TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trättải về 46.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích46.58 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät

10 TCN 311 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 311 - 2003H¹T GIèNG lóa lai 3 dßng


Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Three line Hybrid Rice
Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 21. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng gåm dßng bÊt dôc ®ùc (A), dßng duy tr× (B), dßng phôc håi (R) vµ h¹t lai F1 tæ hîp lóa lai 3 dßng, thuéc loµi Oryza sativa L., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng ®Ó nh©n dßng A, B, R vµ s¶n xuÊt h¹t lai F1 tr­íc khi gieo cÊy ph¶i kh«ng cã cá d¹i, lóa vô tr­íc vµ c¸c c©y trång kh¸c.

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng nh©n dßng, A, B, R vµ s¶n xuÊt h¹t lai F1 ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 4 lÇn:

- LÇn 1: Sau khi cÊy hoÆc gieo th¼ng 10-20 ngµy (kiÓm tra nguån gèc gièng bè, mÑ, c¸ch li, cá d¹i vµ c©y trång kh¸c, c©y kh¸c d¹ng).

- LÇn 2: Khi trç 1-5% (kiÓm tra c¸ch li, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh).

- LÇn 3: Khi trç 50-70% (kiÓm tra c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, c¸ch li, s©u bÖnh).

- LÇn 4: Tr­íc thu ho¹ch 5-7 ngµy (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã Ýt nhÊt 2 lÇn kiÓm ®Þnh thø 3 vµ thø 4 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.2.1.3. Tiªu chuÈn ruéng gièng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng nh©n dßng A, B, R vµ s¶n xuÊt h¹t lai F1 ph¶i c¸ch ly víi c¸c ruéng lóa kh¸c ë xung quanh b»ng 1 trong c¸c ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh ë B¶ng 1.B¶ng 1

Ph­¬ng ph¸p
Ruéng s¶n xuÊt

C¸ch ly kh«ng gian


C¸ch ly thêi gian (*)

C¸ch ly b»ng vËt c¶n (ChØ ¸p dông cho s¶n xuÊt h¹t lai F1)

Dßng A

- Chän dßng: Ýt nhÊt 700m

- Nh©n dßng: Ýt nhÊt 500mTrç tr­íc hoÆc sau Ýt nhÊt 20 ngµy

Hµng rµo ch¾n (®ª, t­êng, ®åi nói, nilon...) cao Ýt nhÊt 2,5m, c¸ch c¸c ruéng lóa kh¸c cïng trç Ýt nhÊt 50m.

Dßng B, R

- Chän dßng: Ýt nhÊt 20m

- Nh©n dßng: Ýt nhÊt 3mTrç tr­íc hoÆc sau Ýt nhÊt 15 ngµy

H¹t lai F1

- Ýt nhÊt 100m

Trç tr­íc hoÆc sau Ýt nhÊt 20 ngµy

(*) C¸c ruéng lóa trong ph¹m vi c¸ch li kh«ng gian.

2.13.2. §é thuÇn ruéng gièng. Ruéng nh©n dßng A, B, R, vµ s¶n xuÊt h¹t F1, t¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh tèi thiÓu ph¶i ®¹t nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 2.


B¶ng 2

CÊp gièng

Ruéng nh©n dßng


S¶n xuÊt h¹t lai F1

A

B

R


Siªu nguyªn chñng, % sè c©y

100

100

100

-

Nguyªn chñng, % sè c©y

99,98

99,98

99,90

-

X¸c nhËn, % sè c©y

99,8

99,8

99,70

99,70

2.1.3.3. Cá d¹i. T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ quy ®Þnh ë B¶ng 3.
B¶ng 3

ChØ tiªu

Ruéng nh©n dßng bè mÑ


Ruéng s¶n xuÊt h¹t lai F1

SNC

NC

XN

Cá d¹i nguy h¹i(*), sè c©y/100 m2, kh«ng lín h¬n

0

1

3

5

(*) Cá lång vùc (Echinochloa colona); cá lång vùc n­íc (E.crusgalli); cá lång vùc tÝm (E.glabrescens); cá ®u«i ph­îng (Leplochloa chinÐsnis); lóa cá (Oryza sativa L. var.fatua prain).

2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo quy ®Þnh ë B¶ng 4.


B¶ng 4

ChØ tiªu

Dßng A, B

Dßng R

H¹t lai F1

SNC

NC

XN

SNC

NC

XN

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

99,5

99,0

99,0

99,5

99,0

99,0

98,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n.

0

0

5

0

0

5

5

3. H¹t kh¸c gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc, % sè h¹t, kh«ng lín h¬n.

0

0

0

0

0,05

0,25

0,30

4. Tû lÖ n¶y mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

80

80

80

80

80

80

80

5. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n.

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương