UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháPtải về 20.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích20.82 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1249/QĐ-UBND.HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 31 tháng 10 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Kế hoạch phục hồi chức năng người khuyết tật

dựa vào cộng đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2008

_______________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND.HC ngày 26/7/2007 của UBND Tỉnh về việc ban hành Đề án trợ giúp người tàn tật, giai đoạn 2007-2010 tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1640/SKH-ĐT/NV ngày 28 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phục hồi chức năng người khuyết tật dựa vào cộng đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2008. Nội dung cụ thể như sau:
1. Tên kế hoạch: Kế hoạch phục hồi chức năng người khuyết tật dựa vào cộng đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2008.
2. Cơ quan thực hiện kế hoạch: Sở Y tế.
3. Phạm vi thực hiện: Tỉnh Đồng Tháp.
4. Đối tượng: Trẻ em khuyết tật; trong đó ưu tiên đối tượng là trẻ em gái, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, trẻ tàn tật do chất độc màu da cam.
5. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng; tạo điều kiện cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở.

- Năm 2008 sẽ điều tra, phân loại các dạng khuyết tật ở 03 xã điểm của huyện Cao Lãnh là: thị trấn Mỹ Thọ, xã An Bình và xã Mỹ Xương, với trên 80% người khuyết tật được khám sàng lọc.

- Nâng cao nhận thức của người khuyết tật, gia đình và cộng đồng về khuyết tật; quyền của người khuyết tật, nhu cầu và khả năng của người khuyết tật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- 100% hộ gia đình có người khuyết tật (ở 03 xã điểm) được hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng can thiệp sớm tại nhà.

- 100% người khuyết tật (sau khi khám sàng lọc) được tập huấn kỹ thuật phục hồi chức năng tại gia đình và nhà trường, nhằm giúp người khuyết tật độc lập trong sinh hoạt hàng ngày, tự tin hoà nhập vào cộng đồng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động khác của cộng đồng.


6. Các hoạt động chính của kế hoạch:

a) Thiết lập mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở.

- Thành lập Ban điều hành Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng các cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Tổ chức hội thảo về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thuộc ngành Y tế.

- Tập huấn cho cán bộ phục hồi chức năng tuyến huyện, xã.b) Điều tra các hộ gia đình ở 03 xã điểm, khám sàng lọc, phân loại khuyết tật và xác định nhu cầu cần hỗ trợ cho người khuyết tật.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người khuyết tật, gia đình và cộng đồng về khuyết tật.

d) Can thiệp cho người khuyết tật sau khám sàng lọc.

- Quản lý người khuyết tật được phát hiện, thiết lập chương trình can thiệp, hướng dẫn gia đình có người khuyết tật các kiến thức, kỹ năng can thiệp sớm tại nhà.

- Lập danh sách người khuyết tật cần dụng cụ trợ giúp, cần phẫu thuật chỉnh hình; tập huấn cho người khuyết tật các kỹ thuật phục hồi chức năng tại gia đình và nhà trường. Theo dõi các hoạt động chức năng của người khuyết tật hàng tháng.
7. Tổng kinh phí và nguồn vốn thực hiện:

a) Tổng kinh phí: 205 triệu đồng.

b) Nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí Trung ương do Bộ Y tế hỗ trợ: 200 triệu đồng.

- Kinh phí địa phương (từ quỹ đầu tư phát triển của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tỉnh): 5 triệu đồng.
8. Thời gian thực hiện: Trong năm 2008.

- -Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tỉnh; Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tỉnh; Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị trấn: Mỹ Thọ, An Bình và Mỹ Xương thuộc huyện Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


- Như Điều 4;

- Bộ Y tế;

- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;- Lưu: VT, NC/VX.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Trần Thị Thái: vbpq -> Files
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
Files -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
Files -> UỶ ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương