UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà namtải về 13.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.84 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1085/2005/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 08 tháng 7 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký

phương tiện thuỷ nội địa

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 11 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ Trưởng Bộ giao thông Vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải (tại Tờ trình số 513/TTr-SGTVT ngày 13/06/2005) về việc tổ chức quản lý, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện:

Kiểm tra các điều kiện an toàn để quản lý, đăng ký đối với phương tiện thuỷ nội địa không có động cơ có trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn huyện, thị xã; quản lý các phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn.Điều 2. Giao cho Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chuyên môn cụ thể để Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện.

Quyết địn này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ những quyết định trước đây trái với Quyết định này.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên qua chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)
Trần Đậu: vi-vn -> sgtvt -> TaiLieu -> T%E1%BA%A1i%20%C4%91%C3%A2y -> VPQPPL
vi-vn -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
VPQPPL -> Số: 1548/QĐ-ubnd hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2011
VPQPPL -> V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-ubnd ngày 24/5/2011
VPQPPL -> Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-ubnd ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam
VPQPPL -> V/v kiện toàn tổ chức thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
VPQPPL -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương