UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoátải về 193.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích193.33 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1834 /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 31 tháng 5 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuyển đổi trường trung học phổ thông bán công Lê Viết Tạo

sang trường trung học phổ thông công lậpCHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGD ĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số: 277/2001/QĐ-UB ngày 02/02/2001 và Quyết định số: 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang trường trung học phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá tại văn bản số 740/ SGD ĐT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2010 về việc Ban hành quyết định chuyển đổi cho từng trường THPT bán công sang trường THPT công lập; Báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1077/STC-HCSN ngày 24/5/2010 về đất đai, tài sản, tài chính, công nợ của trường tại thời điểm chuyển đổi,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển trường trung học phổ thông bán công Lê Viết Tạo - huyện Hoằng Hoá sang loại hình công lập và đổi tên thành trường trung học phổ thông Lê Viết Tạo;

 • Địa điểm: Xã Hoằng Đạo - huyện Hoằng Hoá

 • Qui mô: từ 18 lớp trở lên

a) Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

b) Trường chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Hoằng Hoá theo quy định của pháp luật;

c) Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính: 52 người (trong đó: CBQL: 03; GV: 47; NVHC: 02); đất đai, tài chính, tài sản, công nợ từ trường THPT bán công chuyển sang (có phụ lục số 1 và số 2 kèm theo).

Điều 2.

a) Tổ chức hoạt động của trường thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh;

Trường có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm;

Tổ chức bộ máy và biên chế của trường thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa;

b) Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Giao Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Viết Tạo ký hợp đồng làm việc cho giáo viên, nhân viên hành chính (tại mục c Điều 1 quyết định này) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tài nguyên-Môi trường; Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá và Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3 QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX.

Vương Văn Việt (đã ký)
PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT TẠO

(Kèm theo quyết định số 1834 /QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Tháng năm vào ngành

Ghi chú

1

Bùi Khắc Hùng

10/10/1961

Hoằng Thịnh Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

H.Trưởng

09/1982
2

Lê Viết Thế

10/01/1969

Hoằng Phú Hoằng Hoá

ĐHSP Hoá

H.Phó

11/1993
3

Chu Đình Hoà

21/05/1961

Hoằng Ngọc Hoằng Hoá

ĐHSP Anh

H.Phó

09/1998
4

Hán Thị Yừn

11/10/1971

Hoằng Đức Hoằng Hoá

ĐHSP Lý

GV

09/1993
5

Lê Thị Hạnh

05/01/1978

Hoằng Phú Hoằng Hoá

ĐHSP Sinh

GV

12/2000
6

Nguyễn Thị Hạnh

06/03/1978

Hoằng Lộc Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

GV

12/2000
7

Lê Thị Thu Huyền

10/11/1976

Hoằng Phúc Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

12/2000
8

Hoàng Thị Thoa

09/02/1978

Hoằng Lộc Hoằng Hoá

ĐHSP Sử

GV

12/2000
9

Trương Thị Hồng

09/02/1978

Hoằng Phong Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

TTCM

12/2000
10

Lê Thị Phương

28/11/1980

Hoằng Vinh Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

GV

12/2002
11

Hoàng Ngọc Quế

05/08/1977

Hoằng Đồng Hoằng Hoá

ĐHSP TDTT

GV

12/2002
12

Mai Văn Quang

28/07/1980

Hoằng Đạo Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

12/2002
13

Lê Đình Dũng

02/08/1979

Hoằng Đồng Hoằng Hoá

ĐHSP TDTT

GV

02/2002
14

Hồ Thị Quyên

20/12/1978

Hoằng Yến Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

GV

02/2002
15

Bùi Thị Hoà

18/10/1978

Hoằng Thắng Hoằng Hoá

ĐHSP Anh

GV

11/2002
16

Nguyễn Xuân Tuấn

06/10/1978

Hoằng Đạt Hoằng Hoá

ĐHSP Anh

TTCM

11/2002
17

Lê Văn Hiếu

04/03/1978

Hoằng Lý Hoằng Hoá

ĐHSP Lý

TTCM

02/2002
18

Lê Thị Phượng

07/08/1979

Hoằng Thịnh Hoằng Hoá

ĐHSP GDCD

TTCM

02/2002
19

Hoàng Văn Tuyên

02/06/1977

Hoằng Thắng Hoằng Hoá

ĐHSP Sinh-KT

TTCM

02/2002
20

Lê Thị Nhung

17/04/1981

Hoằng Phúc Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

GV

11/2003
21

Lê Thị Hạnh

07/01/1980

Hoằng Đạo Hoằng Hoá

ĐHSP Địa

GV

11/2003
22

Nguyễn Thị Thơ

31/05/1981

Hoằng Thái Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

GV

11/2003
23

Lê Thanh Tùng

04/10/1980

Hoằng Đức Hoằng Hoá

ĐHSP Lý

GV

11/2003
24

Nguyễn Duy Hùng

02/05/1980

Hoằng Thịnh Hoằng Hoá

ĐHSP TDTT

GV

11/2003
25

Mai Thị Hiệp

05/05/1979

Nga Thiện Nga Sơn

ĐHSP Địa

GV

11/2003
26

Nguyễn Thị Lê

12/07/1981

Vĩnh Long Vĩnh Lộc

ĐHSP Văn

GV

11/2003
27

Nguyễn Xuân Sơn

03/03/1981

Hoằng Phúc Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

TTCM

11/2003
28

Nguyễn Thị Thuận

18/07/1982

Hậu Lộc

ĐHSP Toán

GV

10/2004
29

Chu Văn Đoàn

09/10/1982

Hoằng Lưu Hoằng Hoá

ĐHSP Sinh

GV

10/2004
30

Nguyễn Ngọc Hồng

22/07/1980

Hoằng Lộc Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

10/2004
31

Lê Thị Nga

05/10/1980

Tiến Lộc Hậu Lộc

ĐHSP Anh

GV

10/2004
32

Nguyễn Thị Hạnh

05/03/1981

Hoằng Lộc Hoằng Hoá

ĐHSP Hoá

GV

10/2004
33

Hoàng Văn Đức

10/01/1981

Hoằng Thắng Hoằng Hoá

ĐHSP Sinh

GV

10/2004
34

Lê Thị Hương

23/07/1981

Hoằng Đạo Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

10/2004
35

Lê Vĩ Tuyến

02/03/1981

Hoằng Anh Hoằng Hoá

ĐHSP Lý

GV

10/2004
36

Bùi Thị Uyên

13/01/1982

Nga Trường Nga Sơn

ĐHSP Sử

GV

10/2004
37

Lê Thị Hồng

01/04/1983

Hoằng Anh Hoằng Hoá

ĐHSP Hoá

GV

09/2005
38

Nguyễn Thị Hồng

02/03/1983

Hoằng Anh Hoằng Hoá

ĐHSP GDCD

GV

12/2005
39

Lưu Thị Hương

03/02/1982

Hoằng Phúc Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

12/2005
40

Trần Thị Ngọc Thư­

14/11/1982

Vũ Thư­ Thái Bình

ĐHSP Lý

GV

12/2005
41

Lê Thu Thuỷ

16/07/1978

Hoằng Quỳ Hoằng Hoá

ĐHSP Anh

GV

12/2005
42

Nguyễn Thị Hoà

25/02/1984

Hoằng Thịnh Hoằng Hoá

ĐHSP Văn

GV

11/2006
43

Lê Thị Vân

04/10/1984

Hoằng Minh Hoằng Hoá

ĐHSP Sử

GV

11/2006
44

Lê Đình Xô

27/07/1980

Đông Hoàng Đông Sơn

ĐHSP Anh

GV

11/2006
45

Nguyễn Hữu Nam

09/02/1983

Hoằng Trạch Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

11/2006
46

Nguyễn Viết Sáng

26/03/1983

Hoằng Hà Hoằng Hoá

ĐHSP Toán

GV

11/2006
47

Vũ Thị Hương

09/12/1982

Hoằng Xuyên Hoằng Hoá

ĐH Hoá

GV

02/2007
48

Nguyễn Thị Yến

20/10/1984

Hoằng Hà Hoằng Hoá

ĐH Hoá

GV

02/2007
49

Hoàng Thị Xinh

20/10/1982

Ngư­ Lộc Hậu Lộc

ĐH Tin

GV

03/2007
50

Nguyễn Thị Cấp

22/10/1983

Hoằng Lưu Hoằng Hoá

ĐHSP KTCN

GV

10/2008
51

Lê Thị Lương

25/02/1979

Hoằng Phú Hoằng Hoá

TC Kế.toán

NVHC

10/2003
52

Khiếu Thị Hoà

10/02/1982

Hợp Lý Triệu Sơn

TC TBTN

NVHC

10/2004


Danh sách này gồm: 52 ng­ười; (Trong đó: CBQL: 3; Giáo viên: 47; NVHC: 2)
PHỤ LỤC 2

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN, DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2010, HỖ TRỢ THANH TOÁN CÔNG NỢ(Kèm theo quyết định số 1834 /QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Trường THPT Lê Viết Tạo

Tt

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

I.

Đất đai1)

Diện tích đất bàn giao:

M2

17.101

2)

Giá trị quyền sử dụng đất:

Đồng

1.180.000.000

3)

Giấy chứng nhận QSDĐ: GCN số 88019 ngày 24/4/2005

II.

Tài sản


 • Nguyên giá:

Đồng

5.884.254.000
 • Giá trị còn lại:

Đồng

3.829.459.000

1)

Nhà cửa, vật kiến trúc:


 • Nguyên giá:

Đồng

5.141.057.000
 • Giá trị còn lại:

Đồng

3.430.227.000

2)

Phương tiện máy móc:


 • Nguyên giá:

Đồng

313.439.000
 • Giá trị còn lại:

Đồng

173.760.000

3)

Tài sản khác:


 • Nguyên giá:

Đồng

429.758.000
 • Giá trị còn lại:

Đồng

225.472.000

III.

Tài chính1)

Công nợ:


 • Bổ sung trả nợ chế độ chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định 166/NĐ-CP năm 2009, số tiền:

Đồng

291.322.000

2)

Dự toán thu-chi năm 2010:a)

Dự toán thu chi năm 2010:

Đồng

507.000.000

b)

Dự toán chi:

Đồng

2.650.479.000
 • Chi theo định mức thời kỳ ổn định 2007-2008:

Đồng

2.070.460.000
 • Chênh lệch TL tăng thêm từ 2008-2009:

( Theo các NĐ 33/NĐ-CP, 166/NĐ-CP)

Đồng

580.019.000

3)

Dự toán ngân sách cấp năm 2010 và hỗ trợ thanh toán công nợ năm 2009:

Đồng

2.434.802.000
 • Dự toán cấp theo định mức năm 2010:

Đồng

2.143.479.000
 • Hỗ trợ thanh toán tiền lương tăng thêm theo Nghị định 166/NĐ-CP, số tiền:

Đồng

291.322.000

4)

Đã cấp quý I/2010:

Đồng

480.000.000

5)

Dự toán còn lại năm 2010:

Đồng

1.954.802.000: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương