Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM VĂN THÍ PHÁT XUẤT GIA (II)tải về 4.51 Mb.
trang91/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   101

244. SÁM VĂN THÍ PHÁT XUẤT GIA (II)(Sám phát nguyện 29)
Lễ thí phát xuất gia cắt tóc,
Ra khỏi vòng lăn lóc trần gian,
Nương về theo ánh đạo vàng,
Lo tu giải thoát khỏi đàng trần ai.
Cảnh trần thế hết vay rồi trả,
Trả rồi vay nhân quả luân hồi,
Bánh xe cứ mãi lăn nhồi,
Trầm luân biển nghiệp hụp trồi khổ đau.
Nay thức tỉnh mau mau trở lại,
Tìm con đường chánh đại mà đi,
Noi gương các đấng Từ bi,
Xả thân cầu đạo chẳng vì tiếc tham.
Tóc phủi sạch không làm ác nữa,
Bợn nhơ lòng quyết rửa từ nay,
Tam tâm, tứ tướng diệt ngay,
Thất tình, lục dục hôm nay quyết chừa.
Ngày một ngọ muối dưa đạm bạc,
Chỉ tam y nhứt bát tuỳ thân,
Ðói no, cực khổ chẳng cần,
Miễn sao tâm trí được phần cao siêu.
Tóc đoạn phủi dứt tiêu oan nghiệp,
Kể từ nay thoát kiếp đoạ đày,
Nương về cõi Phật cao ngai,
Noi theo đuốc tuệ của ngài Thích Ca.
Gương thuở trước ngài ra tầm đạo,
Tự cầm gươm phủi cạo tóc xanh,
Con thơ vợ đẹp cam đành,
Ðại hùng gươm tuệ tơ mành đoạn xong.
Cắt tóc rồi hư không nhắm liệng,
Ngài phát lời thệ nguyện như vầy:
“Dầu cho rã nát thân này,
Nếu chưa thành đạo chưa quay trở về!”
Tâm đại lực Bồ đề kiên cố,
Chí đại hùng nguyện độ chúng sanh,
Sáu năm khổ hạnh tu hành,
Thoát ra khỏi chốn tử sanh luân hồi.
Tu đắc quả vào ngôi chánh giác,
Chỉ con đường giải thoát cho ta,
Noi gương hạnh nguyện Thích Ca,
Dầu cho gặp phải oan gia chớ sờn.
Thà chết sạch còn hơn sống đục,
Mê mết chi chui rúc trong trần,
Làm sao tránh khỏi tử thần,
Làm sao tránh khỏi xoay vần oan khiên.
Nay hữu phước đa duyên hội ngộ,
Gặp thuyền từ tế độ đưa sang,
Lên bờ bỉ ngạn Tây phang,
Tiêu diêu tự tại thanh nhàn vĩnh miên.
Nay giới tử Phật tiền thí phát,
Nguyện một lòng dầu thác chẳng phai.
Ðời đời kiếp kiếp hậu lai,
Noi gương theo dấu của ngài Thích Ca.
Tu giải thoát xa lìa cảnh tục,
Diệt hết tiêu lòng dục, tánh phàm,
Những điều ưa chuộng mến ham,
Thân tâm rửa sạch, già lam dựa kề.
Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,
Y theo đà đức cả Như Lai,
Hôm nay thiết lập đàn trai,
Lễ nầy thí phát cũng ngày ly thân,
Nhờ Tam Bảo ban ân nhỏ phúc,
Những người tu thoát tục ly trần,
Tu cho trọn vẻ muôn phần,
Tây phương cõi Phật kề gần Thích Ca.
———————————
— Trích “Kinh Nhật Tụng” Hệ phái Khất sĩ, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM ấn hành, 1984
— Bài sử dụng cho lễ thí phát của người xuất gia tu hành dứt khoát không để tóc lại.

---o0o---


245. UY NGHI TẠI GIA(Sách tấn tu tập 12)
Tổ Tuệ Tạng
Uy nghi phép dạy nhiệm mầu,
Trong kinh lược chép mấy câu để truyền.
Tại gia những bậc người hiền,
Ðã quy Tam Bảo phải chuyên giữ mà.
Một là hiếu thuận ở nhà,
Tổ tiên, cha mẹ, ông bà mọi ngôi.
Hiện còn hiếu thảo dưỡng nuôi,
Sáng thăm tối định, vâng lời thừa hoan.
Ở sao đạo hiếu hoàn toàn,
Ấy là chư Phật hỷ hoan hộ trì.
Hoặc khi người đã mất đi,
Dốc thành tôn kính tụng trì kệ kinh.
Mong cho sớm được siêu sinh,
Báo đền tính chút công trình dưỡng nuôi.
Kìa ai sẵn có hai ngôi,
Ở nhà cha mẹ đôi người rất thân.
Ðấy là vị Phật riêng phần,
Ai mà thờ được ắt gần Như Lai.
Ðây là lời Phật dạy đời,
Trong nhà sẵn có hai ngôi Phật đà.
Ai hay thờ đó được a,
Cũng là Di Lặc, Thích Ca khác nào!
Ði về kính cẩn hỏi chào,
Của ngon vật lạ tơ hào dâng thân.
Phải coi hơn bậc Thánh Thần,
Mới là trọn đạo nhân luân ở đời.
Cô, dì, bác, chú mọi người,
Chồng cô, cậu, mợ cùng nơi chồng dì.
Cũng đều tôn trọnh kính vì,
Không nên sếch mếch thất nghi kia mà.
Anh, em, trai rể một nhà,
Gái, dâu, em, chị cùng là họ đương.
Phải nên trên kính dưới nhường,
Lại còn con cháu thương yêu chẳng nề.
Cho ăn cho mặc vỗ về,
Bảo ban dạy dỗ mọi nghề cho hay.
Lại còn tin kính bạn thầy,
Láng giềng, làng nước hết nay trung thành.
Ruộng làm bờ phải nhượng canh,
Ðường đi tránh bước để dành người đi.
Ấy là cõi tục uy nghi,
Thứ hai lại tỏ phụng trì Tam tôn.
Ở nhà chu đáo mọi môn,
Chánh tín Tam Bảo để vun gốc lành.
Tới chùa lễ Phật nghe kinh,
Chào Sư hỏi bạn để sinh phúc dầy.
Hương hoa nến sáp dâng nay,
Cùng là quả phẩm kính bầy trang nghiêm.
Còn như vàng mã đừng đem,
Các đồ rượu thịt chớ kèm lẫn đưa.
Tỏi hành kia cũng phải chừa,
Thức gì Hiền Thánh không ưa chớ dùng.
Áo xiêm nghiêm chỉnh thung dung,
Dép giày không sạch chớ xông bước vào.
Lễ thời nên tránh tòa cao,
Những nơi Tăng lễ đừng trèo lễ chung.
Thắp hương đừng có quá xông,
Một ba năm nén đủ dùng tôn nghiêm.
Lễ là trọng đức Thánh hiền,
Lễ xa thêm phúc đừng nên chen người.
Nón gậy xe đạp mọi loài,
Tường chùa điện Phật chớ bầy dựa kia.
Tinh thành lòng giữ chớ lìa,
Chuyện trò nhảm nhí mọi bề phải im.
Chu chuân thành kính một niềm,
Ăn trầu nhổ bã phải tìm nơi xa.
Không nên vứt bỏ rác ra,
Kẻo mà tổn phúc nữa đà người chê.
Lại còn lễ bái một khi,
Chiếu mình tự trải, chớ hề sai ai.
Lễ xong thu cất hẳn hoi,
Ðấy là công đức trau giồi phần ta.
Những người đệ tử Phật đà,
Tăng Ni khi gặp trước ta phải chào.
A Di Ðà Phật một điều,
Chắp tay một vái tỏ nêu kính thành.
Hoặc khi hỏi đạo tu hành,
Cúi đầu một lễ tùy tình chiềng thưa.
Rạch ròi bầy tỏ mối ngờ,
Hễ người chỉ bảo lặng tờ lòng nghe.
Phép mầu ghi nhớ mọi bề,
Nghe xong niệm Phật chào về đoan trang.
Hoặc khi xin lễ cầu an,
Hay là siêu tiến trai đàn mọi nghi.
Tùy tình lượng sức của gì
Không nên đo đắn như nghề bán buôn.
Lại thêm gây mối tội nguồn,
Phúc kia đâu hưởng vạ luôn chịu liền.
Chỉ nên thành kính một nguyền,
Lượng nghi lễ đó bao tiền đủ xong.
Kính tin Tam Bảo một lòng,
Phóng sanh, bố thí bao dong việc lành.
Của dâng Phật, cúng vong linh,
Trai nghi lễ phẩm tinh thành mới hay.
Ðã vì vong giả làm chay,
Ðừng dùng rượu thịt thức này thức kia.
Kẻo mà tội lỗi khó lìa,
Lại thêm bận đến vong kia đó mà.
Lại còn cúng thí Tăng già,
Phải nên định trước của là bao nhiêu.
Tùy lòng cúng được ít nhiều,
Không nên xong việc tạ theo lối đời.
Rành rành Phật đã dạy lời,
Vì người thuyết pháp sau rồi mới cho.
Không nên nhận của đó ư,
Nhận là bán Phật tội trừ được đâu.
Người cho người lấy của nhau,
Của kia tà mệnh lại hầu lỗi thêm.
Chỉ nên chánh tín một niềm,
Ðều vì vong giả làm duyên phúc lành.
Lại còn những sự phải minh,
Ta là đệ tử trung thành Phật gia.
Phải là cẩn thận nết na,
Ðem gương năm giới để mà noi theo.
Không nên tin nhảm những điều,
Ông đồng bà cốt nói liều nói quanh.
Lại còn kẻ giả tu hành,
Mượn mầu Phật pháp mưu sinh đó mà.
Người kia ta phải tránh xa,
Ðừng nên thân cận nữa đà uổng công.
Còn người rượu thịt nói dông,
Thuốc phiện, cờ bạc, đắm vòng trần duyên.
Làm cho nhục nhã cửa thuyền,
Thấy ai ta phải can liền mới hay.
Ðã là chung học một thầy;
Người kia đã dở ta nay vui nào?
Ðừng nên theo ý xui vào,
Ðừng nên cho của thêm trao tội tình.
Ðừng nên thấy sự làm thinh,
Phải đem chân chính lòng thành khuyên ngăn.
Ðể chung hưởng phúc biền-trăn,
Khắp nguyền ai cũng thiện căn dồi dào.
Cùng lên chính giác ngàn cao,
Cùng thành Phật đạo cùng vào chân như.
———————————
— Bài sám tụng này của Tổ Tuệ Tạng, Chùa Vọng Cung soạn năm Quí Tỵ 1958–PL.2497. In trong quyển “Phật tử tại gia tu hành thường thức” – Nhà in Ðuốc Tuệ. Hà Nội, 1958.
--- o0o ---


: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương