UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếUtải về 0.54 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BẢN CÁO BẠCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp cho đăng ký lần đầu ngày 01/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 25/12/2006)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số . . ./ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .)
BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Địa chỉ: 44 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 943 3245 Fax: (84.4) 942 0520

Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 573 0200 Fax: (84.4) 577 1966
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Ông Vũ Đức Nhuận Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: (84.4) 943 3245 Fax: (84.4) 942 0520
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp cho đăng ký lần đầu ngày 01/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 25/12/2006).

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần).

Tổng số lượng chào bán: 80.000.000 cổ phần.

Tổng giá trị chào bán: 800.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (AFC)

Địa chỉ: Cao ốc Indochina Park Tower,

4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 220 0237

Fax: (84.8) 220 0265

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 573 0200

Fax: (84.4) 577 1966

Website: www.apec.com.vnMỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

1. RỦI RO VỀ LÃI SUẤT. 1

2. RỦI RO VỀ TÍN DỤNG. 1

3. RỦI RO VỀ NGOẠI HỐI. 2

4. RỦI RO VỀ THANH KHOẢN. 2

5. RỦI RO TỪ HOẠT ĐỘNG NGOẠI BẢNG. 3

6. RỦI RO LUẬT PHÁP. 3

7. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN. 4

9. RỦI RO KHÁC. 5

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH. 7

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH. 7

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH. 7

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH. 7

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH. 7

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH. 7

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN. 7

III. CÁC KHÁI NIỆM. 8

III. CÁC KHÁI NIỆM. 8

III. CÁC KHÁI NIỆM. 8

III. CÁC KHÁI NIỆM. 8

III. CÁC KHÁI NIỆM. 8

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ. 10

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ. 10

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ. 10

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ. 10

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ. 101. GIỚI THIỆU VỀ MSB. 10

2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MSB. 11

3 CƠ CẤU TỔ CHỨC MSB. 17

4 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA MSB 17

5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA MSB VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP. 19

6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA MSB, NHỮNG CÔNG TY MÀ MSB ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI MSB. 19

Không có 197. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 20

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 02 NĂM 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007. 31

9. VỊ THẾ CỦA MSB SO VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÁC TRONG NGÀNH. 34

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG. 37

11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC. 39

12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH. 40

13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG. 42

14. TÀI SẢN 6015. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC. 60

17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ. 6518. CÁC THÔNG TIN TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI MSB CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ. 65

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 66

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 66

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 66

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 66

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 661. Loại cổ phiếu 66

2. Mệnh giá 66

3. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán bước 1 66

4. Giá dự kiến 66

5. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán bước 2 66

6. Giá dự kiến 66

7. Phương thức tính giá 66

8. Phương thức phân phối 66

9. Tài khoản nhận mua cổ phiếu 66

10. Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký, nhận tiền mua cổ phiếu 68

11. Giới hạn về tỷ lệ năm giữ với người nước ngoài. 68

18. CÁC LOẠI THUẾ LIÊN QUAN 68

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 69

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 69

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 69

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 69

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 69

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 69

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 69

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 69

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 69

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 69

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 69

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 69

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 69

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 69

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 69

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐĂNG KÝ. 69

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN. 69

IX. PHỤ LỤC. 71

IX. PHỤ LỤC. 71

IX. PHỤ LỤC. 71

IX. PHỤ LỤC. 71

IX. PHỤ LỤC. 71

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương