TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trättải về 21.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.1 Kb.
#21548

TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät

10 TCN 470 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 470 - 2003

H¹T GIèNG D¦A HÊU THô PHÊN Tù DO

Y£U CÇU Kü THUËT


Seed Standard of Open Pollinated Watermelon

Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 11. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do, thuéc loµi Citrullus lanatus Thumb., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do tr­íc khi gieo ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c.

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng gièng d­a hÊu thô phÊn tù do ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 3 lÇn:

- LÇn 1: Tr­íc khi ra hoa (kiÓm tra nguån gièng, c¸ch ly, cá d¹i, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 2: Trong thêi gian ra hoa (kiÓm tra c¸ch ly thêi gian, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 3: Tr­íc thu ho¹ch (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã, Ýt nhÊt 2 lÇn kiÓm ®Þnh thø 2 vµ thø 3 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.

2.1.3. Tiªu chuÈn ®ång ruéng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng gièng ph¶i c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng d­a hÊu kh¸c tèi thiÓu nh­ sau:

- Gièng siªu nguyªn chñng: Trong nhµ l­íi hoÆc 1000m,

- Gièng nguyªn chñng: 1000m,

- Gièng x¸c nhËn: 500m.
2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng. T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ph¶i ®¹t tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh d­íi ®©y:

- Siªu nguyªn chñng: 100% sè c©y,

- Nguyªn chñng: 99,9% sè c©y,

- X¸c nhËn: 99,7% sè c©y.2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 1.

B¶ng 1


ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

99,0

99,0

99,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

0

0

3. Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

75

75

75

4. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc

8,0


7,0

8,0


7,0

8,0


7,0
tải về 21.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương