UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập- tự do-Hạnh phúctải về 14.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.28 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM


Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
Số : 431 /QĐ-UBND
Tam Kỳ, ngày 01 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh diện tích thuê đất của Công ty Thương mại Tiên Trà

tại Quyết định số 591/QĐ-UB ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Quảng NamUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2005 của UBND Tỉnh về việc thu hồi đất, cho Công ty Thương mại Tiên Trà thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My;

Xét đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 184/TTr-UB ngày 06 tháng 12 năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: ........../TTr-TNMT ngày .......tháng ....... năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh diện tích thuê đất của Công ty Thương mại Tiên Trà tại Quyết định số 591/QĐ-UB ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam từ 1.183 m2 thành 1.325,7 m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu.

- Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ số : 05/TNMT do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trà My xác lập ngày 06/12/2006.


Điều 2. Các nội dung của Quyết định số 591/QĐ-UB ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Thu hồi đất, cho Công ty Thương mại Tiên Trà thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My" không được điều chỉnh tại Quyết định vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Chủ tịch UBND xã Trà Mai, Giám đốc Công ty Thương mại Tiên Trà, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT-CHỦ TỊCH

Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH

- Như điều 3;

- Lưu VT-KTN.
Lê Minh Ánh

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định này đã được đăng ký vào Sổ Địa chính Nhà nước tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam. Vào ngày .............tháng ...........năm 2007 tại Trang số ...............Quyển số 01/SĐCVĂN PHÒNG ĐKQSD ĐẤT QUẢNG NAM

GIÁM ĐỐC
: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương