Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íctải về 32.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích32.94 Kb.

Bé tµi chÝnh

uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc

_________

Sè: 401/Q§-UBCK

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

_____________Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2005

QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc

VÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký vµ Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n, Trung t©m L­u ký chøng kho¸nChñ tÞch uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc


C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§-CP ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 161/2004/Q§-TTg ngµy 07/09/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc;

Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n, Ch¸nh Thanh tra,

QuyÕt §Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký vµ Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n, Trung t©m L­u ký chøng kho¸n.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n, Ch¸nh Thanh tra, Gi¸m ®èc c¸c Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n, Trung t©m L­u ký chøng kho¸n vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.


N¬i nhËn:

  • L·nh ®¹o UBCKNN;

  • Nh­ §iÒu 3;

  • L­u VP, Ban QLKD.

Chñ tÞch uû ban chøng kho¸n nhµ n­ícTrÇn Xu©n Hµ (§· ký)

Quy ®Þnh gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n vµ trung t©m l­u ký chøng kho¸n

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 401/Q§ -UBCK ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2005 cña Chñ tÞch Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc)

I. Quy ®Þnh chung


1. Môc tiªu gi¸m s¸t

Quy ®Þnh gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký, Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n (TTGDCK) vµ Trung t©m L­u ký chøng kho¸n (TTLKCK) nh»m ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn l­u ký, TTGDCK, TTLKCK tu©n thñ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c nhµ ®Çu t­.2. C¨n cø ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t

ViÖc gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký, TTGDCK, TTLKCK dùa trªn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n:

a. NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n;

b. QuyÕt ®Þnh 161/2004/Q§-TTg ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc;

c. QuyÕt ®Þnh sè 60/2004/Q§-BTC ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n;

d. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ quy tr×nh, c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n do UBCKNN, TTGDCK, TTLKCK ban hµnh theo thÈm quyÒn.3. §èi t­îng gi¸m s¸t

§èi t­îng gi¸m s¸t quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy bao gåm c¸c thµnh viªn l­u ký vµ TTGDCK, TTLKCK ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n.


II. Quy ®Þnh cô thÓ

1. Gi¸m s¸t thµnh viªn l­u ký

1.1 Gi¸m s¸t cña Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n

1.1.1 Néi dung gi¸m s¸t

ViÖc gi¸m s¸t c¸c thµnh viªn l­u ký cña Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau:

a. Gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký.

b. Gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc duy tr× c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc cÊp GiÊy phÐp l­u ký cña thµnh viªn l­u ký; ®iÒu kiÖn vÒ nh©n viªn nghiÖp vô ®¨ng ký thùc hiÖn nghiÖp vô l­u ký, thµnh viªn Ban gi¸m ®èc phô tr¸ch ho¹t ®éng l­u ký, ®iÒu kiÖn ®¨ng ký thùc hiÖn ho¹t ®éng l­u ký cña héi së, chi nh¸nh ng©n hµng th­¬ng m¹i.

c. Gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é b¸o c¸o cña c¸c thµnh viªn l­u ký.

1.1.2 H×nh thøc gi¸m s¸t

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t c¸c thµnh viªn l­u ký cña Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua hai h×nh thøc sau:a. Gi¸m s¸t tõ xa: Thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña c¸c thµnh viªn l­u ký.

b. Gi¸m s¸t t¹i chç: Thùc hiÖn gi¸m s¸t th«ng qua viÖc kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc bÊt th­êng ®èi víi ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký. Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt víi L·nh ®¹o UBCKNN vÒ viÖc kiÓm tra c¸c thµnh viªn l­u ký vµ chñ tr× phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn.1.2 Gi¸m s¸t cña TTGDCK, TTLKCK

1.2.1 Néi dung gi¸m s¸t

TTGDCK, TTLKCK thùc hiÖn gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn l­u ký trong viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ, thanh to¸n chøng kho¸n vµ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô do TTGDCK, TTLKCK ban hµnh.1.2.2 H×nh thøc gi¸m s¸t

ViÖc gi¸m s¸t cña TTGDCK, TTLKCK ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña c¸c thµnh viªn l­u ký vµ qua c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cña thµnh viªn l­u ký t¹i Trung t©m.1.3 Tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, xö lý vi ph¹m gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong UBCKNN.

a. TTGDCK, TTLKCK cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ göi UBCKNN néi dung, tiªu chÝ, quy tr×nh gi¸m s¸t c¸c thµnh viªn l­u ký, nh©n viªn nghiÖp vô cña thµnh viªn l­u ký; x©y dùng quy tr×nh kiÓm so¸t néi bé, quy tr×nh nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña Trung t©m, ®ång thêi b¸o c¸o UBCKNN viÖc tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m cña c¸c thµnh viªn l­u ký, TTGDCK, TTLKCK cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o cô thÓ tr×nh L·nh ®¹o UBCKNN.

b. Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n phèi hîp víi TTGDCK, TTLKCK trong viÖc gi¸m s¸t c¸c thµnh viªn l­u ký vµ ®Ò xuÊt víi L·nh ®¹o UBCKNN c¸c biÖn ph¸p xö lý ®Ó t¨ng c­êng thùc thi ph¸p luËt ®èi víi c¸c thµnh viªn l­u ký nh»m ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi ®Çu t­.

c. Thanh tra UBCKNN c¨n cø vµo b¸o c¸o cña Ban Qu¶n lý kinh doanh, TTGDCK, TTLKCK vÒ c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m cña c¸c thµnh viªn l­u ký, hoÆc qua ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o, c¸c nguån kh¸c thùc hiÖn ®iÒu tra, xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o l·nh ®¹o UBCKNN ®Ò xuÊt xö lý trong tr­êng hîp v­ît qu¸ thÈm quyÒn.2. Gi¸m s¸t TTGDCK, TTLKCK

2.1 Néi dung gi¸m s¸t cña Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n

ViÖc gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña TTGDCK, TTLKCK cã liªn quan ®Õn ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n bao gåm c¸c néi dung sau:

a. Gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®èi víi ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña TTGDCK, TTLKCK.

b. Gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é b¸o c¸o tæng hîp ®Þnh kú vÒ ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña TTGDCK, TTLKCK.2.2 H×nh thøc gi¸m s¸t

2.2.1 Gi¸m s¸t tõ xa:

a. Th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña TTGDCK, TTLKCK vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn l­u ký t¹i TTGDCK, TTLKCK.

b. Th«ng qua b¸o c¸o cña TTGDCK, TTLKCK vÒ ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña TTGDCK, TTLKCK.

c. Th«ng qua b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n c¸c giao dÞch chøng kho¸n cña Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n.2.2.2 Gi¸m s¸t t¹i chç: KiÓm tra ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc bÊt th­êng ®èi víi ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n t¹i TTGDCK, TTLKCK.

2.3 Tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc gi¸m s¸t, xö lý vi ph¹m gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong UBCKNN.

Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n phèi hîp víi Thanh tra UBCKNN trong viÖc gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n cña TTGDCK, TTLKCK. Thanh tra UBCKNN c¨n cø vµo b¸o c¸o gi¸m s¸t cña Ban Qu¶n lý kinh doanh ph¸t hiÖn c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m cña TTGDCK, TTLKCK hoÆc qua ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o, c¸c nguån kh¸c thùc hiÖn ®iÒu tra, xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o l·nh ®¹o UBCKNN ®Ò xuÊt xö lý trong tr­êng hîp v­ît qu¸ thÈm quyÒn.III. Tæ chøc thùc hiÖn

1. Ban Qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n, Thanh tra UBCKNN, Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, v­íng m¾c, c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o Chñ tÞch UBCKNN ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.


Chñ tÞch ñy ban chøng kho¸n nhµ n­íc

TrÇn Xu©n Hµ (§· ký)
: FileUpload -> File -> Vanbanphapquy
File -> HỎI ĐÁp thi hái hoa dân chủ 8/3
FileUpload -> HÀ NỘI – 2013 BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠNG
File -> I. những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạC
File -> Nghiên cứU ĐIỀu chế CÁc dưỢc chất phóng xạ i-131 VÀ p-32, Ứng dụng trong chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị BỆnh trêN ĐỊa bàn tỉnh lâM ĐỒNG
File -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tin họC – 2011 Sơ khảo 1 (Người biên soạn: Phạm Tuấn Anh) phầN 1: Sự lựa chọn hoàn hảo
Vanbanphapquy -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
File -> GIẢi quần vợt men’s futures & giải quần vợt phong trào cúp tanimex 2012
File -> Tanimex địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt P. 9 Q. Tân Bình Tp. Hcm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương