UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.32 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______ _________________________________ Th.40

Số: 1303 /QĐ-UB Lạng sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2000
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường tiểu học

đạt chuẩn quốc gia.

____________


CHỦ TỊCH UBND TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật PCGDTH ban hành ngày 12/8/1991 và Nghị định số 338/HĐBT ngày 26/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Phổ cập GDTH;

Căn cứ Quyết định số 1366/GD-ĐT ngày 26/4/1997 về việc ban hành Qui chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 654/2000 ngày 10/7/2000 về việc xin thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Lạng Sơn,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Gồm các ông, bà có tên sau :

1- Bà Nguyễn Thị Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban.

2- Ông Hồ Mạnh Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó ban thường trực.

3- Bà Lê Kim Hoà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Uỷ viên.

4- Ông Nguyễn Xuân Thịnh, Phó Ban TCCQ tỉnh, Uỷ viên.

5- Bà Triệu Thuý Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Uỷ viên.

6- Ông Vi Văn Thành, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, Uỷ viên.

7- Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Địa chính, Uỷ viên.

8- Ông Đặng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Uỷ viên.

9- Ông Trần Côn, Trưởng phòng TH Sở GD-ĐT, Uỷ viên.

10- Bà Toàn Thị Phương, Trưởng phòng KHTV Sở GD-ĐT, Uỷ viên.

11- Bà Đoàn Thị Tĩnh, Trưởng phòng TCCB Sở GD-ĐT, Uỷ viên.

12- Ông Vi Văn Sẹc, Chuyên viên phòng TH Sở GD-ĐT, Uỷ viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia :

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các đơn vị phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, thị xã trong việc xây dựng các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức kiểm tra công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 1366/GD-ĐT ngày 26/10/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông, bà có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH LẠNG SƠN
straight connector 1 Nơi nhận:

- Bộ GD-ĐT

- TT Tỉnh uỷ b/c

- TT UBND

- CT, PCT UBND tỉnh

- Như điều 3 (TH)

- PVP, VX, KTXD

- Lưu VT.Dương Công Đá


: web -> data
web -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
web -> CỦa Chính phỦ SỐ 35/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy đỊnh chi tiẾt thi hành mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Phòng cháy và chỮa cháy
data -> Tý (23-1 giờ): Lúc chuột đang hoạt động mạnh. Sửu
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
data -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng số 253-ct ngàY 7-7-1990 VỀ BỔ sung quỹ HỌc bổng cho học sinh, sinh viên cáC trưỜng sư phạm và HỌc sinh, sinh viên miền núI
data -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
data -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 499/kh-bgdđT
data -> ĐỀ Án ngoại ngữ quốc gia 2020 trưỜng đẠi học hà NỘI
data -> VÀi nghi thức và TẬp tục hưỚng đẠo a- nghi thứC: Lễ Chào Cờ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương