Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang93/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   101

251. ÐƯỜNG VỀ CỰC LẠC(Sám tán Di Ðà 8)
Chí Kiên
Một hôm đức Phật mỉm cười,
Xá Lợi trưởng lão vui tươi cúi đầu.
Bạch Phật duyên cớ do đâu,
Miệng vàng hé nụ bấy lâu chưa từng.
Phật rằng: Bể khổ trầm luân,
Hận thù, ân ái, muôn phần hiểm nguy.
Muốn tìm lối thoát kịp thì,
A Di Ðà Phật chuyên trì niệm danh.
Tây phương Cực lạc sẵn dành,
Vàng ròng lót đất, tường thành ngọc châu.
Nguy nga cung điện gác lầu,
Lưới giăng bảy lớp, cây đâu bảy hàng.
Ðiểm tô bảy lớp lan can,
San hô hổ phách rỡ ràng thềm ao.
Nước trong mát mẻ ngọt ngào,
Ðủ tám công đức uống vào vui tươi.
Sống lâu kiếp kiếp đời đời,
Không già không chết thảnh thơi vô cùng.
Hoa sen mọc khắp ao trung,
Xanh vàng đỏ trắng hòa dung sáng ngời.
Cây khua điệu nhạc tuyệt vời,
Chim kêu lảnh lót diễn lời pháp âm.
Ở đây chẳng có thú cầm,
Chim linh do Phật âm thầm hóa ra.
Hỡi ai muốn thoát Ta bà,
Hãy mau niệm Phật Di Ðà hôm mai.
Một ngày cho đến bảy ngày,
Niệm theo hơi thở một hai rõ rành.
Ngăn ngừa tạp niệm lấn ranh,
Ðừng cho phiền não lộng hành cướp ngôi.
Nhứt tâm bất loạn được rồi,
Pháp vương ngự trị bầy tôi phục tùng.
Thân sơ ân oán hòa dung,
Không hơn không kém không cùng không riêng.
Lâm chung Tịnh độ hiện tiền,
A Di Ðà Phật diệu huyền phóng quang.
Rợp trời bảo cái tràng phan,
Quan Âm, Thế Chí đài vàng tay bưng.
Nhạc trời hòa tấu tưng bừng,
Rước hồn hành giả băng chừng phương Tây.
Trần lao rũ sạch từ đây,
Sen vàng thác chất đủ đầy thắng duyên.
Hoa nở thấy Phật hiện tiền,
Vô sanh pháp nhẫn chứng liền quả cao.
Hào quang rực rỡ làu làu,
Sống lâu mãi mãi tiêu dao thọ trường.
Từ bi thể hiện tình thương,
Ta bà trở lại hiển dương đạo mầu.
Ðộ người vượt khỏi vực sâu,
Lên đường giải thoát hận sầu còn đâu.
Muôn duyên một niệm gồm thâu,
Vô sư trí hiện làu làu tinh anh.
Sen vàng chín phẩm nêu danh,
Bất thoái Bồ Tát tịnh thanh đắc thành.
Giác tha tự giác thực hành,
Giác hạnh viên mãn vô sanh đời đời.
--------------
— Bài do Ni Trưởng Thích Nữ Chí Kiên–Như Chí trước tác, đăng trong Ðặc San Hoằng Pháp số 3. Chùa Ấn Quang ấn hành, Sài Gòn, 1973
---o0o---

252. SÁM BỒ ÐỀ HỒI HƯỚNG CỰC LẠC(Sám tán Di Ðà 9)
A Di Ðà Phật Bồ Ðề,
Xưa kia sẵn có lời thề độ sanh.
Vậy đem nguyện lực thi hành,
Mở ra một cảnh quang minh thần kỳ.
Gọi rằng Cực lạc phương Tây,
Có thành bảy lớp có cây bảy hàng.
Thênh thang gác ngọc lầu vàng,
Có thềm bá bảo có đăng thất trần.
Lưu ly có đất sáng ngần,
Ma Ni có nước trong tần chảy quanh.
Nhạc trời có vọng thanh thanh,
Hoa trời có vẻ xanh xanh rưới hoài.
Có chim nói pháp hôm mai,
Có ao bát đức có đài cửu liên.
Trang nghiêm vô lượng vô biên,
Kể sao cho xiết cái mười an vui.
Cảnh kia đẹp mắt đã rồi,
Ở trong lại có các ngôi Thánh Hiền.
Quán Âm Thế Chí hiện tiền,
Cũng lòng mẫn thế cũng duyên độ đời.
Cùng nhau chung ở một nơi,
Theo hầu bảo ngự chẳng rời hai bên.
Di Ðà đức Phật ngôi trên,
Khiến hai Bồ Tát giúp nên duyên lành.
Quan Âm có nguyện tâm thành,
Nghe ai thống khổ thương tình cứu ngay.
Cứu người có pháp rất hay,
Nước Cam lồ chữa bệnh nay hết liền.
Oai linh trông thấy nhãn tiền,
Xưa kia thường trụ ở miền biển Nam.
Từ bi mở lượng hải hàm,
Xót thương nhân thế mà cam giúp đời.
Kìa như đại lực chót vời,
Là ngài Thế Chí dạo chơi cõi này.
Một nhành sen trắng cầm tay,
Bước chân thế giới lung lay ba ngàn.
Trên đầu có mão kim quang,
Trong mình như vẽ rõ ràng thiên y.
Ai mà phát nguyện Tây qui,
Thì ngài tiếp dẫn rước ngay đem về.
May thay trong cõi Bồ đề,
Chúng sanh muốn thoát sông mê khó gì.
Lại thêm trên hội Liên trì,
Số người thượng thiện hiếm chi hằng hà.
Cho hay cõi Phật Di Ðà,
Phong quang khác hẳn Ta bà cõi đây.
Thiệt là một cảnh diệu kỳ,
Thiên đường có chút nào bì đặng đâu.
Thơm tho trong sạch một mầu,
Sự vui thì có sự rầu thì không.
Sống lâu kiếp kiếp vô cùng,
Không già không chết không vòng khổ luân.
Cởi xong hết thảy nợ nần,
Ðâu còn có nhiễm bụi trần chút chi.
Vốn không địa ngục A Tỳ,
Không đường ác đạo có gì trầm luân.
Biết bao nhờ cậy oai thần,
Ðánh tan muôn đạo ma quân rã rời.
Vậy nên vô số ngôi trời,
Cũng mong theo Phật đặng chơi liên trì.
Riêng mừng cho bữa hôm nay,
Chúng con được biết đường đi nẻo về.

--------------


— Trích soạn theo “Văn khố Từ Bi Âm”, Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật Học, Chùa Linh Sơn ấn hành, Sài Gòn, 1936
---o0o---

253. SÁM VĂN CẦU PHÚC THỌ(Sám tán cầu an 6)
Kính nghe thân mệnh an vui,
Ý nguyện lòng người ước vọng,
Nếu được tâm thần hoan hỷ,
Cầu mong cuộc sống thanh bình.
Chúng con một niệm kính thành,
Ngưỡng niệm mười phương cảm ứng.
Nay trước Phật đài kính lễ,
Lòng thành sám hối cầu xin.
Hương dâng một nén tâm linh,
Nguyện cầu tăng long phúc tuệ,
Chúng con sinh nơi trần thế,
Nghiệp mang ở cõi Ta bà.
Mẹ cha công dưỡng tày trời,
Ðất nước ơn sâu tựa bể,
Ðời này nhân tốt ít trồng,
Kiếp thác duyên lành hạn chế.
Cứ mãi vòng quanh cõi thế,
Hay đâu tội phúc không lường,
Nay con tới trước Phật đường,
Lễ cầu mười phương sám hối.
Ðệ tử xiết bao lầm lỗi,
Nguyện mong được rửa sạch làu,
Thành tâm tha thiết khẩn cầu,
Gia trì hướng về đường thiện.
Giập đầu dốc lòng phát nguyện,
Ngưỡng mong chư Phật chứng minh,
Vô lượng thường trụ Tam Bảo,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dược Sư Lưu Ly Giáo Chủ,
Ðại Bi Bồ Tát Quán Âm,
Tổ sư Tây Thiên Ðông độ,
Hết thảy Hộ pháp Thiện thần.
Cùng với chư thiên Bồ Tát,
Kính nguyện mười phương chư Phật.
Chư đại Bồ Tát Thánh Tăng,
Các ngài đức độ cao dày.
Thể hiện lòng thương rộng lớn,
Cúi xin dang tay cứu vớt,
Chúng con ra khỏi si mê,
Từ đây thắp lên đuốc tuệ.
Phá trừ phiền não chướng duyên,
Nương đức từ bi độ thế,
Phúc lành tự lợi lợi tha,
Hạnh nguyện Bồ Tát độ sinh.
Thọ mệnh trường sinh vui khỏe,
Quyết tâm hướng về chính nghĩa,
Học đòi mở rộng từ tâm,
Việc lành nhân tốt gieo mầm.
Giáo pháp điều hay học hỏi,
Hiện đời phúc thọ tăng long,
Hạnh phúc vinh quang tươi đẹp,
Tinh tấn học cầu nếp thiện.
Văn minh cuộc sống mạnh lành,
Xa rời thói cũ quẩn quanh,
Buộc ràng đã từ bao kiếp,
Con nay chí thành phát nguyện.
Bốn ơn ba cõi báo đền,
Chín phẩm vãng sinh quyết định,
Nguyện cầu thế giới hòa bình,
Pháp giới chúng sanh an lạc.
Nam Mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát
--------------
— Trích soạn lại theo “Sớ cầu Phúc Thọ miền Bắc.” Ðồng Bổn soạn thành sám văn 6 chữ, chùa Xá Lợi, Tp. HCM, 1998
---o0o---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương