UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 40.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích40.92 Kb.
#7885
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1454/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH


Về việc Thu hồi và giao đất cho Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học thực hiện dự án Mở rộng Trường THPT Nguyễn Thái Học tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh PhúcUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm mở rộng diện tích Trường THPT Nguyễn Thái Học tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2942/QĐ-CT ngày 18/10/2010 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT San nền, kè dá, tường rào khu đất mở rộng và Nhà rèn luyện thể chất Trường THPT Nguyễn Thái Học thành phố Vĩnh Yên, số 2552/QĐ-CT ngày 26/9/2012 về việc phê duyệt lại Báo cáo KTKT XDCT San nền, kè dá, tường rào khu đất mở rộng và Nhà rèn luyện thể chất Trường THPT Nguyễn Thái Học thành phố Vĩnh Yên;

Căn cứ Văn bản số 71/HĐND-CTHĐND ngày 18/6/2012 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về bổ sung các dự án thực hiện chuyển tiếp các cấp giai đoạn 2006-2010 và các dự án, công trình cấp bách giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Tài Nguyên & Môi Trường tại Tờ trình số 223/TTr-STNMT ngày 28/6/2012,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi 3.693,5m2 đất tại phường Khai Quang để thực hiện dự án: Xây dựng mở rộng Trường THPT Nguyễn Thái Học.a. Nguồn gốc đất thu hồi cụ thể như sau:

STT

Loại đất

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Diện tích trong chỉ giới thu hồi (m2)

Diện tích ngoài chỉ giới thu hồi (m2)

Hộ gia đình, cá nhân quản lý (QI)

UBND phường Khai Quang

Đất NN không giấy tờ

Đất giao thông nội đồng

Đất bằng chưa sử dụng

I

Đất nông nghiệp

3326,4

3096,4

230,0

3040,1

286,31

Đất trồng lúa (LUC)

3326,4

3096,4

230,0

3040,1

286,3II

Đất phi nông nghiệp

282,6

282,6

0

0
282,6
1

Đất giao thông (DGT)

282,6

282,6

0

0
282,6
III

Đất chưa sử dụng

84,5

84,5

0

084,5
Đất bằng chưa sử dụng (BSC)

84,5

84,5

0

084,5
Tổng

3693,5

3463,5

230,0

3040,1

286,3

282,6

84,5

b. Giao tổng diện tích 3693,5m2 đất nói trên như sau:

+ Diện tích đất giao cho Trường THPT Nguyễn Thái Học xây dựng mở rộng trường là: 3463,5m2.

+ Diện tích ngoài chỉ giới thu hồi tại thửa số 9, 20, 22 và thửa số 40 trên bản đồ thu hồi và giao đất giao cho UBND phường Khai Quang quản lý là: 230,0m2.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định trong Bản đồ địa chính thu hồi và giao đất do Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ Vĩnh Phúc lập tháng 9/2011, có xác nhận của UBND phường Khai Quang, UBND thành phố Vĩnh Yên, Sở Tài nguyên & Môi trường kèm theo Tờ trình này;

2. Thời hạn giao đất: Lâu dài

3. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. UBND thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm:

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và MT; UBND phường Khai Quang chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định;

2. Trường THPT Nguyễn Thái Học có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi theo đúng phương án được phê duyệt.

b. Sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới và chấp hành đầy đủ các quy định của Luật Đất đai, môi trường và xây dựng.

c. Đăng ký sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất tại thực địa cho Trường THPT Nguyễn Thái Học sau khi thực hiện xong khoản a mục 4.2 nêu trong Tờ trình này.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài Nguyên & Môi Trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; Chủ tịch UBND phường Khai Quang; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Thị Tuyến


Каталог: uploads -> laws -> files
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
files -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
files -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằNG
files -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
files -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM

tải về 40.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương