UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh phú thọ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 62.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích62.56 Kb.
#17313


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Số: 2192/KH - UBND Phú Thọ, ngày 10 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ

(27/7/1947 - 27/7/2015)

–––––––––––––––––––––

Thực hiện Thông báo Kết luận số 1662 -TB/TU ngày 02/6/2015 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ và thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách người có công, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa’’ từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

- Đánh giá tình hình, kết quả công tác thương binh liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công; tiếp tục phát động trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ bằng những hình thức phong phú, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. CÁC HỌAT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Các hoạt động tuyên truyền

1.1. Mở chuyên trang trên Báo Phú Thọ, chuyên mục, phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về chuyên đề Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2015:

- Thời gian: Phát hành Báo, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình hàng tuần từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2015. Phóng sự chuyên đề phát sóng trước ngày 27/7/2015.

- Nội dung: Tuyên truyền việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; nêu những tấm gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương và các cá nhân làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; những tấm gương người có công làm kinh tế giỏi; phổ biến chính sách mới, giải đáp chế độ chính sách về lĩnh vực người có công với cách mạng. Thông tin về kết quả Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Kế hoạch số 1537/KH-UBND ngày 23/4/2014 của UBND tỉnh. Kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015.

1.2. Tuyên truyền trực quan:

- Tại trung tâm xã, phường, thị trấn, huyện, thành, thị treo băng, cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền chủ đề “Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ”.

- Tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp treo băng zôn chủ đề hưởng ứng “Phong trào Đền ơn đáp nghĩa”; nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Từ ngày 15/7 đến 30/7/2015.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.2. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách tại các huyện, thành, thị:

- Thời gian: Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 26/7/2015 (Thành phần và thời gian thông báo sau. Thời gian cụ thể do đồng chí Trưởng đoàn quyết định).

- Địa điểm: Tại gia đình chính sách các huyện, thành, thị.

- Đối tượng:

+ Thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Thân nhân 2 liệt sỹ hoặc gia đình có 2 đời liệt sỹ;

+ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng: 02 gia đình (cả phong tặng và truy tặng);

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị quà và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị lựa chọn mỗi huyện, thành, thị 05 gia đình nêu trên để lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà và thông báo danh sách đến các đồng chí Trưởng đoàn.

Lưu ý: Không lựa chọn các đối tượng đã được lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7) và Tết Nguyên đán ít nhất trong vòng 03 năm trở lại đây.

3. Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh:

3.1. Ở tỉnh: Tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh:

- Thành phần:

+ Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

+ Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Việt Trì.

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Chu Hóa.- Thời gian: Dự kiến 07h00, ngày 27/7/2015 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)

- Địa điểm: Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015;

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chuẩn bị và thực hiện.3.2. Ở huyện, thành, thị:

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức chỉnh trang, tôn tạo và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ cấp xã.4. Tổ chức các đoàn đại biểu của lãnh đạo tỉnh đi viếng nghĩa trang liệt sỹ và tặng quà ở ngoài tỉnh:

4.1. Đoàn 1: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình; Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:

- Thời gian: Dự kiến 04 ngày, trong tháng 6 năm 2015.

- Phương tiện: Các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh đi và về bằng máy bay kết hợp ô tô, các thành phần còn lại đi và về bằng ô tô.

- Thành phần: Đoàn gồm 15 người,

- Trưởng đoàn: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành phần khác tháp tùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thông báo sau;

- Kinh phí thực hiện đã bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015.

4.2. Đoàn 2: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Sa Pa và Nghĩa trang liệt sỹ tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai:

- Thời gian: Dự kiến 2 ngày, trong tháng 6 năm 2015.

- Phương tiện: Đi và về bằng ô tô.

- Thành phần: Đoàn gồm 12 người;

- Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

- Các thành phần khác tháp tùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ sẽ thông báo sau;

- Kinh phí thực hiện đã bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015.

5. Thăm hỏi tặng quà các Khu điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng ngoài tỉnh có thương binh và bệnh binh nặng là người tỉnh Phú Thọ đang điều trị, điều dưỡng thường xuyên: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện từ nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014.

6. Tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị huy động mọi nguồn lực tập trung tôn tạo, sửa chữa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ nhà bia ghi danh liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ cấp huyện quản lý. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động nhân dân, lực lượng thanh niên, tập trung tôn tạo, sửa chữa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ nhà bia ghi danh liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã quản lý.

7. Tập trung giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng:

- Tiếp tục triển khai Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết các tồn đọng sau Tổng rà soát đúng kế hoạch; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, tự kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục tiếp nhận xét duyệt hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt Quốc khánh 02/9/2015.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện.8. Tổ chức thắp nến tri ân:

- Thời gian: Bắt đầu từ 19h30', tối ngày 26/7/2015.

- Địa điểm: Tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại phần mộ liệt sỹ, các nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ.

- Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 32/KHLT ngày 28/5/2012 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ về việc Phối hợp tổ chức hoạt động Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm; chỉ đạo các cơ sở Đoàn cấp huyện, cấp xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các doang nghiệp đăng ký chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ tổ chức thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng (Nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015).

III. THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

1. Đối tượng và số lượng tặng quà:

1.1. Đối tượng chính sách do ngân sách tỉnh đảm bảo: (Biểu số 1)

a. Quà tặng cá nhân:

- Mức quà: 600.000đồng/đối tượng (Bằng mức quà tặng dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2014).

- Đối tượng và số lượng: (Giữ nguyên đối tượng tặng quà ngày 27/7/2014).

+ Thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị, điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ: 31 người. (Giảm 01 người so với năm 2014);

+ Thân nhân người có công đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần Phú Thọ: 01 người (Giảm 02 người só với năm 2014);

+ Thương binh, bệnh binh nặng quê Phú Thọ đang điều trị, điều dưỡng tập trung tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh, bệnh binh ngoài tỉnh: 17 người (không tăng, giảm so với năm 2014).

+ Các đối tượng Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm và tặng quà 65 gia đình: (Mỗi huyện, thành, thị lựa chọn 05 đối tượng).

Tổng số: 114 xuất quà ( Tăng 23 xuất quà so với 27/7/ 2014).

b. Quà tặng tập thể:

- Mức quà: Mỗi tập thể, đơn vị 01 bó hoa, 01 thùng quà trị giá 1.000.000 đồng và 4.000.000 đồng tiền mặt. (Bằng mức quà tặng ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2014).

- Đối tượng và số lượng: Các đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng, thân nhân liệt sỹ, trong và ngoài tỉnh: (Giữ nguyên đối tượng tặng quà ngày 27/7/2014).

+ Các đơn vị thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (02 đơn vị.):

* Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (xã Hà Thạch, thi xã Phú Thọ).* Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần Phú Thọ (xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng);

+ Các đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng có thương binh, bệnh binh là người Phú Thọ đang điều dưỡng thường xuyên (05 đơn vị):

* Trung tâm Điều d­ưỡng Thương binh Lạng Giang- Bắc Giang, thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

* Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành- Bắc Ninh, thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

* Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, thuộc tỉnh Ninh Bình;

* Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng - Hà Nam, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

* Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên - Hà Nam, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Tổng số: 07 tập thể, đơn vị.

(Không tăng, giảm so với 27/7/2014)

2. Đối tượng chính sách do ngân sách huyện, thành, thị đảm bảo: (Biểu số 2)

- Mức quà: 600.000đồng/đối tượng (Bằng mức quà tặng ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2014).

- Đối tượng và số lượng:

+ Bà mẹ VNAH còn sống đang hưởng trợ cấp: 85 người; (Tăng 68 người so với năm 2014)

+ Anh hùng lực lượng vũ trang đang hưởng trợ cấp: 02 người ( Không tăng giảm);

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Cả Thương binh B) suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên về an dưỡng tại gia đình : 249 người (Giảm 3 người so với năm 2014).

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang an dưỡng tại gia đình: 38 người. (Tăng 02 so với năm 2014).

+ Thân nhân 2 liệt sỹ đang hưởng trợ cấp: 43 người. (giảm 65 người so với năm 2014)

+ Con liệt sỹ mồ côi cả cha lẫn mẹ; thân nhân liệt sỹ cô đơn, không nơi nương tựa đang hưởng tuất nuôi dưỡng (tuất cao): 123 người. (giảm 48 người so với năm 2014)

+ Gia đình có 2 đời là liệt sỹ: 48 gia đình (Không tăng, giảm so với năm 2014).

+ Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp: 83 người. (giảm 25 người so với năm 2014)

Tổng số : 671 xuất quà (giảm 35 xuất quà so với dịp 27/7/ 2014).

2. Tổng hợp dự toán kinh phí tặng quà: 510.400.000 đồng (Có biểu kèm theo và nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, các huyện thành thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống; hướng dẫn nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có công với cách mạng.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

3.1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng chương trình, đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết để các đoàn đại biểu của tỉnh viếng nghĩa trang liệt sỹ ngoài tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập các Đoàn đại biểu của lãnh đạo tỉnh đi viếng nghĩa trang liệt sỹ và tặng quà ở ngoài tỉnh;

- Rà soát, thu thập danh sách liệt sỹ là người Phú Thọ đang an táng tại các Nghĩa trang liệt sỹ trong toàn quốc để tham mưu cho tỉnh tổ chức thăm viếng nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ hàng năm;3.2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình để các Đoàn đại biểu của tỉnh đi viếng nghĩa trang liệt sỹ ngoài tỉnh và thăm, tặng quà các đối tượng chính sách người có công các huyện, thành, thị;

3.3. Sở Tài chính: Thẩm định và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ và cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong dự toán chi đảm bảo xã hội đã giao năm 2015 để tổ chức thực hiện.

3.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2015 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2015 bằng những hình thức phong phú, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

3.5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ phù hợp với điều kiện cụ thể, nội dung phong phú, thiết thực và tiết kiệm. Tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đối tượng chính sách người có công đang công tác tại cơ quan, đơn vị.

Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn, tổ chức triển khai, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.Nơi nhận :

- Như trên;

- Bộ LĐTB&XH;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các Ban Đảng của tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- CPVPUBND tỉnh;

- Huyện, Thành, Thị ủy;

- UBND các huyện, thành, thị;

- CV: NCTH,

- QT-TV;

- Lưu: VT, VX3.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Hà Kế San
tải về 62.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương