TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trättải về 22.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.65 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät

10 TCN 471 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 471 - 2003
H¹T GIèNG D¦A HÊU LAI

Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Hybrid Watermelon

Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 1
  1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng d­a hÊu lai, thuéc loµi Citrullus lanatus Thumb., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.

2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu lai tr­íc khi gieo ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c, vô tr­íc kh«ng trång d­a.

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu lai ph¶i kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 3 lÇn:

- LÇn 1: Tr­íc khi ra hoa (kiÓm tra nguån gièng, c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 2: Khi ®ang ra hoa vµ kÕt qu¶ (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 3: Tr­íc thu ho¹ch (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã, Ýt nhÊt 2 lÇn kiÓm ®Þnh thø 2 vµ thø 3 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.

2.1.3. Tiªu chuÈn ruéng gièng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng nh©n dßng bè mÑ vµ s¶n xuÊt h¹t d­a hÊu lai F1 ph¶i c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng d­a hÊu kh¸c nh­ d­íi ®©y:

- Bè mÑ: 1500mm,

- H¹t lai F1: 1000m.

Tr­êng hîp s¶n xuÊt h¹t lai F1 b»ng c¸ch dïng bao c¸ch li vµ thô phÊn b»ng tay th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ruéng bè vµ mÑ tèi thiÓu lµ 5m.

2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng. T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ruéng gièng ph¶i ®¹t tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh B¶ng 1.B¶ng 1

ChØ tiªu

Dßng bè, mÑ

Gièng lai

1. §é thuÇn bè, % sè c©y, kh«ng thÊp h¬n

100

99,9

2. §é thuÇn mÑ, % sè c©y, kh«ng thÊp h¬n

100

99,9

3. Sè c©y mÑ cã hoa ®ùc ®ang tung phÊn, % sè c©y, kh«ng lín h¬n

-

0,12.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 2.

B¶ng 2

ChØ tiªu

Dßng bè, mÑ

H¹i lai F1

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

99,0

99,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

0

3. Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

75

80

4. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc

8,0


7,0

8,0


7,0Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương