Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ÐẠOtải về 4.51 Mb.
trang90/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   101

241. SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ÐẠO(Sám tụng Phật thành đạo 3)
Thấu chân tướng huyền vi tạo hóa,
Ngộ lẽ đời đắc quả đạo vàng,
Bừng lên ánh sáng dương quang,
Ðuổi mây sinh tử, vẹt màn vô minh.
Thuyền đại ngộ cứu tinh phàm tục,
Ðưa nhơn sanh khỏi khúc sông mê,
Hôm nay kỷ niệm nhớ về,
Mừng ngày Thành Ðạo Bồ Ðề nhớ ơn.
Người Ðại Sĩ Tuyết Sơn khai sáng,
Ðạo chân như chói rạng độ đời,
Rừng già tu luyện làm nơi,
Sáu năm tìm đạo lắm hồi gian truân.
Sương tuyết gội lạnh lùng lao khổ,
Mè bắp ăn tạm đỡ nuôi thân,
Ngày kia sức lực suy dần,
Nghĩ rằng ta phải uống ăn đủ đầy.
Và bỗng thấy có người thí chủ,
Su Già Ta dâng sữa cúng dường,
Ngài liền thọ dụng đỡ lòng,
Rồi ra tắm gội nơi sông Liên Thiền.
Nhờ thọ thực Ngài liền hồi sức,
Cội Bồ đề thệ quyết khắc ghi,
Nếu không đắc đạo thời này,
Nơi đây ta nguyện chẳng khi nào rời.
Bồ đề tòa là nơi nhập định,
Suốt thời gian bốn chín ngày đêm,
Giặc đâu đủ thứ tràn lên,
Nội tâm phiền não, tham, sân khôn lường.
Ngoại cảnh có ma vương quấy nhiễu,
Ma nữ bày vũ điệu nguyệt hoa,
Ngài dùng định huệ bao la,
Ðánh tan các giặc ác tà khen thay!
Rồi tháng chạp rạng ngày mồng tám,
Khi nền trời ló rạng sao mai,
Tam minh pháp tánh hiện bày,
Lạ thay Phật tại tâm đây rành rành!
Bậc chánh giác quần sanh độ khắp,
Thương muôn loài diệu pháp truyền ban,
Sáu đường ba cõi thoát nàn,
Nhờ từ quang Phật huy hoàng khắp nơi.
Thích Ca Thành Ðạo độ đời,
Chúng con kỷ niệm một thời sám văn.

———————————


— Trích soạn lại từ bài “Ánh Quang Minh ngày Thành Ðạo”, tác giả Diệu Tâm, đăng trong Ðặêc San Hoằng Pháp số 6, tr.82, PL 2518-1974 do Tổng vụ Hoằng Pháp chùa Ấn Quang ấn hành.

---o0o---


242. SÁM TÒNG LÂM(Sách tấn tu tập 11)
Trước Tam Bảo cúi đầu khẩn nguyện,
Mộng tòng lâm nung luyện mơ màng,
Chúng con trì giới tịnh an,
Nương nhờ công đức đạo tràng chỉnh tu.
Khắp một vòng ngao du cõi Thánh,
Nét đơn thành như sách như in,
Tòng lâm cảnh giới đẹp xinh,
Hợp thành một vẻ lung linh nhiệm mầu.
Giọng thanh âm mấy câu vận chuyển,
Tiếng chuông vàng như nguyện như thâu,
Ðưa người vượt cảnh khổ sầu,
Thẳng lên bờ giác qua cầu tịnh thanh.
Mong ơn Phật lòng lành tiếp độ,
Khiến lòng con giác ngộ uyên thâm,
Rừng thiền cổ thụ ngàn năm,
Cội to, tán rộng, bóng thâm đượm nhuần.
Hoa trái nọ tượng trưng nhơn quả,
Nghiệp duyên kia vay trả khôn lường,
Tòng Lâm một cảnh chủ trương,
Nhân tài lão luyện cùng đường thanh tu.
Theo thứ bậc, cần cù luân chuyển,
Thẳng qua đò tiến triển nhiều năm,
Lần lên cảnh giới thậm thâm,
Chúng con một dạ một tâm chí thành.
Dầu bao độ biến sanh chơn vọng,
Mầm Bồ đề hạt giống còn tươi,
Vẹn tròn đạo quả mấy mươi,
Chúng con hết nghiệp, mỉm cười thảnh thơi.
Thung dung chí cả độ đời,
Tòng lâm ban rãi cho người tình thương.
Nguyện cùng chư Phật mười phương,
Chứng minh đệ tử thừa đương hành trì.
Trải lòng mở đạo từ bi,
Chỉ cho nhân thế đường đi về nguồn.

———————————


— Trích soạn theo bài sám cùng tên của Sa Môn Thích Thiện Huê, chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974

---o0o---


243. SÁM KHỂ THỦ QUI Y PHỔ AM SƯ(Sám tụng chư Bồ Tát 12)
Nam Hải Quan Âm hóa hiện thân,
Long Thọ đắc đạo truyền chánh pháp,
Thiên Long nham nội giảng Hoa Nhiêm,
Ðịnh quan sát tiên truyền mật ngữ.
Từ hóa khai sơn cứu độ nhơn,
Khẩn Na La vương hiện thần thông,
Hổ Giá La vương trấn oai linh,
Ngũ thông đắc đạo thần tiên chúng.
Thích Chi, La Hớn tổng lai lâm,
Thiên Bồng, Thiên Hiến đại nguyên soái,
Tâm Ðàn hốt hoả đại tướng quân,
Tứ thiên môn vương, tứ yết đế.
Nhị thập tứ vị chư thiên binh,
Vô số Thiên Long, Bát bộ chúng,
Bá vạn quá thử Kim Cang thần,
Ðô Thiên lục tý Tôn vương Phật.
An ninh Ðức thắng đại chơn quân,
Hộ Pháp, Quan Thánh đại thiền sư,
Long Hổ nhị thiên tả hữu phân,
Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát.
Ðại bi, Lăng Nghiêm, Dược xoa thần,
Phục quỉ thâu ma chư thiên tướng,
Tác hải vi sơn tứ mục quan,
Tiên truyền hậu giáo chư Phật Tổ.
Ðiển mẫu, Lôi công thích lịch thần,
Thiên, Long nham nội hàng ma tướng,
Tế thế tham trì nhứt bộ hành,
Trì xa kình sử đà thiết tả.
Tràng phan sanh tuyết chỉnh như vân.
Ðộng diệu, Kim Linh sơn nhạc chấn,
Tận giai vân tập sào yên khí,
Chư quỉ hiện hình đầu phấn tý.
Hắc thinh biến hóa nhập vi trần,
Chư thượng thiện nhơn cư vân tập,
Tiên truyền hậu quá cập tiền thân,
Văn kinh phúng tụng thích đàm chương.
Vũ ủng Vân phi giáng đạo trường,
Chí tâm xưng niệm vô tà tưởng,
Thiên hạ tà thân bất cảm đương,
Hoặc dạ hành hề, hoặc tảo khứ.
Sơn Lâm vọng lượng hữu tinh mị,
Chí tâm qui y Phổ Am sư,
Tứ hải Long thần lai hộ vệ,
Hổ lang văn tri bôn cao sơn.
Long ngư, thính trước qui hải thủy,
Phá tháp miễu đàn vô đạo nhơn,
Khê động nham thai thạch ải quỉ,
Xà thương hổ giảo trùng độc hại.
Lạc thủy đọa thai tinh tự ái,
Ỷ thảo phụ thọ mộc thạch tinh,
Bất chánh tà thần nan hồi tỵ,
Nhược bất thuận ngộ đại đạo tâm.
Thiên Long Thích Lịch dữ phấn tý,
Năng cứu nhơn gian bát nạn khổ,
Năng giải nhơn gian sanh tử uế,
Thập sanh cửu hữu bệnh nhơn hôn.
Năng niệm chơn ngôn trì tịnh thủy,
Ðà La Ni chú giải oan gia,
Ðại bi thần chú năng an húy,
Thành Hoàng xả lịnh Thổ địa thần.
Ủng hộ tham trì thính như sử,
Ngũ phương tà khí tận tiêu trừ,
Tử giả hoàn hồn tăng phước huệ,
Thần hôn phúng tụng thích đàm chương.
Phật đạo quan việt an thần vị,
Gia đường trừ táo tất an ninh,
Thổ địa Long thần vô cấm kỵ,
Tổ tiên tam đại cập nhơn thân.
Văn thinh tân đắc siêu thăng lộ,
Thiên tinh địa vị các hội cung,
Tiêu tai giáng phước bất tư nghì,
Duy nguyện Cổ Phật giáng lai lâm.
Tức thuyết thích đàm chơn cứu khổ,
Phổ Am Ðại đức Thiền sư chơn chú.

Nam Mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.


———————————
— Trích xuất từ “Nghi Thức Tụng Niệm” tr.334-338, chùa Niệm Phật, Bình Dương, 1974
— Ðây là bài sám tụng tán thán chú Phổ Am, tụng trước khi vào chú, giống như chú Lăng Nghiêm, cũng có bài sám thỉnh và năm đệ chú, ít phổ biến trong Phật tử. Bài nầy chỉ dùng cho các đàn tràng, lễ hội trai đàn có lễ sái đàn, do các chư Tăng chuyên gia trì, hoặc các vị bên ứng phú đạo tràng (thầy cúng) dùng làm nghi sái đàn cho thanh tịnh trước khi gia trì tụng niệm.
— Ðây là bài theo thể loại sám tụng và sám tán, vì khi sử dụng có cả lễ nhạc hòa theo. Nếu là ở đàn tràng bình thường không có lễ nhạc thì sám tụng chậm rãi theo nhịp mõ hòa chúng.
— Sao lục bài sám này, người biên tập chỉ có mục đích làm tư liệu tham khảo trong nhóm sám văn âm chữ Hán. Vì bài chỉ sử dụng cho những vị hành nghi mà thôi, không phải là bài sám phổ biến rộng rãi cho cư sĩ Phật tử đọc tụng.
— Nguyên tác của Ngài Phổ Am Tổ sư, một vị Mật Giáo Bồ Tát ở Tây Tạng hay Trung Quốc chưa rõ xuất xứ. Chú Phổ Am theo chân các vị sư Trung Quốc du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ XVI.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương