Uû ban hµnh chÝnh tØnh thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 9.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.85 Kb.

Uû ban hµnh chÝnh

tØnh thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


: 1389
Thanh Ho¸, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1959Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- §Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn trång c©y g©y rõng cña §¶ng vµ ChÝnh phñ trong kÕ ho¹ch 3 n¨m còng nh­ kÕ ho¹ch dµi h¹n, nh»m môc ®Ých gi¶i quyÕt nguyªn liÖu cho nh©n d©n phôc vô yªu cÇu kiÕn thiÕt XHCN.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 30 ngµy 13/7/59 cña Bé N«ng L©m vÒ viÖc thiÕt lËp c¸c khu vùc trång rõng c«ng céng cña ChÝnh phñ.

- C¨n cø theo nguyÖn väng yªu cÇu cña nh©n d©n Thä X­¬ng, theo ®Ò nghÞ cña UBHC huyÖn Thä Xu©n vµ Ty Quèc doanh L©m nghiÖp Thanh Hãa.

quyÕt nghÞ

§iÒu 1: Nay thiÕt lËp khu vùc trång rõng C«ng quan thuéc dÞa phËn x· Thä X­¬ng.

- §«ng gi¸p Ma gie, §a rong ®åi ®Êt ®á vµ xãm §iÒn Tr¹ch x· Thä L©m.

- T©y gi¸p ®åi H¨ng ma vµ Hßn Trai x· Thä X­¬ng.

- Nam gi¸p ®åi §a d­ng thuéc x· Xu©n Phó vµ §ång l¬n x· Xu©n Cao.

- B¾c gi¸p c¸nh ®ång xãm 7 thuéc th«n KhuyÕn n«ng vµ c¸nh ®èng ®en thuéc H÷u LÖ, Thä X­¬ng.

DiÖn tÝch: 1.000 ha ®åi träc (cã s¬ ®å kÌm theo).§iÒu 2: Theo yªu cÇu cña UBHC Thä x­¬ng, Ty Quèc doanh L©m nghiÖp sÏ ®Ó l¹i cho x· 20 mÉu ®Ó lµm c«ng Ých. Cßn bao nhiªu Ty Quèc doanh L©m nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé khu ®åi Êy, cã kÕ ho¹ch thiÕt kÕ, tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh trång rõng cho thÝch hîp. UBHC huyÖn x· cã tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc nh©n d©n trong viÖc b¶o vÖ c¬ së rõng trång vµ gióp ®ì tèt c¬ quan chuyªn m«n trong viÖc trång rõng.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, «ng Tr­ëng ty Quèc doanh L©m nghiÖp, «ng Chñ tÞch UBHC huyÖn Thä Xu©n, «ng Chñ tÞch UBHC x· Thä X­¬ng chiÕu QuyÕt nghÞ thi hµnh./.N¬i nhËn:

- Ty QD L©m nghiÖp.

- UBHC huyÖn Thä Xu©n

- UbHC x· Thä X­¬ng.- L­u

chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

NguyÔn TrÝ H÷u

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương