UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.92 Kb.
#897

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 24 /2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc

trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 592/TTr-STC ngày 06 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 03 tháng 8 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ, cụ thể:

1. Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế tạm thời về trang bị và thanh toán cước phí sử dụng phương tiện thông tin công vụ.

2. Quyết định số 147/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định trang bị, sử dụng phương tiện thông tin công vụ và thanh toán cước phí trong các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố có thụ hưởng ngân sách địa phương.

3. Các Quyết định của UBND thành phố liên quan việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHAN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Duy Khương


tải về 8.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương