TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 522 2002tải về 90.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích90.21 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 522 - 2002

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 522- 2002Quy ph¹m

KH¶O NGHIÖM TR£N §åNG RUéNG

HIÖU LùC PHßNG Trõ NhÖn l«ng nhung

h¹i NH·N, V¶I Cña c¸c thuèc trõ nhÖn

Bio-test of miticides against erinse mite

on litchi and longan in the field


 1. Quy ®Þnh chung:

 1. Qui ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc phßng trõ nhÖn l«ng nhung (Eriophyes litchii Keifer) h¹i nh·n, v¶i cña c¸c thuèc trõ nhÖn ®· cã vµ ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.

 2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®iÒu 11 cña Quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, d­ l­îng thuèc BVTV vµ kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi nh»m môc ®Ých ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo Q§ sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

 3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm: C¸c kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng v­ên nh·n, v¶i th­êng bÞ nhÖn l«ng nhung g©y h¹i; trong c¸c vô cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhÖn l«ng nhung ph¸t triÓn vµ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm ®¹i diÖn cho vïng sinh th¸i.

C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (®Êt, ph©n bãn, gièng c©y trång, mËt ®é trång, c¸ch ch¨m sãc kh¸c...) ph¶i ®ång ®Òu trªn mçi « kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng.

 1. C¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp vµ diÖn réng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë Ýt nhÊt 2 vïng sinh th¸i ®¹i diÖn cho khu vùc s¶n xuÊt nh·n, v¶i, nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh trªn diÖn hÑp tr­íc. NÕu nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc tõ nh÷ng kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp ®¹t yªu cÇu th× míi ®­îc thùc hiÖn c¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

 1. Bè trÝ c«ng thøc kh¶o nghiÖm:

C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia thµnh 3 nhãm:

- Nhãm 1: C«ng thøc kh¶o nghiÖm lµ c¸c lo¹i thuèc ®Þnh kh¶o nghiÖm ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau hoÆc theo c¸ch dïng kh¸c nhau.

- Nhãm 2: C«ng thøc so s¸nh lµ lo¹i thuèc trõ nhÖn ®· ®­îc ®¨ng ký trong danh môc thuèc BVTV ®­îc sö dông ë ViÖt Nam vµ ®ang ®­îc dïng phæ biÕn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ nhÖn l«ng nhung h¹i c©y nh·n, v¶i

- Nhãm 3: C«ng thøc ®èi chøng lµ c«ng thøc kh«ng sö dông bÊt kú lo¹i thuèc nµo ®Ó trõ nhÖn vµ ®­îc phun b»ng n­íc l· (nÕu lµ thuèc phun)

Kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ theo ph­¬ng ph¸p khèi ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®· ®­îc quy ®Þnh trong thèng kª to¸n häc.


 1. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

- Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: kÝch th­ãc « tõ 3 - 5 c©y. Sè lÇn nh¾c l¹i tõ 3 - 4 lÇn.

- Kh¶o nghiÖm diÖn réng: kÝch th­íc tõ 10- 15 c©y, kh«ng nh¾c l¹i.

- Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp vµ diÖn réng ®Òu bè trÝ trªn v­ên nh·n, v¶i kinh doanh (V­ên c©y ®¹t trªn 4 tuæi).


 1. TiÕn hµnh phun, r¶i thuèc:

 1. Thuèc ph¶i ®­îc phun, r¶i ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm.

 2. L­îng thuèc dïng ®­îc tÝnh b»ng nång ®é % cña chÕ phÈm hay b»ng kg hoÆc lÝt chÕ phÈm hoÆc g ho¹t chÊt t­¬ng øng trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 1 ha.

Víi d¹ng thuèc pha víi n­íc ®Ó phun:

L­îng n­íc dïng ph¶i theo h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i thuèc, phï hîp víi giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y còng nh­ c¸ch thøc t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc. L­îng n­íc thuèc ph¶i phun ­ít ®Òu toµn bé t¸n c©y, th«ng th­êng lµ 600 - 800 l/ha.

C¸c sè liÖu vÒ l­îng thuèc thµnh phÈm vµ l­îng n­íc thuèc dïng (l/ha) cÇn ®­îc ghi râ.

Chó ý kh«ng ®Ó thuèc ë « nµy t¹t sang « kh¸c.

2.3.3. Trong thêi gian ®ang kh¶o nghiÖm kh«ng ®­îc sö dông bÊt kú lo¹i thuèc trõ nhÖn nµo kh¸c trªn toµn khu kh¶o nghiÖm. NÕu khu kh¶o nghiÖm b¾t buéc ph¶i sö dông thuèc ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i kh¸c nh­: S©u, bÖnh, cá d¹i... th× thuèc ®­îc dïng ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng nµy ph¶i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn thuèc cÇn kh¶o nghiÖm, kh«ng ¶nh h­ëng tíi nhÖn vµ ph¶i ®­îc phun r¶i ®Òu trªn tÊt c¶ c¸c « kh¶o nghiÖm, kÓ c¶ « ®èi chøng. C¸c tr­êng hîp trªn (nÕu cã) ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i.

2.3.4. Khi xö lý thuèc, cÇn dïng c¸c c«ng cô phun, r¶i thuèc ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô r¶i thuèc. Trong c¸c kh¶o nghiÖm cã thÓ dïng b×nh b¬m tay ®eo vai hay b¬m ®éng c¬ ®Ó phun.

2.3.5. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc:

- Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng theo h­íng dÉn sö dông cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ phï hîp víi môc ®Ých kh¶o nghiÖm.

- NÕu trªn nh·n thuèc kh«ng khuyÕn c¸o cô thÓ thêi ®iÓm xö lý thuèc th× tuú theo môc ®Ých kh¶o nghiÖm, c¸c ®Æc tÝnh ho¸ häc vµ ph­¬ng thøc t¸c ®éng cña thuèc mµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc cho thÝch hîp.

- Thuèc trõ nhÖn l«ng nhung th­êng ®­îc xö lý 2 lÇn, lÇn 1 khi b¾t ®Çu ph¸t léc, lÇn 2 khi léc ra ré. C¸c lÇn phun thuèc kh¸c (nÕu cã) phô thuéc vµo yªu cÇu cô thÓ cña tõng lo¹i thuèc. Sè lÇn vµ thêi ®iÓm xö lý thuèc ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i.2.4. §iÒu tra, thu thËp sè liÖu

 1. §iÒu tra t¸c ®éng cña thuèc ®èi víi nhÖn l«ng nhung h¹i c©y nh·n, v¶i:

2.4.1.1. Sè ®iÓm ®iÒu tra:

 1. Víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: Mçi « kh¶o nghiÖm ®iÒu tra 1 c©y, mçi c©y ®iÒu tra theo 4 h­íng, mçi h­íng ®iÒu tra toµn bé l¸ (hoa, qu¶) trªn 3 cµnh léc hay 3 chïm qu¶ ë tÇm gi÷a t¸n c©y. CÇn chän cè ®Þnh c¸c cµnh léc t­¬ng ®èi ®Òu nhau.

 2. Víi kh¶o nghiÖm diÖn réng: Mçi « kh¶o nghiÖm ®iÒu tra 3 c©y, mçi c©y ®iÒu tra toµn bé l¸ (hoa, qu¶) trªn 4 cµnh theo 4 h­íng, mçi h­íng ®iÒu tra toµn bé l¸ (hoa, qu¶) trªn 3 cµnh léc hay 3 chïm qu¶ ë tÇm gi÷a t¸n c©y. CÇn chän cè ®Þnh c¸c cµnh léc t­¬ng ®èi ®Òu nhau.

2.4.1.2. Thêi ®iÓm ®iÒu tra:

§iÒu tra hiÖn t­îng l¸ bÞ l«ng nhung vµo c¸c thêi ®iÓm 7, 14, 21 ngµy sau khi xö lý thuèc. NÕu kh¶o nghiÖm bè trÝ vµo thêi ®iÓm nh·n, v¶i ra hoa, qu¶ th× ®iÒu tra c¶ møc ®é l«ng nhung trªn hoa, qu¶.

Tuy nhiªn thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i thuèc vµ tuú theo quy ®Þnh cña tõng c¬ së s¶n xuÊt thuèc.


 1. ChØ tiªu ®iÒu tra: HiÖu lùc trõ nhÖn l«ng nhung cña thuèc trõ nhÖn ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua møc ®é c©y nh·n, v¶i bÞ l«ng nhung trªn l¸, hoa, qu¶ nh­ sau:

* Trªn l¸:

- Tû lÖ h¹i (TLH) ®­îc tÝnh:


Sè l¸ bÞ h¹i

TLH (%) = ----------------------------- .100

Tæng sè l¸ ®iÒu tra


- ChØ sè h¹i (CSH) ®­îc tÝnh:

9n9 + 7n7 + 5n5 + 3n3 + n1

CSH (%) = -------------------------------------- . 100

9N
Trong ®ã:

N: Tæng sè l¸ ®iÒu tra

n1: sè l¸ bÞ h¹i cÊp 1: < 5 % diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

n3: sè l¸ bÞ h¹i cÊp 3: 5 - 15 % diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

n5: sè l¸ bÞ h¹i cÊp 5: >15 - 30% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

n7: sè l¸ bÞ h¹i cÊp 7: >30 - 50% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

n9: sè l¸ bÞ h¹i cÊp 9: > 50 % diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

Ngoµi ra, ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é h¹i trªn hoa vµ qu¶, xem phô lôc 1.

2.4.1.4. Xö lý sè liÖu: 1. Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm diÖn hÑp cÇn ®­îc xö lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. Nh÷ng kÕt luËn cña kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc rót ra tõ c¸c kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª ®ã.

2.4.2. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y trång:

CÇn ®¸nh gi¸ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu cña thuèc (nÕu cã) ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y nh·n, v¶i theo thang ph©n cÊp (phÇn phô lôc).

Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸:

Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc (nh­ sè l¸ rông...) cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ theo c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra phï hîp.

C¸c chØ tiªu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t (nh­ ®é ch¸y l¸, qu¨n l¸, sù thay ®æi mµu s¾c l¸ ...) th× ph¶i m« t¶ tØ mØ.

NÕu thuèc lµm ¶nh h­ëng ®Õn c©y nh·n, v¶i cÇn theo dâi vµ ghi nhËn ngµy c©y phôc håi trë l¹i.

2.4.3. NhËn xÐt t¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c:

CÇn ghi chÐp mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù thay ®æi cña c¸c lo¹i s©u, bÖnh, cá d¹i kh¸c còng nh­ sinh vËt cã Ých.

2.4.4. Quan s¸t vµ ghi chÐp vÒ thêi tiÕt:

Ghi chÐp tØ mØ c¸c sè liÖu vÒ «n, Èm ®é, l­îng m­a trong suèt thêi gian kh¶o nghiÖm, nÕu gÇn tr¹m khÝ t­îng th× lÊy sè liÖu cña tr¹m. 1. B¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

 1. Néi dung b¸o c¸o:

 1. Tªn kh¶o nghiÖm

 2. Yªu cÇu cña kh¶o nghiªm

 3. §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

- C¬ quan kh¶o nghiÖm

- Thêi gian kh¶o nghiÖm

- C¸n bé kh¶o nghiÖm

- §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm

- Néi dung kh¶o nghiÖm

- §Æc ®iÓm kh¶o nghiÖm

- §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång, gièng...

- §Æc ®iÓm thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm

- T×nh h×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña nhÖn l«ng nhung trong khu thÝ nghiÖm


 1. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

- C«ng thøc kh¶o nghiÖm

- Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm

- Sè lÇn nh¾c l¹i

- KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm

- Dông cô phun r¶i

- L­îng thuèc dïng gr hay kg ho¹t chÊt/ha hoÆc kg, lÝt thuèc th­¬ng phÈm/ha

- L­îng n­íc thuèc dïng (l/ha)

- Ngµy xö lý thuèc

- Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm


 1. KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

- C¸c b¶ng sè liÖu

- §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc

- NhËn xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c (xem phô lôc)


 1. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.

3.2. C«ng bè kÕt qu¶:

§¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o nghiÖm ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm sè liÖu ®­a ra trong b¸o c¸o. §èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc trõ nhÖn l«ng nhung h¹i c©y nh·n, v¶i ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, Côc B¶o vÖ thùc vËt tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt khi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã thuèc xin ®¨ng ký.Phô lôc 1

§¸nh gi¸ møc ®é h¹i trªn hoa vµ qu¶
§Õm tæng sè chïm hoa, qu¶ còng nh­ sè chïm hoa, qu¶ bÞ h¹i vµ tiÕn hµnh ph©n cÊp møc ®é h¹i.

§¸nh gi¸ møc ®é h¹i theo thang cÊp nh­ sau:

CÊp 0: Kh«ng bÞ bÖnh

CÊp 1: Chïm hoa (qu¶) cã 10 % sè nh¸nh hoa (qu¶) cÊp 1 bÞ h¹i.

CÊp 2: Chïm hoa (qu¶) cã > 10 - 20 % sè nh¸nh hoa (qu¶) cÊp 1 bÞ h¹i.

CÊp 3: Chïm hoa (qu¶) cã > 20 - 30 % sè nh¸nh hoa (qu¶) cÊp 1 bÞ h¹i.

CÊp 4: Chïm hoa (qu¶) cã > 30 - 50 % sè nh¸nh hoa (qu¶) cÊp 1 bÞ h¹i.

CÊp 5: Chïm hoa (qu¶) cã > 50 % sè nh¸nh hoa (qu¶) cÊp 1 bÞ h¹i.

(Ghi chó: Nh¸nh hoa (qu¶) cÊp 1 - nh¸nh g¾n trùc tiÕp víi hoa, qu¶)

Tõ ®ã tÝnh tû lÖ h¹i (TLH) vµ chØ sè h¹i (CSH) nh­ sau:


Sè chïm hoa (hoÆc qu¶) bÞ h¹i

TLH (%) = --------------------------------------------- x 100

Tæng sè chïm hoa (hoÆc qu¶) ®iÒu tra
n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4 + 5n5

CSH (%) = ---------------------------------------

5N

Trong ®ã: ni - Sè chïm hoa (hoÆc qu¶) bÞ h¹i cÊp i.N - Tæng sè chïm hoa (hoÆc qu¶) ®iÒu tra.

Phô lôc 2

B¶ng ph©n cÊp møc ®é cña thuèc kh¶o nghiÖm

®èi víi c©y nh·n, v¶i
CÊp TriÖu chøng nhiÔm ®éc cña c©y nh·n, v¶i

1 C©y b×nh th­êng

2 Ngé ®éc nhÑ, sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ

3 Cã triÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng nh×n thÊy b»ng m¾t

4 TriÖu chøng ngé ®éc nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

5 C©y biÕn mµu, thuèc g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

6 Thuèc lµm gi¶m n¨ng suÊt Ýt


 1. Thuèc g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt

8 TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn tíi lµm chÕt c©y

9 C©y bÞ chÕt hoµn toµnNÕu c©y bÞ ngé ®éc thuèc, cÇn x¸c ®Þnh bao nhiªu ngµy sau c©y phôc håi

Tµi liÖu tham kh¶o


 1. CIBA- GEIGY. Manual for Field Trials in Plant Protection. Switzerland 1992 p 84-88

 2. Côc B¶o VÖ Thùc VËt. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra s©u bÖnh h¹i c©y trång. Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp. Hµ Néi 1998.

 3. NguyÔn V¨n §Ünh. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh häc vµ kh¶ n¨ng phßng chèng mét sè loµi nhÖn h¹i c©y trång ë Hµ Néi vµ vïng phô cËn. LuËn ¸n Phã tiÕn sü khoa häc N«ng nghiÖp. Hµ Néi, 1994.

 4. NguyÔn V¨n §Ünh. Søc t¨ng quÇn thÓ cña nhÖn ®á h¹i Cam chanh. T¹p chÝ BVTV. Th¸ng 4-1992, Tr 11 – 15.

 5. NguyÔn V¨n §Ünh. NhÖn tr¾ng h¹i c©y trång. T¹p chÝ BVTV. Th¸ng 4 - 1992. TR 19 - 20.

 6. NguyÔn ThÞ Ph­¬ng. Nghiªn cøu thµnh phÇn c«n trïng vµ nhÖn h¹i cam, quÊt t¹i H­ng Yªn, ®Æc ®iÓm sinh häc, sinh th¸i vµ biÖn ph¸p ho¸ häc phßng chèng nhÖn r¸m vµng (Phylocoptruta olevora Achmet). LuËn ¸n th¹c sü BVTV. Hµ Néi 1997.

 7. ViÖn B¶o VÖ Thùc VËt. KÕt qu¶ ®iÒu tra c«n trïng ë c¸c tØnh phÝa Nam 1977-1978. Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp 1999.

 8. ViÖn B¶o VÖ Thùc VËt. KÕt qu¶ ®iÒu tra c«n trïng ë MiÒn B¾c -Viªt Nam 1967-1968. Nhµ xuÊt b¶n N«ng ngiÖp 1976.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương