UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập – Tự do Hạnh phúctải về 16.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.64 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập – Tự do - Hạnh phúcSố: 1038 /GP-UBND Hải Dương , ngày 2 tháng 4 năm 2014

GIẤY PHÉP
Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ngày 15/04/2014 của Công ty cổ phần Đức Việt 568.

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hải Dương tại Tờ trình số: 409/TTr-SCT ngày 24 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty cổ phần Đức Việt 568.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800495538, đăng ký lần đầu ngày 18/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/8/2012 trong đó có ngành nghề kinh doanh: Khai thác mua bán, chế biến than, đất, đá, cát, sỏi cao lanh,....

Trụ sở chính tại: Khu 2, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0984555586.
Được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá vôiĐiều 2. Điều kiện sử dụng


- Địa điểm sử dụng: tại đỉnh núi phía đông mỏ Áng Dâu

của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, thuộc thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Điều kiện khác: Nổ mìn lỗ khoan đường kính d =28-32 mm, Khối lượng thuốc nổ trong một lần nổ tối đa Q­max ≤ 79.0kg. Khoảng cách an toàn đối với người lớn hơn: 300m, đối với thiết bị lớn hơn: 200m, Phương pháp nổ mìn thực hiện phương pháp nổ tức thời.

Công ty cổ phần Đức Việt 568 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, Quy chuẩn 02:2008/BCT và những quy định pháp luật liên quan; đảm bảo an toàn lao động và trật tự an ninh xã hội, thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp tại địa phương.Điều 3. Thời hạn của Giấy phép:

Giấy phép có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 1; PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở LĐTBXH, CA tỉnh;

- UBND huyện Kinh Môn;

- Sở Công Thương; Đã ký

- Lưu: VT, (10b) Nam.


Nguyễn Dương Thái

: Upload
Upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương