Thùc hiÖn chµo hµng c¹nh tranh.

4. Thêi gian thùc hiÖn: Trong th¸ng 7 n¨m 2009.

5. Hå S¬ chµo hµng c¹nh tranh : Yªu cÇu vÒ sè l­îng, tiªu chuÈn ®Æc tÝnh kü thuËt, thêi gian cung cÊp thiÕt bÞ, thêi h¹n hiÖu lùc cña b¸o gi¸, c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hµnh, b¶o tr×, ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c néi dung cÇn thiÕt kh¸c.

§¸nh gi¸ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt theo tiªu chÝ “ ®¹t, hoÆc kh«ng ®¹t “ thÓ hiÖn trong hå s¬ yªu cÇu chµo hµng c¹nh tranh, Chñ ®Çu t­ Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n phª duyÖt hå s¬ yªu cÇu vÒ chµo hµng c¹nh tranh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt .
§iÒu 2. Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n (chñ ®Çu t­) thùc hiÖn h×nh thøc chµo hµng c¹nh tranh ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó chän nhµ thÇu mua thiÕt bÞ d¹y nghÒ, b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt kÕt qu¶ chµo hµng c¹nh tranh.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký .

¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND TØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së : Tµi chÝnh, Lao ®éng -TBXH, Kho b¹c tØnh, Tr­êng trung cÊp nghÒ thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt khã kh¨n vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy . /.
N¬i nhËn : KT. chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3; Phã Chñ tÞch

- L­u:VT,VX.

Q§pdhtchctttctnKKh¨n209.
V­¬ng V¨n ViÖt (®· ký)

Danh môc thiÕt bÞ d¹y nghÒ cÇn mua s¾m n¨m 2009

(Kem theo Q§ sè: 2161 /Q§-UBND ngµy 10 /7/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh )

§¬n vÞ tÝnh: VN§

TT

Th«ng sè kü thuËt yªu cÇu


XuÊt xø

§. vÞ

ChÊt l­îng

(%)

SL

§¬n gi¸

kh¶o s¸t

Thµnh TiÒn


Ghi chó thiÕt bÞ dïng d¹y nghÒ g×

I

ThiÕt bÞ hµn
60.200.000
01

Bé hµn - C¾t oxy – Ga

Bao gåm:

- Má hµn vµ 05 bÐp hµn tiªu chuÈn

- Má hµn vµ 03 bÐp c¾t tiªu chuÈn

- B×nh oxy 40L (kh«ng cã khÝ)

- B×nh khÝ Gas 12kg (kh«ng cã khÝ)

- D©y dÉn khÝ kÐp

- §ång hå khÝ Oxy

- §ång hå khÝ GasNhËt


NhËt

TQ

VNNhËt


NhËt


B×nhB×nh

m

C¸iC¸i

100

01
01

01

0101

10

0101

10.000.000

10.000.000

Thùc hµnh

kü thuËt


c¬ khÝ hµn

02
M¸y hµn MIG
- Model: 200Y(J03)

+ Lµ thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ gän dÔ di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ hµn.

+ Dßng hµn DC ra æn ®Þnh nªn ®­êng hµn ®Ñp vµ Ýt b¾n tãe khi hµn.

+ Dßng hµn lín nhÊt cña m¸y: 200A

+ Sö dông d©y hµn thÝch hîp nhÊt lµ d©y 0.8mm vµ 0.9mm.

+ §iÖn ¸p vµo: 1 pha 220 VAC . 50/60Hz

+ C«ng suÊt vµo: 6.4 KVA

+ Dßng ®iÖn vµo: 29A

+ Kho¶ng dßng ra: 50A – 200A

+ Kho¶ng ®iÖn ¸p ra: 15V – 26V

+ KÝch th­íc tæng thÓ(mm): 500*263*430

+ Träng l­îng: 25Kg

+ HiÖu suÊt : 85%

+ §­êng kÝnh ngoµi cuén d©y hµn: 27

+ Tèc ®é cÊp d©y: 2(m/ phót) - 15(m/phót)Phô KiÖn KÌm Theo:

+ Sóng hµn 3m

+ D©y kÑp mass 3m

+ §ång hå sÊy CO2

+ C¶o b×nh khÝ

+ D©y dÉn khÝ 3m

+ BÞt tÝp ®Çu sóng


- XuÊt xø: C«ng nghÖ Anh Quèc

- S¶n xuÊt t¹i Trung Quèc02


100

M¸y

15.000.000

30.000.000Thùc hµnh

kü thuËt


c¬ khÝ hµn

03

M¸y hµn hå quang 200A

+ §iÖn ¸p: 1pha, 220V, 50Hz

+ C«ng suÊt: 1/2HP

+ Kho¶ng c­êng ®é dßng ®iÖn hµn :

80A – 200A

+ §­êng kÝnh que hµn: 1.5 - 4 mm

øng dông cña m¸y:

M¸y ®­îc øng dông trong c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ Hµn chuyªn nghiÖp v× sù tiÖn lîi linh ho¹t rÊt hiÖu qu¶ trong khi thùc hµnh cña sinh viªn.- XuÊt xø: ViÖt Nam

02


100

M¸y

6.150.000

12.300.000Thùc hµnh

kü thuËt


c¬ khÝ hµn

04

£ t«

- Model: 81- 601+ Được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, đế chắc chắc, cân bằng, lâu bền và an toàn.
+Tay quay được làm từ chất Chromed, chống gỉ sét.

XuÊt xø:

Staley- Mü

- S¶n xuÊt t¹i Trung Quèc

02


100


1.450.000

2.900.000Thùc hµnh

kü thuËt


c¬ khÝ hµn

05

B×nh CO2

+ Dïng ®Ó chøa khÝ CO2

+ N¹p khÝ vµo b×nh ®­îc khi trong b×nh hÕt khÝ


- XuÊt xø:

ViÖt Nam


02

100

B×nh

2.500.000

5.000.000

Thùc hµnh

kü thuËt


c¬ khÝ hµn

II

ThiÕt bÞ tin häc
96.840.000
01

M¸y tÝnh bé

HiÖu: SingPC –CN1.8SAEO

CPU Proccessor

Mainboard Celeron D (430) CN1.80GHz

Chipset Intel G31

FSB 1333/1066/800MHz, 4SATA300, VGA onboard, USB 2.0

DDRam2 533/667/800, PCI, PCI-Ex 1X, Lan Giga, Slot PCI-Ex 16X, Socket 775

Memory DDRam2 1G (Bus 800MHz)

HDD80GB sata - 7200rpm

CD-Rom DVD 16x

Network card Onboard

Video Card Onboard

Mouse quang SingPC

Keyboard SingPC

450W power supp

Monitor 17” CRT SingPC

Accessories CD Driver


ViÖt Nam
100

10

6.250.000

62.250.000

Thùc hµnh söa ch÷a vµ l¾p r¸p m¸y vi tÝnh

02

Card Sound

Creative Sound Blaster Audigy Value - 7.1 (Box)


TQ


C¸i

100

2

600.000

1.200.000

nt

03

Card mµn h×nh

ASUS EN6200LE TC512/TD/256MTQ

C¸i

100

2

620.000

1.240.000

nt

04

Card m¹ng

NIC PCI 10/100 BaseTTQ

C¸i

100

4

100.000

400.000

nt

05

Ram 1Gb DD2

DDR2 1.0GB bus 800 (PC2-5300) KingstonTQ

C¸i

100

3

250.000

750.000

nt

06

æ DVD Samsung

SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom (Black)HQ

C¸i

100

2

400.000

800.000

nt

07

Bµn phÝm

Mitsumi Keyboard PS/2 - BlackVN

C¸i

100

5

120.0000

600.000

nt

08

Chuét Quang

Mitsumi mouse PS/2 - BlackVN

C¸i

100

5

110.000

550.000

nt

09

æ CD-RW samsung

SamSung DVD-CDRW Combo W52-RW32-R52 + DVD 16XHQ

C¸i

100

3

450.000

1.350.000

nt

10

æ cøng

SamSung 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB CacheHQ

C¸i

100

2

750.000

1.500.000

nt

11

D©y C¸p HDD

Chuẩn SATATQ

C¸i

100

10

20.000

200.000

nt

12

C¸p CD

IDE 80 pinTQ

C¸i

100

10

10.00

100.000

nt

13

D©y nguån

Dài 1.2m


VN

C¸i

100

10

15.000

150.000

nt

14

Nguån 450W
C¸i

100

3

300.000

900.000

nt

15

§Üa CD tr¾ng Maxell

TQ

C¸i

100

100

3.000

300.000

nt

16

Tuècnovit 2,4,6 c¹nh

TQ

C¸i

100

18

30.000

540.000

nt

17

K×m bÊm m¹ng

3 tác dụngTQ

C¸i

100

4

170.000

680.000

nt

18

§Çu Jack m¹ng-RJ45

TQ

Hép

100

2

640.000

1.280.000

nt

19

D©y m¹ng RJ-45

§L

Thïng

100

1

1.500.000

1.500.000

nt

20

Switching HUB 24 port

Planet  Switching 10/100 - 24 PortTQ

C¸i

100

1

1.100.000

1.100.000

nt

21

M¸y hµn ®iÖn tö (hiÓn thÞ sè)

Hµn thiÕc Dïng cho thùc hµnh, söa ch÷a ®iÖn tö, m¸y tÝnh.

HiÖu: QUICK

Model: 967

§iÖn ¸p: 220v

C«ng suÊt: 50W

NhiÖt ®é nãng ch¶y: Tõ 200-480 ®é C

Träng l­îng: 1,3 kg


Th­îng H¶i - TQ

C¸i

100

4

4.800.000

19.200.000

nt

III

ThiÕt bÞ phôc vô d¹y häc
41.100.000
01

M¸y tÝnh x¸ch tay

HiÖu: linovo

Model: Idea Pad Y430

-Intel (R) Core 2duo P7350-2x2.0 GHz (3Mb-1066MHz)

-2GB DDRIII 320GbHDD

-Nvidia 9300M 256Mb

-14.1 WXGATFT Color, vibrant view(glossy)

-DVD-WR


-Nic 10/100,56K V.92 Intel MIMO 802.11b/g

-PC Dos, camera, Card Reader 5in1

-Träng l­îng: 2.2kg


TQ

C¸i

100

01

21.000.000

21.000.000

D¹y häc b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö

02


M¸y chiÕu ®a n¨ng

HiÖu: PANASONIC

Model: PT-LB51EA

Cường độ chiếu s¸ng : 2000 ANSI Lummens

Độ ph©n giải : 1024x768 ( XGA )

Độ ph©n giải nÐn UXGA

Độ tương phản : 400:1

Chức năng chỉnh h×nh thang : theo chiều dọc và chiều ngang.

Tuổi thọ bãng ®Ìn : 3000 giờ - bãng ®Ìn : 165W UHM

KÝch cỡ phãng to màn h×nh : 33” – 300”

Trọng lượng : 1.8 kgs

KÝch thước : 297 x 65 x 210 mm


NhËt B¶n

C¸i

100

01

18.500.000


18.500.000


D¹y häc b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö03

Mµn chiÕu (3 ch©n di ®éng)

HiÖu: Dalite

KT: (70”x70”) 100” ®­êng chÐo – 1:1

1,78X1,78mmMehico

S/X t¹i


TQ

C¸i

100

01

1.600.000

1.600.000

D¹y häc b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö
Céng
198.140.000
(Mét tr¨m chÝn m­¬i t¸m triÖu mét tram b«n m­¬i ngµn ®ång)

- Kinh phÝ hîp ®ång thÈm ®Þnh gi¸ vµ kinh phÝ qu¶n lý lµ: 1.860.000 ®ång.
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương