TuyÓn tËp tiªu chuÈn rau qu¶tải về 52.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích52.16 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn rau qu¶

10 TCN 576 - 2004

Nhãm M

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 576 - 2004Tiªu chuÈn


cµ chua nguyªn liÖu cho chÕ biÕnI. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho cµ chua qu¶ t­¬i dïng lµm nguyªn liÖu chÕ biÕn c¸c lo¹i s¶n phÈm: Cµ chua c« ®Æc, n­íc cµ chua, cµ chua nguyªn qu¶ ®ãng lä/hép...II. Yªu cÇu kü thuËt

Cµ chua nguyªn liÖu cho chÕ biÕn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt sau:  1. ChØ tiªu c¶m quan

   1. H×nh d¹ng bªn ngoµi: Tuú theo ®Æc tr­ng cña tõng lo¹i gièng (d¹ng qu¶ trßn, qu¶ lª, qu¶ dµi...).

   2. Tr¹ng th¸i: Kh«ng dËp n¸t, thèi háng, qu¶ ph¶i ch¾c, bÒ mÆt qu¶ nh½n ph¼ng.

   3. Mµu s¾c: Mµu öng hång ®Õn ®á ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt qu¶.

   4. Mïi vÞ: Cã mïi vÞ tù nhiªn cña cµ chua, kh«ng cho phÐp cã mïi vÞ l¹.

   5. §é chÝn: §¶m b¶o ®é chÝn kü thuËt.

  2. ChØ tiªu lý, ho¸

   1. Träng l­îng: Kh«ng nhá h¬n 30g/qu¶.

   2. Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan (ë 20oC): Kh«ng nhá h¬n 4,5%Brix.

   3. Hµm l­îng axÝt tæng sè (tÝnh theo axÝt citric): Kh«ng lín h¬n 0,4%.

  3. C¸c chØ tiªu khuyÕt tËt, s©u bÖnh

Kh«ng s©u bÖnh, kh«ng cho phÐp cã nh÷ng khuyÕt tËt ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng qu¶.

  1. C¸c chØ tiªu an toµn vÖ sinh thùc phÈm

2.4.1. Hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng:

Theo quyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04/04/1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm.


Tªn kim lo¹i


Møc ®é cho phÐp: Kh«ng lín h¬n

Asen (As)

1 ppm

Ch× (Pb)

2 ppm

§ång (Cu)

30 ppm

ThiÕc (Sn)

40 ppm

KÏm (Zn)

40 ppm

Thuû ng©n (Hg)

0,05 ppm

   1. D­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV)

Theo quyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04/04/1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm.

 1. ChØ tiªu vi sinh vËt

Theo quyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04/04/1998 vÒ viÖc ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.

III. Thu h¸i, bao gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n

3.1. Thu h¸i

Cµ chua ®­îc thu h¸i khi ®¹t ®é chÝn kü thuËt.

Thu h¸i vµo nh÷ng giê r©m m¸t, kh«ng thu h¸i vµo ngµy trêi m­a. Trong qu¸ tr×nh thu h¸i ph¶i nhÑ tay ®Ó tr¸nh x©y x¸t, dËp vì lµm gi¶m chÊt l­îng cña qu¶. Cµ chua nguyªn liÖu cho chÕ biÕn khi thu h¸i ph¶i bá cuèng.

Cµ chua thu h¸i xong ®Ó n¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t, cã m¸i che, kh«ng ®æ ®èng g©y dËp h­ h¹i háng qu¶.  1. Bao gãi

Cµ chua nguyªn liÖu ®­îc ®ùng trong c¸c bao b× thÝch hîp, bao b× ph¶i kh« s¹ch, kh«ng mèc, kh«ng cã mïi vÞ l¹. Kh«ng ®Ó cµ chua ph¶i chÞu nÐn hoÆc chÊt ®èng.

Ghi ký m· hiÖu: Tªn, lo¹i nguyªn liÖu, gièng, xuÊt xø, khèi l­îng, ngµy giê nhËp.  1. VËn chuyÓn

Ph­îng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i kh« r¸o, tho¸ng, cã m¸i che, s¹ch sÏ ®¶m b¶o vÖ sinh. VËn chuyÓn cÈn thËn tr¸nh va ch¹m ®æ g©y h­ h¹i qu¶.

  1. B¶o qu¶n

Cµ chua nguyªn liÖu ®­îc b¶o qu¶n trong kho cã m¸i che, kh« r¸o, tho¸ng m¸t.

IV. Ph­¬ng ph¸p thö4.1. LÊy mÉu theo TCVN 5102- 90

4.2. X¸c ®Þnh chØ tiªu c¶m quan theo TCVN 4410- 87

4.3. X¸c ®Þnh chØ tiªu lý ho¸

- X¸c ®Þnh hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan theo TCVN 4837- 89

- X¸c ®Þnh ®é pH theo TCVN 4860-89

- X¸c ®Þnh hµm l­îng axÝt (TA) theo TCVN 4589- 884.4. X¸c ®Þnh hµm l­îng kim lo¹i nÆng

- X¸c ®Þnh hµm l­îng Asen (As): TCVN 5367- 91

- X¸c ®Þnh hµm l­îng §ång (Cu): TCVN 5368- 91

- X¸c ®Þnh hµm l­îng KÏm (Zn): TCVN 5487- 91

- X¸c ®Þnh hµm l­îng Ch× (Pb): TCVN 1978- 88

- X¸c ®Þnh hµm l­îng ThiÕc (Sn): TCVN 1981- 88

- X¸c ®Þnh hµm l­îng Thuû ng©n (Hg): TCVN 6542- 99

4.5. X¸c ®Þnh dù l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt


 • TCVN 5618  5623- 91; TCVN 5247-90; TCVN 5158  5161- 90.

  1. . X¸c ®Þnh chØ tiªu vi sinh vËt

- X¸c ®Þnh Coliform: TCVN 4883- 93

- X¸c ®Þnh Samonella: TCVN 4289- 89

- X¸c ®Þnh E.coli: TCVN 5155- 90

- X¸c ®Þnh TSBTNM-NM TCVN 4993- 89TIÊU CHUẨN

CÀ CHUA NGUYÊN LIỆU CHO CHẾ BIẾN

10TCN 576- 2004
Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN

Ngày tháng năm 2004


I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cà chua quả tươi dùng làm nguyên liệu chế biến các loại sản phẩm: Cà chua cô đặc, nước cà chua, cà chua nguyên quả đóng lọ/hộp...


II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Cà chua nguyên liệu cho chế biến đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:  1. Chỉ tiêu cảm quan

   1. Hình dạng bên ngoài: Tuỳ theo đặc trưng của từng loại giống (dạng quả tròn, quả lê, quả dài...).

   2. Trạng thái: Không dập nát, thối hỏng, quả phải chắc, bề mặt quả nhẵn phẳng.

   3. Màu sắc: Màu ửng hồng đến đỏ đều trên toàn bộ bề mặt quả.

   4. Mùi vị: Có mùi vị tự nhiên của cà chua, không cho phép có mùi vị lạ.

   5. Độ chín: Đảm bảo độ chín kỹ thuật.

  2. Chỉ tiêu lý, hoá

   1. Trọng lượng: Không nhỏ hơn 30g/quả.

   2. Hàm lượng chất khô hoà tan (ở 20oC): Không nhỏ hơn 4,5%Brix.

   3. Hàm lượng axít tổng số (tính theo axít citric): Không lớn hơn 0,4%.

  3. Các chỉ tiêu khuyết tật, sâu bệnh

Không sâu bệnh, không cho phép có những khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng quả.

  1. Các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm

   1. Hàm lượng các kim loại nặng:

Theo quyết định số 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 04/04/1998 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực thực phẩm.

Tên kim loại


Mức độ cho phép: Không lớn hơn

Asen (As)

1 ppm

Chì (Pb)

2 ppm

Đồng (Cu)

30 ppm

Thiếc (Sn)

40 ppm

Kẽm (Zn)

40 ppm

Thuỷ ngân (Hg)

0,05 ppm

   1. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Theo quyết định số 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 04/04/1998 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực thực phẩm.

 1. Chỉ tiêu vi sinh vật

Theo quyết định số 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 04/04/1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”.
III. THU HÁI, BAO GÓI, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN

3.1. Thu hái

Cà chua được thu hái khi đạt độ chín kỹ thuật.

Thu hái vào những giờ râm mát, không thu hái vào ngày trời mưa. Trong quá trình thu hái phải nhẹ tay để tránh xây xát, dập vỡ làm giảm chất lượng của quả. Cà chua nguyên liệu cho chế biến khi thu hái phải bỏ cuống.

Cà chua thu hái xong để nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che, không đổ đống gây dập hư hại hỏng quả.  1. Bao gói

Cà chua nguyên liệu được đựng trong các bao bì thích hợp, bao bì phải khô sạch, không mốc, không có mùi vị lạ. Không để cà chua phải chịu nén hoặc chất đống.

Ghi ký mã hiệu: Tên, loại nguyên liệu, giống, xuất xứ, khối lượng, ngày giờ nhập.  1. Vận chuyển

Phượng tiện vận chuyển phải khô ráo, thoáng, có mái che, sạch sẽ đảm bảo vệ sinh. Vận chuyển cẩn thận tránh va chạm đổ gây hư hại quả.

  1. Bảo quản

Cà chua nguyên liệu được bảo quản trong kho có mái che, khô ráo, thoáng mát.

IV. PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Lấy mẫu theo TCVN 5102- 90

4.2. Xác định chỉ tiêu cảm quan theo TCVN 4410- 87

4.3. Xác định chỉ tiêu lý hoá

- Xác định hàm lượng chất khô hoà tan theo TCVN 4837- 89

- Xác định độ pH theo TCVN 4860-89

- Xác định hàm lượng axít (TA) theo TCVN 4589- 88

4.4. Xác định hàm lượng kim loại nặng

- Xác định hàm lượng Asen (As): TCVN 5367- 91

- Xác định hàm lượng Đồng (Cu): TCVN 5368- 91

- Xác định hàm lượng Kẽm (Zn): TCVN 5487- 91

- Xác định hàm lượng Chì (Pb): TCVN 1978- 88

- Xác định hàm lượng Thiếc (Sn): TCVN 1981- 88

- Xác định hàm lượng Thuỷ ngân (Hg): TCVN 6542- 99

4.5. Xác định dự lượng thuốc bảo vệ thực vật • TCVN 5618  5623- 91; TCVN 5247-90; TCVN 5158  5161- 90.

  1. . Xác định chỉ tiêu vi sinh vật

- Xác định Coliform: TCVN 4883- 93

- Xác định Samonella: TCVN 4289- 89

- Xác định E.coli: TCVN 5155- 90

- Xác định TSBTNM-NM TCVN 4993- 89
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG


Bùi Bá Bổng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương