TuyÓn tËp c¸c bµi tËp dao ®éng c¬ tõ c¸c ®Ò thi thö §¹i häc Câu 1


A. Động năng, thế năng và lực kéo về Btải về 281.36 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích281.36 Kb.
#1336
1   2   3   4   5

A. Động năng, thế năng và lực kéo về B. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về

C. Vận tốc, động năng và thế năng D. Vận tốc, gia tốc và động năng

C©u 214. Víi con l¾c lß xo nÕu t¨ng khèi l­îng vµ kh«ng thay ®æi biªn ®é th×.

A. ThÕ n¨ng t¨ng B. §éng n¨ng t¨ng

C. C¬ n¨ng toµn phÇn kh«ng thay ®æi D. Lùc ®µn håi t¨ng

C©u 215. Gäi lµ vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc ®¹i cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ- Chän ®¸p ¸n ®óng c«ng thøc tÝnh biªn ®é cña dao ®éng cña vËt.

A. B. C. D.C©u 216. Hai lß xo gièng hÖt nhau cã chiÒu dµi tù nhiªn l0= 20cm, ®é cøng k = 200N/m ghÐp nèi tiÕp víi nhau råi treo th¼ng ®øng vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Treo vµo ®Çu d­íi mét vËt nÆng m = 200g råi kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é 2cm. LÊy g = 10m/s2. ChiÒu dµi tèi ®a vµ tèi thiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lÇn l­ît lµ.

A. 24cm vµ 20cm B. 42,5cm vµ 38,5cm C. 23cm vµ 19cm D. 44cm vµ 40cmC©u 217. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi lÇn l­ît lµ l1 vµ l2. T¹i cïng mét n¬i c¸c con l¾c cã chiÒu dµi l­1­ + l2 vµ l­1­ - l2 dao ®éng víi chu kú 2,7s vµ 0,9s. Chu kú dao ®éng cña c¸c con l¾c cã chiÒu dµi l1 vµ l2 còng ë n¬i ®ã lµ.

A. T1 = 1,8(s) T2 = 2(s) B. T1 = 2,2(s)T2 = 2(s)

C. T1 = 2(s)T2 = 1,8(s D. T1 = 2(s)T2 = 2,2(s)

C©u 218.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå lµ

A. Dao ®éng duy tr× B. Dao ®éng céng h­ëng

C. Dao ®éng c­êng bøc D. Dao ®éng t¾t dÇn

C©u 219 . Tæng n¨ng l­îng cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ E = 3.10-5J, lùc cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt b»ng 1,5.10-3N. Chu kú dao ®éng T = 2s pha ban ®Çu ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt cã d¹ng nµo sau ®©y.

A. B.

C. D.

C©u 220. Mét vËt r¾n cã khèi l­îng m cã thÓ quay xung quanh 1 trôc n»m ngang, kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m d = 15cm. Momen qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc quay lµ I = 0,03kgm2, lÊy g = 10m/s2. VËt dao ®éng nhá víi chu kú T = 1s d­íi t¸c dông cña träng lùc. Khèi l­îng cña vËt r¾n lµ.

A. 1kg B. 0,98kg C. 1,2kg D. 0,79kgC©u 221. Biªn ®é dao ®éng cña vËt ®iÒu hoµ lµ 0,5m, ly ®é lµ hµm sin, gèc thêi gian chän vµo lóc li®é cùc ®¹i. XÐt trong chu kú dao ®éng ®Çu tiªn, t×m pha dao ®éng øng víi ly ®é x = 0,25m.

A. B. C. D.C©u 222. Trong chuyÓn ®éng dao ®éng th¼ng nh÷ng ®¹i l­îng nµo d­íi ®©y ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu t¹i pha .

A. Gia tèc vµ vËn tèc B. Lùc vµ vËn tèc C. Lùc vµ li ®é D. Li ®é vµ vËn tècC©u 223. Mét vËt tham gia ®ång th¬i hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng cïng tÇn sè. BiÕt ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt 1 lµ vµ ph­¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp . Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt 2 lµ.

A. B.

C. D.

Câu 224: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s).

A. 4 cm B. 3 cm C. cm D. 2 cm

Câu 225: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

A. ngược pha với vận tốc B. sớm pha /2 so với vận tốc

C. cùng pha với vận tốc D. trễ pha /2 so với vận tốcCâu 226: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + ). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng /40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng:

A. 20 rad.s – 1 B. 80 rad.s – 1 C. 40 rad.s – 1 D. 10 rad.s – 1

Câu 227: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:

A. 1/3 (s). B. 3 (s). C. 2 (s). D. 6(s).

Câu 228: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần?

A. 2 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 5 lần

Câu 229: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 4s, thêi gian ®Ó con l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i lµ

A. t = 1,0s B. t = 0,5s C. t = 1,5s D. t = 2,0s

Câu 230: Nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c ®¬n dao ®éng trong kh«ng khÝ lµ

A. do lùc c¨ng cña d©y treo B. do lùc c¶n cña m«i tr­êng

C. do träng lùc t¸c dông lªn vËt D. do d©y treo cã khèi l­îng ®¸ng kÓ

Câu 231: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị:

A. 48cm. B. 3 cm C. 4cm D. 9 cm

Câu 232: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian t. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0,7m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu là:

A. 1,6m B. 0,9m C. 1,2m D. 2,5m

Câu 233: Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là:

A. Biên độ B. Chu kì C. Năng lượng D. Pha ban đầu

Câu 234: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng là l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A >l). Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn là:

A. F = K(A – l ) B. F = K. l + A C. F = K(l + A) D. F = K.A +l

Câu 235: Một con lắc đơn dao động nhỏ với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1 = 2cm đến li độ s2 = 4cm là:

A. B. C. D.

Câu 236: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ 4cm thì tốc ®é là 30 (cm/s), còn khi vật có li độ 3cm thì vận tốc là 40 (cm/s). Biên độ và tần số của dao động là:

A. A = 5cm, f = 5Hz B. A = 12cm, f = 12Hz.

C. A = 12cm, f = 10Hz. D. A = 10cm, f = 10Hz

Câu 237: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi:

A. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ B. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ

C. tần số của lực cưỡng bức lớn D. độ nhớt của môi trường càng lớn

Câu 238: Một dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) thì động năng và thế năng cũng dao động điều hoà với tần số:

A. ω’ = ω B. ω’ = ω/2 C. ω’ = 2ω D. ω’ = 4ω

Câu 239: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng

C. mà không chịu ngoại lực tác dụng D. với tần số bằng tần số dao động riêng

Câu 240: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4t + /6),x tính bằng cm,t tính bằng s.Chu kỳ dao động của vật là

A. 1/8 s B. 4 s C. 1/4 s D. 1/2 s

GV: D­¬ng V¨n Thµnh Tr­êng THPT Hµ Trung - Thanh Ho¸


Каталог: uploads -> Tailieuly -> Ly12 -> DaoDongCo
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Ly12 -> Bài giải chi tiết phần điện đại học 2012 Câu 309
DaoDongCo -> TRÁc nghiệm chưƠNG: dao đỘng cơ dạng 1: LÝ thuyết các loạI dao đỘng câu 1

tải về 281.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương