TuyÓn tËp Tiªu chuÈn ngµnh c¬ ®iÖn 10 tcn 563 2003tải về 78.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích78.97 Kb.

tuyÓn tËp Tiªu chuÈn ngµnh c¬ ®iÖn

10 tcn 563 - 2003Tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 563 - 2003

M¸y n«ng l©m nghiÖp vµ thuû lîi - §¸nh gi¸ rung ®éng cña m¸y - g¸ l¾p ®Çu ®o rung

Agricultural, forestry and irrigation machines - Evaluation of machine vibration - Mechanical mounting of accelerometers1. Ph¹m vi ¸p dông

1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu kü thuËt vµ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p ®Çu ®o rung ®éng, sau ®©y gäi t¾t lµ ®Çu ®o.

1
.2.
Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho ®Çu ®o, g¸ l¾p trªn bÒ mÆt c¸c bé phËn kh«ng quay cña kÕt cÊu chuyÓn ®éng (minh ho¹ trªn H×nh 1). Kh«ng ¸p dông cho ®Çu ®o rung kiÓu kh«ng tiÕp xóc vµ c¸c ®Çu ®o kiÓu kh¸c.

2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn

 • 10TCN 491: 2001. M¸y n«ng l©m nghiÖp vµ thuû lîi. §¸nh gi¸ rung ®éng cña m¸y. Ph­¬ng ph¸p ®o trªn c¸c bé phËn kh«ng quay t¹i hiÖn tr­êng.

 • ISO 5348: 1998. Rung vµ va ®Ëp c¬ häc - L¾p ®Æt c¬ häc ®Çu ®o rung.

3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa sau:3.1. ThiÕt bÞ ®o

Tæ hîp gåm ®Çu ®o, khuyÕch ®¹i ®iÖn tö vµ hiÖu chØnh ®¸p tuyÕn tÇn sè, chØ thÞ gi¸ trÞ... ®¹i l­îng ®o rung ®éng.3.2. §Çu ®o

PhÇn tö chuyÓn ®æi ®¹i l­îng ®o c¬ häc ®Çu vµo (gia tèc, vËn tèc rung hay ®é chuyÓn dÞch) thµnh ®¹i l­îng ®Çu ra (th­êng lµ tÝn hiÖu ®iÖn) tû lÖ víi ®¹i l­îng ®Çu vµo.3.3. §¹i l­îng ®o

§¹i l­îng sö dông ®Ó ®o rung ®éng, bao gåm: • §é chuyÓn dÞch D, biÓu thÞ b»ng m hoÆc mm;

 • VËn tèc rung v, biÓu thÞ b»ng mm/s;

 • Gia tèc rung a, biÓu thÞ b»ng m/s2.

Chó thÝch:

 • Gi¸ trÞ hiÖu dông cña vËn tèc rung cã quan hÖ mËt thiÕt víi n¨ng l­îng rung ®éng cña m¸y quay th­êng ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ rung ®éng d¶i tÇn réng.

 • C¸c ®¹i l­îng ®o kh¸c nh­ ®é chuyÓn dÞch, gia tèc rung "®Ønh-®Ønh" còng ®­îc xem xÐt sö dông trong c¸c tr­êng hîp cô thÓ thay v× gi¸ trÞ hiÖu dông.

3.4. D¶i tÇn sè ®o

D¶i tÇn sè cã ®é réng t­¬ng thÝch bao trïm toµn bé phæ tÇn sè rung ®éng cña m¸y ®­îc thö.4. Yªu cÇu kü thuËt g¸ l¾p

Ph¶i c«ng bè chi tiÕt c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña ®Çu ®o vÒ:4.1. BÒ mÆt l¾p ®Æt liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu g¸ l¾p ®­îc cung cÊp kÌm theo ®Çu ®o nh­: ®é nh¸m bÒ mÆt, ®é trùc giao vµ ®é s©u cña lç g¸ l¾p.

4.2. KÝch th­íc h×nh häc bao gåm

 • VÞ trÝ träng t©m cña toµn bé ®Çu ®o;

 • VÞ trÝ träng t©m khèi l­îng chÊn ®éng theo ph­¬ng gia tèc träng tr­êng cña ®Çu ®o.

4.3. Kü thuËt g¸ l¾p sö dông ®Ó hiÖu chuÈn ®Çu ®o.

4.4. M«men xo¾n khuyÕn c¸o g¸ l¾p vµ m«men cùc ®¹i cho phÐp (g©y nªn thay ®æi nhá h¬n 2% trong d¶i tÇn sè ®­îc sö dông).

4.5. Giíi h¹n nhiÖt ®é ®èi víi ®Çu ®o vµ phô kiÖn g¸ l¾p.

4.6. §Æc tÝnh c¬ häc liªn quan trùc tiÕp ®Õn:

 • Tæng khèi l­îng;

 • VËt liÖu cña ®Õ;

 • TÇn sè céng h­ëng thÊp nhÊt cña ®Çu ®o tr­íc khi g¸ l¾p (tÇn sè riªng cña ®Çu ®o);

 • Kh¶ n¨ng ®¸p øng tÇn sè ë ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt x¸c ®Þnh. M« t¶ vÒ vËt liÖu, kÝch th­íc vµ khèi l­îng c¬ cÊu mµ trªn ®ã l¾p ®Æt ®Çu ®o;

 • §é nh¹y lín nhÊt theo ph­¬ng ngang vµ tÇn sè t­¬ng øng.

4.7. §­êng cong ®¸p øng tÇn sè cña ®Çu ®o øng víi kiÓu g¸ l¾p c¬ häc do nhµ chÕ t¹o qui ®Þnh vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¬ cÊu g¸ l¾p ®Çu ®o, nÕu cã.

 • §é cøng v÷ng däc trôc chuyÓn ®éng (tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña kÕt cÊu t¹i chç tiÕp xóc víi ®Çu ®o vµ m«men xo¾n cè ®Þnh ®Çu ®o);

 • §é kh«ng cøng v÷ng theo ph­¬ng ngang trªn ®Õ g¸ l¾p.

4.8. §­êng kÝnh, kiÓu ren, vËt liÖu cña c¸c c¬ cÊu cè ®Þnh ®Çu ®o.

5. Ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p

5.1. Yªu cÇu chung

§Æc tÝnh tèi ­u cña ®Çu ®o chØ ®¹t ®­îc khi tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu sau: • §Çu ®o ph¶i thùc hiÖn trung thùc chuyÓn ®éng cña kÕt cÊu (®èi t­îng thö);

 • Sau khi ®Çu ®o rung ®­îc l¾p ®Æt, chuyÓn ®éng cña kÕt cÊu thö bÞ thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ (cã thÓ bá qua);

 • Tû sè chuyÓn ®æi gi÷a tÝn hiÖu víi chuyÓn ®éng cña ®Çu ®o kh«ng bÞ thay ®æi trong vïng lµm viÖc gÇn tÇn sè c«ng h­ëng cña tæ hîp g¸ l¾p.

5.2. §iÒu kiÖn g¸ l¾p

§Ó ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu trong ®iÒu 5.1, cÇn ph¶i ®¶m b¶o: • BÒ mÆt g¸ l¾p s¹ch vµ nh½n ®Ó cã thÓ cè ®Þnh cøng v÷ng ®Çu ®o rung;

 • L¾p ®Æt ®èi xøng ®Ó ®¶m b¶o nhiÔu do g¸ l¾p t¹o ra lµ nhá nhÊt;

 • Khèi l­îng cña ®Çu ®o vµ phô kiÖn g¸ l¾p ph¶i ®ñ nhá so víi khèi l­îng ®éng cña kÕt cÊu thö.

5.2.1. D¶i tÇn sè ®o

5.2.1.1. ChØ sö dông ®Çu ®o ë d¶i tÇn sè thÊp h¬n 20% so víi tÇn sè céng h­ëng riªng (theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o).

Chó thÝch: §èi víi c¸c ®Çu ®o kh«ng gi¶m chÊn cã hÖ sè khuyÕch céng h­ëng lín h¬n 30dB, sai sè ph¹m ph¶i cã thÓ ®­îc ®¶m b¶o kh«ng v­ît qu¸ vµi phÇn tr¨m.

5.2.1.2. ¦íc l­îng sai sè gÇn ®óng ph¶i dùa trªn c¬ së khèi l­îng rung l¾c tuyÕn tÝnh t­¬ng ®­¬ng cña hÖ thèng øng víi gi¸ trÞ gi¶m chÊn cho tr­íc.

Chó thÝch: §èi víi c¸c phÐp ®o ®é va ®Ëp (shock) riªng biÖt, nÕu tÇn sè céng h­ëng cña c¬ cÊu g¸ l¾p lín h¬n chu kú xung va ®Ëp m­êi lÇn, cã thÓ gi¶m sai sè ®o xuèng tíi vµi phÇn tr¨m.

5.2.2. M«men xo¾n g¸ l¾p

Khi g¸ l¾p ®Çu ®o b»ng vÝt cÊy, ph¶i tu©n thñ giíi h¹n m«men xo¾n cho phÐp do nhµ chÕ t¹o qui ®Þnh.5.2.3. C¸p ®o

Cè ®Þnh c¸p ®o mét c¸ch thËn träng ®Ó tr¸nh lµm biÕn d¹ng vá ®Çu ®o kiÓu ®Çu nèi ®ång trôc (H×nh 2).Chó thÝch: NÕu c¸p bÞ níi láng qu¸ cã thÓ g©y hiÖu øng ®iÖn - ma s¸t ®èi víi ®Çu ®o kiÓu ¸p ®iÖn.
5
.3. X¸c ®Þnh tÇn sè céng h­ëng c¬ cÊu g¸ l¾p ®Çu ®o

X¸c ®Þnh gÇn ®óng tÇn sè céng h­ëng c¬ cÊu (®Õ) g¸ l¾p ®Çu ®o sao cho ®¶m b¶o ®é sai lÖch t­¬ng thÝch gi÷a tÇn sè céng h­ëng vµ tÇn sè thö b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau:5.3.1. Ph­¬ng ph¸p kÝch thÝch rung

Sö dông khèi thÐp chuÈn cã h×nh d¸ng x¸c ®Þnh, träng l­îng thÝch hîp vµ bÒ mÆt nh½n (vÝ dô, theo ISO 5348:1998 khèi thÐp kh«ng gØ cã khèi l­îng 180g).

B­íc 1: Gi¸m s¸t chuyÓn ®éng cña khèi thÐp chuÈn b»ng ®Çu ®o rung cã tÇn sè céng h­ëng riªng cao h¬n so víi tÇn sè céng h­ëng c¬ b¶n cña b¶n th©n khèi thÐp, g¸ l¾p trªn bÒ mÆt t¹i vÞ trÝ gÇn s¸t ®Çu ®o ®­îc thö.

B­íc 2: T¹o lùc kÝch thÝch b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn ®éng.B­íc 3: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh ¶nh h­ëng cña chÊt l­îng vËt liÖu vµ bÒ mÆt g¸ l¾p b»ng c¸ch ®­a c¸c mÉu ®iÓn h×nh vµo gi÷a bÒ mÆt khèi thÐp vµ ®Çu ®o rung cÇn thö (H×nh 3).

Chó thÝch: §­êng cong ®¸p øng tÇn sè ®iÓn h×nh, minh ho¹ trong c¸c h×nh vÏ (tõ H×nh 5 ®Õn H×nh 10) phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c tham sè nªu kÌm theo.

5.3.2. Ph­¬ng ph¸p kÝch thÝch va ®Ëp

5.3.2.1. Cã thÓ sö dông con l¾c dao ®éng ®Ó thö vËt r¬i vµ gâ bóa b»ng mét trong c¸c c¸ch t¹o kÝch thÝch va ®Ëp nh­ sau:

 1. T
  hö theo kiÓu con l¾c: G¾n ®Çu ®o vµo khèi ®e tÜnh t¹i, treo theo kiÓu con l¾c. Khèi bóa còng ®­îc treo t­¬ng tù ®Ó chuyÓn ®éng t¹o ra nh¸t gâ; hoÆc

 2. Thö b»ng vËt r¬i: G¾n ®Çu ®o vµo vËt nÆng t­¬ng tù nh­ g¾n vµo vËt thö thùc, th¶ r¬i tù do theo c¬ cÊu dÉn h­íng däc trôc lªn khèi ®e cè ®Þnh ®Ó t¹o va ®Ëp.

Chó thÝch:

 • NÕu kh«ng thÓ biÓu diÔn vËt thö b»ng khèi l­îng cña khèi ®e hoÆc bóa, vËt thö ph¶i ®­îc chÕ t¹o tõ cïng lo¹i vËt liÖu vµ cã kÝch th­íc ®ñ lín ®Ó m« t¶ gÇn ®óng ®é cøng v÷ng cña vËt thö;

 • Nh¸t bóa t¸c ®éng gÇn chç g¸ l¾p ®Çu ®o trªn cÊu tróc thùc cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, nÕu sù céng h­ëng cña kÕt cÊu trong ®èi t­îng ®o lµ ®ñ nhá ®Ó cã thÓ bá qua.

5.3.2.2. TÝn hiÖu ra cña ®Çu ®o øng víi va ®Ëp ë ®iÒu kiÖn thuËn lîi cã tÇn sè céng h­ëng d¹ng xÕp chång (H×nh 4). §èi víi mét sè thö nghiÖm cÇn ph¶i tÝnh to¸n n¨ng l­îng va ®Ëp (chän chiÒu cao mµ tõ ®ã khèi l­îng thùc hiÖn r¬i tù do), ®é cøng cña bÒ mÆt va ch¹m (thÐp hoÆc phñ líp ch×) sao cho cã thÓ thu nhËn ®­îc chu kú thÝch hîp ®Ó biÓu thÞ hiÖu øng céng h­ëng.

Chó thÝch:

 • Sö dông thiÕt bÞ ghi d÷ liÖu hoÆc kü thuËt ghi biÓu ®å sãng thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh tÇn sè céng h­ëng thÊp nhÊt, ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh va ®Ëp;

 • Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy còng ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó nghiªn cøu c¸c tÇn sè cao.

5.3.2.3. LÆp l¹i c¸c thö nghiÖm va ®Ëp thÝch hîp ®Ó thu nhËn th«ng tin vÒ ®é æn ®Þnh g¸ l¾p.

5.4. Lùa chän ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p

5.4.1. Ph¶i tu©n thñ ®iÒu kiÖn g¸ l¾p ®Çu ®o theo qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o.

5.4.2. KiÓm tra kü l­ìng bÒ mÆt g¸ l¾p ®Ó ®¶m b¶o ®é s¹ch, ®é b»ng ph¼ng vµ ®é nh½n cÇn thiÕt cho ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p cô thÓ dù kiÕn. NÕu kh«ng tho¶ m·n, ph¶i gia c«ng thªm bÒ mÆt.

C
hó thÝch:


 • Bè trÝ chÝnh x¸c trôc “nh¹y c¶m” cña ®Çu ®o vµ h­íng ®o ®Ó gi¶m thiÓu sai sè ®o;

 • Sai sè nãi trªn lµ kh¸ lín nÕu chuyÓn ®éng ngang lín h¬n chuyÓn ®éng däc trôc;

 • Ph¶i m« t¶ tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt l¾p ®Æt vµ ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt trong b¸o c¸o kÕt qu¶ thö nghiÖm.

5.4.3. Xem xÐt lùa chän ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p ®Çu ®o phï hîp víi vÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn øng dông theo 10TCN 941-2001 vµ h­íng dÉn trong B¶ng 1.

B¶ng 1. H­íng dÉn lùa chän ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p ®Çu ®o

KiÓu g¸ l¾p

TÇn sè céng h­ëng

NhiÖt ®é

Khèi l­îng ®Çu ®o vµ ®é cøng v÷ng g¸ l¾p

hÖ sè céng h­ëng Q

Møc ®é yªu cÇu vÒ chÊt l­îng (®é nh½n) bÒ mÆt g¸ l¾p

§ai ècKeo d¸n cã phô giaS¸pB¨ng dÝnh hai mÆtG¸ l¾p nhanhG¸ l¾p ch©n kh«ngNam ch©mCÇm tay*)Chó thÝch: *) - Tuú thuéc kho¶ng c¸ch gi÷a tay cÇm vµ bÒ mÆt ®o.

ký hiÖu : ● cao ; ◑ trung b×nh ; ○ thÊp
5.5. G¸ l¾p kiÓu ®ai èc

5.5.1. BÒ mÆt g¸ l¾p ph¶i ®­îc lµm s¹ch, ph¼ng vµ nh½n, ®¶m b¶o ®é lÖch nhá h¬n gi¸ trÞ cho phÐp cña nhµ chÕ t¹o. Trôc cña c¸c lç l¾p vÝt cÊy ph¶i vu«ng gãc víi bÒ mÆt g¸ l¾p.

5.5.2. §¶m b¶o m«men xo¾n l¾p ®Æt cÇn thiÕt theo qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o sao cho mèi liªn kÕt ch¾c ch¾n, kh«ng lµm t¨ng sai sè, kh«ng lµm h­ h¹i cho ®Çu ®o.

5.5.3. T¹o líp ®Öm máng b»ng dÇu hoÆc mì b«i tr¬n gi÷a c¸c bÒ mÆt g¸ l¾p sao cho ®¹t ®é tiÕp xóc vµ cøng v÷ng tèt nhÊt (H×nh 5).
5
.5.4.
VÝt cÊy ph¶i kh«ng ch¹m ®¸y lç ren ®Ó tr¸nh bÞ kªnh, lµm suy gi¶m ®é cøng v÷ng.

5.6. G¸ l¾p b»ng keo d¸n

Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông ë n¬i kÕt cÊu thö nghiÖm kh«ng cho phÐp khoan lç hoÆc cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly ®iÖn ®Çu ®o, hoÆc ë n¬i bÒ mÆt g¸ l¾p kh«ng ®ñ ph¼ng.Chó thÝch: Sö dông liªn kÕt ®ai èc - keo d¸n, mét ®Çu ¨n vµo mÆt ®Õ ph¼ng cña ®Çu ®o vµ ®Çu bªn kia g¾n vµo kÕt cÊu b»ng keo d¸n.

5.6.1. Lµm s¹ch bÒ mÆt theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt keo d¸n.

5.6.2. Líp keo d¸n máng ph¶i ®¶m b¶o vai trß cña vßng ®Öm cøng.

5.6.3. Sö dông c¸c lo¹i keo d¸n cã phô gia nhiÖt cao (chÞu nhiÖt cùc ®¹i ®Õn 800C), chÊt ®«ng cøng ®¶m b¶o duy tr× tiÕp xóc mÒm bªn trong ®Ó t¹o ra tÇn sè céng h­ëng thÊp (H×nh 6).


Chó thÝch:


 • Cã thÓ t¨ng d¶i tÇn sè ®o cña ®Çu ®o b»ng c¸ch sö dông keo d¸n cøng (cã gi¸ trÞ E vµ G cao), cã ®é gi¶m chÊn thÊp (n vµ p nhá h¬n 0,01) vµ líp g¾n kÕt máng

 • TÇn sè céng h­ëng l¾p ®Æt fC , ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :trong ®ã : KC - ®é cøng chÞu nÐn liªn kÕt cña keo d¸n;

m - tæng khèi l­îng cña ®Çu ®o vµ c¬ cÊu g¸ l¾p.

 • §é cøng chÞu nÐn phøc hîp KC cña keo d¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:trong ®ã: E - m«dun ®µn håi cña keo d¸n;

- tû sè gi¶m ®µn håi cña keo d¸n;A, t - diÖn tÝch vµ ®é dµy cña líp keo d¸n.

 • TÇn sè céng h­ëng ngang fC cña líp keo g¾n vµo cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:trong ®ã: KS - ®é cøng dÞch chuyÓn theo chiÒu ngang cña líp keo g¾n vµo:víi: G - modul b¶o toµn ngang cña keo d¸n;

- tû sè suy gi¶m tiÕp tuyÕn ngang.5.7. Phô kiÖn g¸ l¾p

5.7.1. Phô kiÖn g¸ l¾p, bao gåm c¶ c¸c vÝt cÊy c¸ch ®iÖn ®­îc thiÕt kÕ chÕ t¹o sao cho ®¶m b¶o cã khèi l­îng, m«men qu¸n tÝnh thÊp, cøng vµ ch¾c ch¾n, ®èi xøng theo trôc nh¹y c¶m.

5.7.2. Nªn tr¸nh sö dông kÕt cÊu nÑp, vßng mãc (nÕu cã thÓ). Khi cÇn thiÕt, sö dông khèi kim lo¹i nhá, cøng, g¸ l¾p cøng v÷ng vµo kÕt cÊu cã lç khoan trªn bÒ mÆt nh½n, hoÆc r·nh chèt kiÓu ®ai èc.

Chó thÝch: NÕu b¾t buéc sö dông kÕt cÊu nÑp hoÆc vßng mãc phøc t¹p, ph¶i nghiªn cøu x¸c ®Þnh chÕ ®é vµ tÇn sè rung cña kÕt cÊu b»ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp.

5.8. C¸c d¹ng g¸ l¾p kh¸c

Cã thÓ cè ®Þnh chÆt ®Çu ®o b»ng b¨ng dÝnh hai mÆt chuyªn dïng (H×nh 7) - nhiÖt ®é cùc ®¹i ®Õn 800C; b»ng phô kiÖn g¸ l¾p tõ ho¸ (H×nh 9) - nhiÖt ®é cùc ®¹i ®Õn 2050C; b»ng líp s¸p máng (H×nh 10) - nhiÖt ®é cùc ®¹i ®Õn 400C; b»ng phô kiÖn g¸ l¾p nhanh (H×nh11) hoÆc g¸ l¾p kiÓu ch©n kh«ng (H×nh 12).Chó thÝch:

 • Do giíi h¹n vÒ biªn ®é vµ d¶i tÇn sè cña c¸c ph­¬ng ph¸p trªn, trong tr­êng hîp cã nghi ngê (kh«ng ch¾c ch¾n) ph¶i nghiªn cøu x¸c ®Þnh d¶i tÇn sè vµ biªn ®é céng h­ëng riªng cô thÓ b»ng ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm thÝch hîp.

 • Tr¸nh kh«ng sö dông ®Çu ®o rung kiÓu cÇm tay khi cã thÓ (H×nh 8).Chó thÝch: Ph¶i nghiªn cøu thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n tÇn sè giíi h¹n trªn (tÇn sè céng h­ëng) vµ biªn ®é lín nhÊt cã thÓ ®o ®­îc (kh«ng g©y biÕn d¹ng tÝn hiÖu ®o) cña tæ hîp c¬ cÊu g¸ l¾p nhanh vµ ®Çu ®o rung cô thÓ liªn quan. Kh«ng thÓ ®­a ra biÓu ®å chung vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng tÇn sè .


Kt. Bé tr­ëng bé n«ng nghiÖp vµ ptnt

Thø tr­ëng

§· ký: Bïi B¸ Bæng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương