TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËttải về 174.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích174.51 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 549 - 2002
Nhãm B


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 549 - 2002Qui tr×nh

KiÓm dÞch nhËp khÈu gièng c©y cã mói


Import quarantine procedure for citrus variety.


1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông.

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc KiÓm dÞch thùc vËt ®èi víi c¸c l« gièng c©y cã mói nhËp khÈu vµo l·nh thæ ViÖt Nam qua c¸c cöa khÈu ®­êng bé, ®­êng thuû, ®­êng s¾t, ®­êng hµng kh«ng, c¸c c¬ së KiÓm dÞch thùc vËt Sau nhËp khÈu vµ c¸c c¬ së c¸ch ly kh¸c trong ph¹m vi c¶ n­íc.2. ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa.

Trong qui tr×nh nµy c¸c thuËt ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:

- C©y cã mói: Bao gåm c©y ¨n qu¶ thuéc hä Rutaceae.

- Gièng c©y cã mói: Bao gåm h¹t, c©y vµ c¸c bé phËn cña c©y cã mói cã thÓ dïng ®Ó nh©n lµm gièng.

- Gièng c©y cã mói nhËp néi: Lµ nh÷ng gièng c©y cã mói ®­îc nhËp khÈu vµo l·nh thæ ViÖt Nam.

- §iÒu kiÖn c¸ch ly: Lµ ®iÒu kiÖn t¸ch biÖt víi bªn ngoµi khi trång c©y, c¸c t¸c nh©n sinh häc kh«ng thÓ lan truyÒn ra ngoµi vµ x©m nhËp tõ ngoµi vµo trong.

- KiÓm dÞch Sau nhËp khÈu: Lµ biÖn ph¸p kü thuËt kiÓm tra sinh vËt h¹i tiÒm Èn cña l« gièng nhËp khÈu trong ®iÒu kiÖn c¸ch ly.

- Sinh vËt h¹i tiÒm Èn: Lµ nh÷ng sinh vËt h¹i ®i theo gièng nhËp nh­ng b»ng m¾t th­êng vµ ph­¬ng tiÖn th« s¬ ch­a ph¸t hiÖn ®­îc.3. Tr×nh tù c¸c b­íc kiÓm dÞch.

3.1. KiÓm dÞch t¹i cöa khÈu.

3.1.1. KiÓm tra hå s¬ giÊy tê.

- Thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

- C¸c giÊy tê cã liªn quan (NÕu cã)

3.1.2. KiÓm tra l« gièng nhËp khÈu.

ViÖc kiÓm tra l« gièng nhËp khÈu ®­îc ¸p dông theo TCVN 4731- 89;10 TCN 336 - 98; 10 TCN 337 - 98;10 TCN 338 - 98.3.2. KiÓm dÞch Sau nhËp khÈu.

3.2.1. KiÓm tra s¬ bé sinh vËt h¹i trªn l« gièng nhËp khÈu.

3.2.2. Xö lý tr­íc gieo trång.

- NÕu lµ c©y nu«i cÊy m« th× kh«ng ph¶i xö lý.

- NÕu lµ h¹t gièng ph¶i ®­îc ng©m ngay trong dung dÞch 8- Hydroxyquinoline Sunphat 1% trong 3 phót.

- NÕu lµ c©y, c¸c bé phËn cña c©y hoÆc c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c:

+ Ph¶i ®­îc khö trïng b»ng Methyl Bromide (CH3Br);

+ Nhóng trong dung dÞch Sodium Hypochlorite (Na ClO2 .4H2O) cã chøa 1% clo trong 2 phót;3.2.3. Gieo trång: C¸c vËt liÖu gièng ®­îc nh©n trång trong ®iÒu kiÖn c¸ch ly.

3.2.4. KiÓm tra sinh vËt tiÒm Èn: KiÓm tra c¸c vËt liÖu gièng ®· nhËp khÈu ë c¬ së KiÓm dÞch thùc vËt Sau nhËp khÈu nh»m x¸c ®Þnh c¸c sinh vËt g©y h¹i tiÒm Èn. Riªng ®èi víi c¸c bÖnh Vi khuÈn, Virus, Viroid Mycoplasma sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ sau ®Ó chÈn ®o¸n:

+ PCR - Ph¶n øng chuçi Polymerasa (Polymerasa Chain Reaction)

+ ELISA - Men liªn kÕt miÔn dÞch (Enzyme - Linked Immuno - Sorbent Assays)

+ ChØ thÞ sinh häc (Biological Indexing)

(C¸c ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc giíi thiÖu trong phô lôc kÌm theo).

3.2.5. Thêi gian kiÓm tra.

Thêi gian kiÓm tra t¹i c¬ së KiÓm dÞch thùc vËt Sau nhËp khÈu tõ 9 - 12 th¸ng.3.2.6. KÕt qu¶ kiÓm tra.

Danh môc c¸c §èi t­îng KiÓm dÞch thùc vËt vµ c¸c sinh vËt h¹i tiÒm Èn ®· ph¸t hiÖn ®­îc trªn gièng c©y cã mói nhËp khÈu.3.2.7. KÕt luËn.

1) T×nh h×nh dÞch h¹i

2) Xö lý l« gièng.

3) CÊp giÊy chøng nhËn KiÓm dÞch thùc vËt Sau nhËp khÈu (nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn).
Phô lôc


KiÓm dÞch thùc vËt Sau nhËp khÈu

1. KiÓm tra KiÓm dÞch Sau nhËp khÈu.

B¶ng 1. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra

Ph¶n øng chuçi Polymerasa

Sö dông chÈn ®o¸n mét sè lo¹i bÖnh Èn.

Men liªn kÕt miÔn dÞch

Virus tµn lôi cam quýt (Citrus tristeza closterovirus)
Xylella fastidiosa
Spiroplasma citri
Virus lïn Satsuma (Satsuma dwarf ilarvirus)
Virus nhá l¸ cam quýt (Citrus tatter leaf capillovirus)

ChØ thÞ sinh häc

C¸c loµi

C¸c gièng c©y chØ thÞ
Citrus sinensis

Cam

Tæ hîp Virus bÖnh ®èm (Psorosis complex)Spiroplasma citriLiberobacter asiaticumLiberobacter africanum

Citrus limon

Chanh Eureka

Virus tµn lôi cam quýt (Citrus tristeza closterovirus)Virus qu¨n l¸ cam quýt (Citrus leaf rugose virus)Virus kh¶m l¸ (Citrus variegation ilarvirus)

Citrus medica L.

Chanh Yªn

Viroid vÈy vá (Citrus exocortis viroid)

Citrus aurantifolia

Chanh T©y Ên

Virus tµn lôi cam quýt (Citrus tristeza closterovirus)Virus biÕn d¹ng g©n l¸ (Citrus veinenation virus)

Poncirus trifoliata X C. sinensis

Chanh ba l¸ hoÆc quÊt Swingle

BÖnh nhá l¸ cam quýt (Citrus tatter leaf capillovirus)


1.1. Ph­¬ng ph¸p PCR.

Mçi loµi sinh vËt cã cÊu tróc DNA kh¸c nhau vµ trong cïng mét gièng gi÷a c¸c loµi còng cã sù kh¸c nhau. Trong mét gièng, DNA cña c¸c loµi cã nh÷ng ®o¹n cÊu tróc gièng nhau, nh­ng cã nh÷ng ®o¹n cã cÊu tróc kh¸c nhau mµ cÊu tróc nµy ®Æc tr­ng cho loµi nµy mµ nh÷ng loµi kh¸c kh«ng cã. §©y lµ c¬ së di truyÒn ®Ó ph©n biÖt gi÷a loµi nµy vµ loµi kh¸c. Ph­¬ng ph¸p PCR chÝnh lµ nh»m nh©n lªn gÊp béi sè l­îng c¸c ®o¹n DNA ®Æc tr­ng ®Ó tõ ®ã cã thÓ chÈn ®o¸n chÝnh x¸c ®­îc c¸c loµi.1.2. Ph­¬ng ph¸p ELISA.

Kü thuËt nµy c¬ b¶n ®­îc dùa trªn sù kÕt hîp gi÷a men víi c¸c kh¸ng thÓ hoÆc kh¸ng nguyªn thµnh vËt ®¸nh dÊu men sau ®ã chóng l¹i cã ph¶n øng víi kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ t­¬ng øng thµnh hîp chÊt miÔn dÞch cña men ®¸nh dÊu. Men kÕt hîp t¹i hîp chÊt miÔn dÞch khi gÆp chÊt ®Öm sÏ thóc ®Èy ph¶n øng thuû ph©n chÊt ®Öm t¹o ra mµu vµng. Tèc ®é cña ph¶n øng thuû ph©n cµng nhanh, mµu vµng cµng râ, chøng tá men cµng nhiÒu, ®iÒu nµy còng chøng tá nång ®é cña kh¸ng nguyªn cµng cao. Do tÝnh ®Æc hiÖu cña ph¶n øng ELISA ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ®Æc tÝnh cña kh¸ng nguyªn.

Bé Kit ®Ó kiÓm tra cã thÓ sö dông cho c¸c bÖnh sau:

- Xylella fastidiosa

- Spiroplasma citri

- Lïn Satsuma (Satsuma dwarf ilarvirus)

- Tµn lôi c©y cã mói (Citrus tristeza closterovirus)

- Virus nhá l¸ c©y cã mói (Citrus tatter leaf cappillovirus)1.3. ChØ thÞ sinh häc

Dïng c©y chØ thÞ ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng bÖnh Èn cña c©y cã mói ë hai møc nhiÖt ®é:

* NhiÖt ®é 18 - 25oC (tèt nhÊt lµ 20 - 22 oC) cho c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh sau:

- Virus tµn lôi c©y cã mói (Viruses Citrus tristeza closterovirus)

- Virus biÕn d¹ng g©n l¸ c©y cã mói (Citrus veinenation virus)

- Virus kh¶m l¸ (Citrus varegation ilarvirus)

- Vius qu¨n l¸ c©y cã mói (Citrus leaf rugose virus)

- Virus bÐ l¸ c©y cã mói (Citrus tatter leaf capillovirus)

* NhiÖt ®é 25 - 35oC (tèt nhÊt lµ 30 - 35 oC) cho t¸c nh©n g©y bÖnh:

- Viroid v¶y vá c©y cã mói (citrus exocortis viroid)

- Viroid m¹ch dÉn c©y cã mói (citrus cachexia viroid)

- Spiroplasma citri

- Liberobacter asiaticum

- Liberobacter africanumB¶ng 1.3.1 Sè c©y chØ thÞ cÇn nh©n gièng.

D¶i nhiÖt ®é

C©y chØ thÞ

Sè chËu (15cm)

Sè c©y trong chËu

L¹nh 18-25oC

Cam ngät

3

5
Chanh Eureka

2

5
Chanh T©y Ên

2

5
Chanh Rusk

2

5

Nãng 25-35oC

Cam ngät

3

5
Chanh yªn

2

2


B¶ng 1.3.2. C©y chØ thÞ dïng cho viÖc kiÓm tra bÖnh.

BÖnh

C©y chØ thÞ thÝch hîp

C©y chØ thÞ kh¸c

Cachexia (Xyloporosis)

Chanh yªn

- Chanh sÇn

- Poncirus trifoliata

Virus qu¨n l¸ (Citrus leaf rugose)

Chanh T©y Ên

- Citrus limon

- B­ëi ®á DuncanVirus kh¶m l¸ (Citrus variegation)

Chanh yªn

§Ëu t­¬ng vµ ®Ëu ®en

Gißn l¸ (Crinkly leaf)

Chanh Eureka

-

Cristacortis

Cam ngät

- Quýt Orlando

- Cam chuaV¶y vá (Exocortis)

Chanh yªn

Chanh sÇn

Greening and Dieback


Cam ngät

- Quýt Sexton

- B­ëi DuncanImpietratura

Cam ngät

B­ëi

Tæ hîp bÖnh ®èm Virus (Psorosis complex)

Cam ngät

- Quýt Homosassa, Emperor

- Chanh T©y Ên§èm vßng dßngB (Ringspot (Psorosis B ))

Cam ngät

-

Lïn Satsuma (Satsuma dwarf)
- Quýt Satsuma

- Sesamum indicum

Stubborn

Cam ngät

- QuÊt Sexton

- B­ëi DuncanNhá l¸/Lïn c©y (Tatter leaf/ stunt)


Chanh ba l¸ vµ quÊt Swingle

- Chanh Troyer

- §Ëu ®en (Vigna cilindrica)- Citrus excelsa

- Nicotiana clevelandiiHai chñng tµn lôi cam quýt (Tristeza - stem pitting and seedling yellows)

Chanh T©y Ên

Chanh Eureka

Chanh Mexica


- Cam ®¾ng ngät Seville

- Cam chua (Citrus aurantium)
BiÕn d¹ng g©n/U th©n gç (Vein enation/ woody Gall)

Chanh T©y Ên

Chanh sÇn


B¶ng 1.3.3. TriÖu chøng bÖnh trªn c©y chØ thÞ

D¶i nhiÖt ®é

BÖnh

Cam ngät

Chanh Eureka

Chanh T©y Ên

Chanh ba l¸, hoÆc quýt

Chanh yªn
Qu¨n l¸

(Citrus leaf rugose)


CF

LP


BiÕn d¹ng g©n l¸

(Citrus variegation)


AS

Gißn l¸ (Crinkly leaf)
ASLP
Cristacortis

OL
Impietratura

OL

L¹nh

§èm l¸ dßng A

(Psorosis A)CF
§èm l¸ dßng B

(Psorosis B)OL
Nhá l¸/lïn (Tatter leaf / stunt)


CM &S§èm tµn lôi (Tristeza – stempitting)CVF&WP


Vµng tµn lôi (Tristeza – yellows)
LY & S

BiÕn d¹ng/u th©n gç (Veinenation / woody gall)VE


Exocortis

LE

Nãng

Greening and dieback

VY & LM
Stubborn

CM
AS - Asteroid spots (®èm d¹ng sao) CF - Chlorotic flecks (®èm vµng)

CM - Chlorotic mottling (®èm mÊt mµu) CVF - Chlorotic vein flecking (®èm mµu vµng g©n)

LE - Leaf epinasty LM - Leaf mottle (®èm l¸)

LP - Leaf puckering (nh¨n l¸) LY - Leaf yellowing (vµng l¸)

OL - Oak leaf pattern (d¶i sïi l¸) S - Stunting (lïn c©y)

VE - Veinenation (biÕn d¹ng g©n) VY - Vein yellowing (vµng g©n)

WP - Wood pitting (§èm th©n gç)2. Nh©n gièng, ch¨m sãc vµ b¶o qu¶n t¹i c¬ së Sau nhËp khÈu.

2.1. Nh©n gèc ghÐp vµ c©y chØ thÞ.

C¸c h¹t ®­îc gieo ®Ó lµm c©y chØ thÞ sinh häc hoÆc gèc ghÐp ®­îc lÊy tõ c¸c c¬ së s¹ch bÖnh cã uy tÝn, c¸c h¹t nµy ®em gieo trong khay vµ ®Ó ë nhiÖt ®é 20 - 25oC. C©y chØ thÞ lµ chanh yªn (Citrus medica L.) ®­îc nh©n gièng tõ cµnh ë nhiÖt ®é 30 - 35oC. C©y ®­îc trång trong hçn hîp chÊt ®én (cña Tr­êng §¹i häc California) theo tû lÖ thÓ tÝch phï hîp gåm: 1 than bïn : 1 c¸t hoÆc bét ®¸ vµ ph©n v« c¬ ®­îc tiÖt trïng theo ph­¬ng ph¸p Paster (ë 60oC trong 30 phót) cã thÓ thªm vµo nhiÒu nhÊt 10% vá trÊu (tÝnh theo thÓ tÝch).

Tr­íc khi sö dông lµm c©y chØ thÞ hoÆc gèc ghÐp kh«ng bãn thóc cho c©y. Sau ®ã chuyÓn chóng vµo chËu hoÆc tói nilon cã chøa 250 – 300g hçn hîp chÊt nÒn theo c«ng thøc cña Tr­êng §¹i häc California. NÕu c©y biÓu hiÖn triÖu chøng thiÕu dinh d­ìng th× sÏ bãn bæ sung b»ng hçn hîp chÊt ®én víi tû lÖ 1 m¸u kh« vµ bét x­¬ng: 1 Dolomit. Sau ®­a c©y ®­îc ghÐp trång trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 30 - 35oC.

2.2. Nh©n gièng tõ m¾t ghÐp.

Hai c©y ®­îc nh©n gièng tõ m¾t ghÐp trªn gèc chanh SÇn. Ba ®Õn bèn tuÇn sau khi ghÐp m¾t, c¾t c¸c chåi n¸ch cña chanh sÇn ®Ó tËp trung cho m¾t ghÐp ph¸t triÓn.

Chän mét c©y lµm c©y chØ thÞ. NÕu cÇn th× tiÕn hµnh ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng. C©y con ®­îc nh©n lªn tõ c©y chØ thÞ sÏ ®­îc tr¶ l¹i cho chñ hµng.

2.3. Phßng trõ dÞch h¹i.

Sö dông thuèc ho¸ häc, dÇu thùc vËt vµ thuèc sinh häc ®Ó phßng trõ sinh vËt h¹i trong nhµ kÝnh. C¸c sinh vËt h¹i th­êng cã nhÖn hai chÊm, nhÖn to bông, rÖp phÊn, rÖp s¸p. Chó ý rÖp muéi ®en trªn c©y cã mói ph¶i ®­îc sím diÖt trõ triÖt ®Ó nh»m ng¨n chÆn viÖc truyÒn Virus.3. Lo¹i bá c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh vµ nh©n gièng.

GhÐp ®Ønh sinh tr­ëng lµ kü thuËt nh©n dßng c¸c gièng c©y cã mói ®· ®­îc lo¹i bá bÖnh, cïng víi kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng dßng míi s¹ch Virus vµ c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh kh¸c. TÊt c¶ c©y cã mói míi ph¶i ®­îc ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng Ýt nhÊt mét lÇn tr­íc khi xuÊt ra khái c¬ së KiÓm dÞch Sau nhËp khÈu. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®¶m b¶o s¹ch Xanthomonas campestris pv. citrumelo, phytoplasma, Viroid Virus. C¸c b­íc kiÓm tra ®­îc lµm nhiÒu lÇn ®Õn khi cho kÕt qu¶ kiÓm tra kh¼ng ®Þnh lµ s¹ch bÖnh. Nh÷ng gèc ghÐp ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c tæ chøc trªn thÕ giíi cã chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn th× kh«ng cÇn ph¶i ghÐp l¹i ë ViÖt Nam.3.1. M¾t ghÐp dïng ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng.

ViÖc ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng ®­îc thùc hiÖn ngay lËp tøc khi cã m¾t ghÐp thÝch hîp ®­îc ®­a tíi.

NÕu cã chåi ghÐp míi nhËp kh«ng thÝch hîp cho viÖc ghÐp ban ®Çu c¸c m¾t ghÐp ®­îc ghÐp vµo th©n mét c©y mÑ vµ sau ®ã chän m¾t ghÐp vµ thêi ®iÓm thÝch hîp nhÊt ®Ó tiÕn hµnh ghÐp.

3.2. Xö lý m¾t ghÐp ®Ó ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng.

TiÖt trïng bÒ mÆt m¾t ghÐp tr­íc khi b¾t ®Çu ghÐp. Nhóng m¾t ghÐp trong dung dÞch Ethanol 70 % trong 2 phót, sau ®ã nhóng trong dung dÞch Clorin (Clo) 0,2% hoÆc Sodium hypochrorite trong 10 phót. B¶o qu¶n m¾t ghÐp ë nhiÖt ®é 26oC trong c¸t Èm ®· tiÖt trïng víi chu kú chiÕu s¸ng 16 giê ®Õn khi ®em ra sö dông.3.3. S¶n xuÊt gèc ghÐp ®Ó ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng.

Sö dông chanh ba l¸, chanh sÇn vµ b­ëi Citrus grandis (ChØ dïng cho c¸c gièng b­ëi Pomelo) lµm gèc ghÐp.

LÊy h¹t tõ qu¶ t­¬i sau ®ã röa s¹ch thÞt qu¶. T¸ch bá líp vá ngoµi cña h¹t vµ b¶o qu¶n trong giÊy läc Èm ®Õn khi ®em ra sö dông. Khö trïng bÒ mÆt h¹t trong dung dÞch Clorin 0,5 % hoÆc Sodium hypochlorite (Cã chøa 1% clo) trong 10 phót. Sau ®ã röa kü trong n­íc ®· tiÖt trïng tèi thiÓu 3 lÇn. §­a h¹t v« trïng vµo trong m«i tr­êng Agar s¹ch ®Ó trong buång cÊy, sau ®ã ®­a vµo tñ Êm ë 26 oC trong bãng tèi.

NÕu h¹t kh«ng dïng ngay sau khi ®· t¸ch khái qu¶, ta ph¬i trªn gi¸ ®ì. H¹t ®­îc tiÖt trïng bÒ mÆt vµ ®­îc b¶o qu¶n b»ng c¸ch nhóng trong dung dÞch Clorin 1 % hoÆc Sodium hypochlorite. Sau ®ã tiÕn hµnh lµm nh­ ®èi víi h¹t t­¬i.

Sau 4 - 5 ngµy h¹t sÏ mäc. ChuÈn bÞ nh÷ng èng nghiÖm ®Ó trång c©y gi÷ trong m«i tr­êng ®ång nhÊt cã chøa m«i tr­êng hçn hîp Murshige vµ Skoog + ®­êng + agar, tiÖt trïng ë 121oC trong 20 phót. §Æt h¹t n¶y mÇm lªn bÒ mÆt agar trong c¸c èng nghiÖm nu«i cÊy khi chåi b¾t ®Çu mäc.

Khi chåi ghÐp ®¹t ®Õn ®é dµi thÝch hîp 3 - 4 cm, sau 10 - 12 ngµy ®­a nh÷ng èng nghiÖm nµy vµo trong buång tèi ë 4 - 7oC. Chän c¸c c©y th¼ng ®­a vµo buång l¹nh ®Ó ghÐp chåi ®Ønh. Thêi gian l­u gi÷ c©y con lµ mét n¨m.3.4. GhÐp ®Ønh sinh tr­ëng.

Ng©m dông cô trong cån 70% kho¶ng 1 giê tr­íc khi dïng. ChuÈn bÞ c¸c mÈu dao c¹o vµ tra vµo c¸n. Nhóng dao c¾t vµo chÊt tÈy vµ sau ®ã lµm s¹ch b»ng cån vµ h¬ kh« gi÷a mçi lÇn c¾t. Kh«ng lµm ch¸y l­ìi dao sau khi nhóng cån. Thay ®æi l­ìi dao khi chóng bÞ cïn.

TiÖt trïng bÒ mÆt cµnh ghÐp trùc tiÕp khi ®ang ë trªn c©y b»ng dung dÞch Clorin 0,5 % hoÆc Sodium hypochlorite trong 5-10 phót, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña cµnh ghÐp. NÕu chóng ®· ®­îc tiÖt trïng vµ trång trong c¸t, chóng cã thÓ ®­îc sö dông ngay. NÕu chóng bÞ nhiÔm bÈn th× ®Æt chóng trªn v¶i mµn vµ xö lý trong dung dÞch Chlorin 0,01 % hoÆc Sodium hypochlorite trong 1 phót sau ®ã röa cÈn thËn 3 lÇn trong n­íc läc.

C¾t tØa l¸ mÇm vµ chåi bªn, më vÕt ghÐp h×nh ch÷ T vµ tiÕn hµnh ghÐp.

Lo¹i bá hÕt l¸ ë cµnh ghÐp ®Ó lé m« ph©n sinh. Sö dông mét l­ìi dao cho mét m« ph©n sinh. §Æt m« ph©n sinh lªn vÕt ghÐp vµ ®ãng n¾p vÕt ghÐp l¹i. §Æt c©y con trong giÊy läc vµ trång trong èng nghiÖm cã hçn hîp m«i tr­êng Murshige vµ Skoog + ®­êng + muèi s¾t hoµ tan + White's vitamin. Xö lý m«i tr­êng ë nhiÖt ®é 121oC trong 10 phót.

Gi÷ c©y con ë nhiÖt ®é 28oC víi chu kú chiÕu s¸ng lµ 16 giê. Ch¨m sãc c©y tèi thiÓu 4 - 6 tuÇn hoÆc cã thÓ dµi h¬n. C©y con cã thÓ cÇn ®­îc c¾t tØa mÇm ë giai ®o¹n sinh tr­ëng trong èng nghiÖm vµ cã thÓ chuyÓn vµo m«i tr­êng míi .3.5. ChuyÓn c©y con ®· ®­îc ghÐp ®Ønh sinh tr­ëng ra khái èng nghiÖm.

Sau 4 - 6 tuÇn, khi m¾t ghÐp ®· mäc chåi ®­îc 1 cm cïng víi 2 l¸, ®­a c©y con ra khái èng nghiÖm, tØa bít rÔ vµ trång c©y trong chËu cã chøa hçn hîp chÊt ®én. Gi÷ c©y trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng yÕu trong tuÇn ®Çu tiªn. Duy tr× Èm ®é cao trong vµi ngµy ®Çu b»ng c¸ch dïng tÊm nhùa che phñ c©y con. Khi c©y cøng c¸p ta lo¹i bá dÇn tÊm nhùa che phñ. Cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p t­¬ng tù nh­ trªn nÕu thÊy m¾t ghÐp cßn xanh nh­ng ch­a ph¸t triÓn. Hµng ngµy t­íi 2g/l Ca(NO­3)2. KiÓm tra c¸c dßng ghÐp ®Ó kh¼ng ®Þnh ®· lo¹i bá hÕt c¸c bÖnh.3.6. M«i tr­êng nu«i cÊy

M«i tr­êng

C¸c hîp chÊt

Hµm l­îngR¾n

Láng

Dung dÞch muèi c¬ b¶n

KNO3

1,90 g/l

1,90 g/l

Murashige & Skoog

NH4NO3

1,65 g/l

1,65 g/l
CaCl2.2H2O

440 mg/l

440 mg/l
MgSO4.7H2O

370 mg/l

370 mg/l
KH2PO4

170 mg/l

170 mg/l
MnSO4.H2O

16,9 mg/l

16,9 mg/l
ZnSO4.7H2O

8,6 mg/l

8,6 mg/l
H3BO3

6,2 mg/l

6,2 mg/l
Kl

0,82 mg/l

0,82 mg/l
Na2MoO4.2H2O

0,25 mg/l

0,25 mg/l
CuSO4­.5H2O

0,025 mg/l

0,025 mg/l
CoCl2.6H2O

0,025 mg/l

0,025 mg/l

Muèi s¾t hoµ tan

Na2-EDTA

-

37,3 mg/l
FeSO4.7H2O

-

27,8 mg/l

Mét sè chÊt kh¸c

Myo-I-Inositol

-

37,3 mg/l
Nicotinic

-

27,8 mg/l
Pyridoxine

-

100,0 mg/l
Thiamine HCl

-

1,0 mg/l

§­êng

Sucrose

30 g/l

1,00,2 mg/l

Agar

Agar

10 g/l

75 g/l
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương