TuyÓn tËp c¸c bµi tËp dao ®éng c¬ tõ c¸c ®Ò thi thö §¹i häc Câu 1tải về 281.36 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích281.36 Kb.
#1336
1   2   3   4   5

C. x = 2cos(5) (cm). D. x = 2cos(5) (cm).

C©u 155: Mét con l¾c lß xo dao ®éng trong mét m«i tr­êng cã lùc c¶n nhá víi chu kú T, biªn ®é A, vËn tèc cùc ®¹i vmax vµ c¬ n¨ng E. Cã mÊy ®¹i l­îng trong c¸c ®¹i l­îng ®ã gi¶m theo thêi gian?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.C©u 156: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh x = 5cos(4t + /3) (cm,s). tÝnh tèc ®é trung b×nh cña vËt trong kho¶ng thêi gian tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu kh¶o s¸t dao ®éng ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng lÇn thø nhÊt.

A. 25,71 cm/s. B. 42,86 cm/s. C. 6 cm/s D. 8,57 cm/s.C©u 157: Li ®é, vËn tèc, gia tèc cña dao ®éng ®iÒu hßa phô thuéc thêi gian theo quy luËt cña mét hµm sin cã

A. cïng pha. B. cïng biªn ®é. C. cïng pha ban ®Çu. D. cïng tÇn sè.C©u 158: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa víi víi biªn ®é gãc 0=90 vµ n¨ng l­îng E=0,02 J. §éng n¨ng cña con l¾c khi li ®é gãc =4,50 lµ:

A. 0,015 J. B. 0,225 J. C. 0,198 J. D. 0,027 J.C©u 159: ChiÒu dµi cña con l¾c ®¬n lµ bao nhiªu nÕu t¹i cïng mét n¬i, nã dao ®éng ®iÒu hßa cïng chu kú víi mét con l¾c vËt lý? BiÕt I lµ momen qu¸n tÝnh, m lµ khèi l­îng vµ d lµ kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m cña con l¾c vËt lý.

A. . B. . C. D..C©u 160: Mét con l¾c ®¬n ®­îc treo ë trÇn mét thang m¸y. Khi thang m¸y ®i xuèng nhanh dÇn ®Òu vµ sau ®ã chËm dÇn ®Òu víi cïng mét gia tèc th× chu kú dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lÇn l­ît lµ T1=2,17 s vµ T2=1,86 s. lÊy g= 9,8m/s2. Chu kú dao ®éng cña con l¾c lóc thang m¸y ®øng yªn vµ gia tèc cña thang m¸y lµ:

A. 1 s vµ 2,5 m/s2. B. 1,5s vµ 2m/s2. C. 2s vµ 1,5 m/s2. D. 2,5 s vµ 1,5 m/s2.C©u 161: Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph­¬ng n»m ngang víi ph­¬ng tr×nh x= 4 cos10t ( cm, s). VËt nÆng cã khèi l­îng m= 100g. LÊy = 10. Lùc ®µn håi cùc ®¹i t¸c dông vµo vËt lµ:

A. 2,5 N. B. 1,6 N. C. 4 N. D. 8 N.C©u 162: Mét dao ®éng lµ tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph­¬ng víi c¸c ph­¬ng tr×nh lµ x1= 12cos2t (cm;s) vµ x2= 12cos(2t - /3) (cm;s). VËn tèc cùc ®¹i cña vËt lµ

A. 4,16 m/s B. 1,31 m/s C. 0,61 m/s D. 0,21 m/sC©u 163: Trong dao ®éng ®iÒu hßa

  1. Khi gia tèc cùc ®¹i th× ®éng n¨ng cùc tiÓu.

  2. Khi lùc kÐo vÒ cùc tiÓu th× thÕ n¨ng cùc ®¹i.

  3. Khi ®éng n¨ng cùc ®¹i th× thÕ n¨ng còng cùc ®¹i.

  4. Khi vËn tèc cùc ®¹i th× pha dao ®éng còng cùc ®¹i

Câu 164 Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là

A). l = 32cm. B). l = 9cm. C). l = 25cm. D). l = 20cm.Câu 165 Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trĩ cân bằng O. Trong thời gian 20s thực hiện được 40 lần dao động. Tại thời điểm ban đầu vật chuyển động qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục tọa độ với vận tốc 20π(m/s). Phương trình dao động của vật là.

A). x=5cos(4πt+π/2)cm B). x=5cos(4πt-/2)cm C). x=20sin(4πt-/2)cm D). x=20sin(4πt+π/2)cmCâu 166 BiÕt c¸c ®¹i l­îng A, ,  cña 1 dao ®éng ®iÒu hßa cña 1 vËt ta x¸c ®Þnh ®­îc:

a, Quü ®¹o dao ®éng b, C¸ch kÝch th­íc dao ®éng

c, Chu kú vµ tr¹ng th¸i dao ®éng d, VÞ trÝ vµ chiÒu khëi hµnh.

Câu 167 VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh: x = 6sint ( cm, s )

Thêi gian vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn lóc qua ®iÓm M ( xM = 3 cm ) lÇn thø 5 lµ:

a, s b, s c, s d, s

Câu 168 Mét vËt cã dao ®éng ®iÒu hßa víi chu kú T = 2s. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ ®iÓm M cã li ®é x = + ®Õn biªn ®iÓm d­¬ng B ( +A ) lµ:

a/ 0,25 s b/ s c/ s d/ 0,35 sCâu 169 Cho 2 dao ®éng: x1 = sin ( cm; x2 = 3sin ( cm)

Dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é vµ pha ban ®Çu lµ:

a/ 3 cm; rad b/ 2 cm; - rad c/ cm; rad d/ 2 cm; rad

Câu 170. Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng. đầu dưới gắn vật m, lò xo có khối lượng không đáng kể. Khi cân bằng lò xo dãn ∆l. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A >mg/k. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật nặng ở vị trí cao nhất là

A. F=k(∆l+A) B. F = 0 C. F=k(∆l-A) D. F=k(A-∆l)Câu 171. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x=2cos(2πt-π/2)(x đo bằng cm; t đo bằng s). Tốc độ của chất điểm lúc t =1/2(s) bằng

A. √3/2 cm/s B. 4π√3 cm/s C. 6.28 cm/s D. 4π cm/sCâu 172. Để chu kì con lắc đơn tăng gấp 2 lần, ta cần

A. tăng chiều dài lên 2 lần. B. giảm chiều dài 2 lần.

C. tăng chiều dài lên 4 lần. D. giảm chiều dài 4 lần.

Câu 173. Một con lắc đơn: Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc α0= 450 rồi thả không vận tốc đầu. Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 thế năng

A. bằng 220 B. bằng 22,50 C. bằng 230 D. không tính đượcCâu 176 Một con lắc đơn dài 0,5m treo tại nơi có g = 9,8 m/s2 . Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc α=300 rồi thả không vận tốc đầu, tốc độ vật khi Eđ = 2Et bằng

A. 0,94 m/s B. 2,38 m/s C. 3,14 mls D. 1,28 m/sCâu 177: Con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 10 N/m, vËt nÆng m = 100g. KÐo vËt nÆng lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng 1 ®o¹n 3 cm råi truyÒn cho nã 1 vËn tèc b»ng 30 cm/s theo chiÒu d­¬ng quü ®¹o. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c:

a, x = 6sin10t ( cm, s ) b, x = 6sin ( 5t + ) ( cm, s )

c, x = 6sin (t - ) ( cm, s ) d, x = 6sin ( 10t - ) ( cm, s )

Câu 178 Con l¾c ®¬n cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng  = 0, 15 sint ( rad, s ). Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ ®iÓm M cã li ®é  = 0,075 rad ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt:

a, s b, s c, s d, sCâu 189: Mét con l¾c ®¬n gâ trong « t« ®øng yªn. Khi « t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu trªn tr­êng ngang th× chu kú lµ 1,5s. ë vÞ trÝ c©n b»ng míi, d©y treo hîp víi ph­¬ng ®øng 1 gãc:

a/ 60o b/ 30o c/ 45o d/ 90oCâu 180 Con l¾c ®¬n gâ gi©y trong thang m¸y ®øng yªn ( lÊy g = 10 cm/s2 ). Cho thang m¸y ®i xuèng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc a = 0,1 m/s2 th× chu kú dao ®éng lµ:

a/ 1,99s b/ 1,5s c/ 2,01s d/ 1,8sCâu 181: D©y treo cña con l¾c ®ång hå cã hÖ sè në dµi 2.10- 5.§ång hå ch¹y ®óng t¹i mÆt ®Êt ë nhiÖt ®é 17oC. §­a con l¾c lªn ®é cao 3,2 km, ë nhiÖt ®é 7oC. Trong 1 ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y:

a/ Sím 34,56s b/ TrÔ 3,456s c/ Sím 35s d/ TrÔ 34,56sCâu 182: Hai vật dao động điều hòa cùng phương và cùng pha thì:

Chọn câu không đúng:

A. gia tốc của chúng cũng cùng pha. B. có cùng tần số và cùng pha ban đầu.

C. luôn có li độ bằng nhau. D. luôn chuyển động cùng hướng.Câu 183 Một con lắc đơn được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc 100, rồi thả cho dao động tự do, chọn thời điểm này làm gốc thời gian, chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của con lắc. Con lắc dao động điều hòa với phương trình x=Asin(ωt+φ), khi nó đi qua vị trí đầu tiên có động năng bằng thế năng pha của dao động và góc lệch dây treo lần lượt là:

A. B. C. D.Câu 184 Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn nhất là 9N, lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3N. Con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là:

A. T/6 B. T/4 C. T/3 D. T/2Câu 185 Cu Tí xách một xô nước, cậu nhận thấy rằng nếu bước đi 60 bước trong một phút thì nước trong xô sóng sánh mạnh nhất. Tần số dao động riêng của xô nước là:

A. 1/60Hz B. 1Hz C. 60Hz D. 1/60kHzCâu 186. Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát.Vật có khối lượng m = 500 g , cơ năng của con lắc bằng 10-2 J. Lấy mốc thời gian khi vật Có vận tốc 0,1 m/s và gia tốc là -3 m/s2 .Pha ban đầu của dao động là

      A. -π/2   B. π/6    C. - π/6  D. π/3 


Câu 187. Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x = Acos () cm. Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào?

A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. B.Lúc chất điểm có li độ x = + A

C. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D.Lúc chất điểm có li độ x = - A

Câu 188 . Một vật đồng thời thưc hiện hai dao động điều hoà cùng phưong cùng tần số có   Phưong trình : x1 = 4cos(8πt + π/6) cm ; x2 = 4cos(8πt+ ) cm.Dao động tổng hợp của    vật có phưong trình:

       A. 4 cos(8πt + π/3) (cm)    B. 4cos(8πt + π/3) (cm)     

 C. 4cos(8πt + 2π/3) (cm)    D. 4 cos(8πt + 2π/3) (cm) 

Câu 189 Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc ; khi vật có li độ thì vận tốc . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ

A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. 0,4 s

Câu 190. Một vật dao động điều hòa với biên độ A.Tìm quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian ¼ chu kỳ

A. A B. A(2- ) C. A D. A()Câu 191: Một con lắc đơn chu kì dao động T = 2 s. Treo con lac vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang. Khi ở vị trí cân bằng, dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc α0 =  300. Chu kì dao động của con lắc trong toa xe và gia tốc của toa xe là: ( cho g = 10m/s2 )

      A. 1,86 s ; 5,77 m/s2     B. 1.86 s ; 10m/s2       C. 2 s ; 5,77 m/s2     D. 2 s ; 10 m/s2 Câu 192 PHát biểu nào sau đây đúng:  Lực tác dụng gây ra dao động điều hoà của một vật

      A. biến thiên điều hoà theo thời gian   B.luôn hướng về vị trí cân bằng        C. A và B đúng      D.có độ lớn không đổi theo thời gian 

Câu 193: một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương trình x= 8 sin(cm. Quảng đường vật đi được sau t=0,45s là

A. 64cm B. 72cm C. 0cm D. 8cm

Câu 194: con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt lò xo đi một nữa thì chu kì dao động của con lắc T' bằng

A. T B. T C. 2T D.

Câu 195: Một con lắc lò xo gồm vật m=1kg, k=40N/m, được treo trên trần một toa tàu, chiều dài thanh ray dài 12,5m, ở chổ nối hai thanh ray có một khe nhỏ. Tàu chạy với vận tốc bao nhiêu thì con lắc dao động mạnh nhất? Lấy 2 = 10.

A. 12,56m/s B. 500m/s C. 40m/s D. 12,5m/s

Câu 196: con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ 8cm, chu kì 0,5s, khối lượng m=0,4kg.Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là

A. 5,12N B. 4,5N C. 3N D. 4N

Câu 197: Dao động của quả lắc đồng hồ trong con lắc đồng hồ thuộc dao động

A. dao động tự do B. Sự tự dao động C. dao động cưởng bức D. dao động điện từ

Câu 198: Trong khoảng thời gian t con lắc đơn dao động điều hoà thực hiện được 10 dao động. Nếu giảm khối lượng m đi bốn lần thì trong khoảng thời gian t con lắc thực hiện được

A. 40 dao động B. 20 dao động C. 10 dao động D. 5 dao động

Câu 199: Con lắc đơn gồm quả cầu m tích điện -q dao động với chu kì To. Treo con lắc trong một điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều dưới lên thì chu kì dao động là T. Chu kì Tovà T thoả mãn hệ thưc

A. T< To B. T= To C. Không kết luận được D. T> To

Câu 200: một con lắc lò xo nằm ngang, từ VTCB kéo vật để lò xo giãn 10cm rồi thả nhẹ để vật dao động điều, biết rằng trong thời gian 5s vật thực hiện được 10 dao động.Chọn gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. x=cm B. x=cm C. x=cm D. x=-cm

Câu 201. Phương trình dao động của vật có dạng : x = asin5πt + acos5πt (cm). biên độ dao động của vật là :

A. a/2. B. a. C. a. D. a.Câu 202. Chọn câu đúng

Khi gắn vật có khối lượng m1 = 4kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 =1s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với khu kì T2 =0,5s.Khối lượng m2 bằng bao nhiêu?

a) 0,5kg b) 2 kg c) 1 kg d) 3 kg

Câu 203: Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng 20% thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian:

A. tăng /2 lần. B. tăng lần. C. giảm 2 lần. D. giảm lần.Câu 204. Một vật dao động điều hòa với phương trình : x = 4cos(20πt + π/6) cm. Chọn kết quả đúng :

A. lúc t = 0, li độ của vật là 2cm. B. lúc t = 1/20(s), li độ của vật là 2cm.

C. lúc t = 0, vận tốc của vật là 80cm/s. D. lúc t = 1/20(s), vận tốc của vật là  125,6cm/s.

Câu 205. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng m=100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc hướng lên. Lấy g=π2=10(m/s2). Trong khoảng thời gian chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 4,00(cm) B. 8,00(cm) C. 2,54(cm) D. 5,46(cm)

Câu 206. . Một chất điểm đang dao động với phương trình: . Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động

A. 1,2m/s và 0 B. 2m/s và 1,2m/s C. 1,2m/s và 1,2m/s D. 2m/s và 0Câu 207. Một vật DĐĐH với phương trình x = 4cos(4t + π/6)cm. Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2cm kể từ t = 0, là

A) s. B) C) D) Đáp án khácCâu 208. Dao động tổng hợp của ba dao động x1=4sin4 π t; x2=4sin(4 π t +) và x3=4sin(4 π t +) là

A. B. C. D.

Câu 209. Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = π 2 = 10m/s2. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu hướng thẳng đứng. Tỉ số thời gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là

A. 5 B. 2 C. 0,5 D. 0,2

Câu 210. Trong dao động điều hoà, lực kéo về có độ lớn cực đại khi

A. gia tốc triệt tiêu B. vật đổi chiều chuyển động

C. vận tốc cực đại D. động năng bằng thế năng

Câu 211. Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy, lấy g= π 2=10m/s2. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2m/s2 thì chu kỳ dao động của con lắc đơn

A. tăng 11,8% B. giảm 16,67% C. giảm 8,71% D. tăng 25%

Câu 212: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?

A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.

B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.

C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.

D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.

Câu 213. Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là

Каталог: uploads -> Tailieuly -> Ly12 -> DaoDongCo
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Ly12 -> Bài giải chi tiết phần điện đại học 2012 Câu 309
DaoDongCo -> TRÁc nghiệm chưƠNG: dao đỘng cơ dạng 1: LÝ thuyết các loạI dao đỘng câu 1

tải về 281.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương