Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang89/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   101

239. SÁM GIÀ LAM(Sám tụng chư Bồ Tát 11)

Ðức Già Lam đắc thành chánh quả,


Tiếng trung cang thấu cả tam thiên,
Làm người trung nghĩa nhân hiền,
Gồm đủ trí dũng tự nhiên tánh trời.
Ngài sanh ra nhằm đời Tam Quốc,
Ngụy, Thục, Ngô phân cuộc tranh hùng,
Quyết lòng dẹp kẻ bất trung,
Lưu, Trương kết nghĩa tại trong vườn đào.
Tôn Lưu Bị đứng vào huynh trưởng,
Trương Phi ba thứ nhượng cho ngài,
Lòng trung nghĩa có một không hai,
Tánh danh Quan Võ, tự khai Vân Trường.
Dẹp Huỳnh Cân, thần thương hiển lộng,
Oai tam anh chấn động biên cương,
Trải bao năm tháng chiến trường,
Một lòng trung nghĩa vấn vương Lưu Hoàng.
Phò nhị tẩu chạy sang nước Ngụy,
Tào A Man lập trí thử ngài,
Ngày thường ba bữa yến bày,
Ðêm thời để ở cùng hai chị hiền.
Khí trung nghĩa kiền khôn bao khắp,
Cứ mỗi đêm ngài thắp đại đăng,
Trước sân thường giữ nghĩa hằng,
Quì hầu hai chị nói năng đàng hoàng.

Biết lòng ngài đoan trang đáng quí,


Nên Tào Man trọng ý, phục ngài,
Nghe tin Hoàng Thúc an bài,
Không kịp từ giã, thưa hai chị tường.
Phò nhị tẩu lên đường theo chúa,
Quá ngũ quan giết thửa tướng Tào,
Sáu viên đại tướng anh hào,
Long đao thử sức máu trào hồn qui.
Tiếng anh hùng truyền đi khắp xứ,
Hớn Ðình Hầu dũng tựa thiên thần,
Lập đoan trấn giữ Hoa Dung,
Liều thân trả nghĩa Tào Công những ngày.
Lúc ở Ngụy, Tháo bày ân trọng,
Khi ra đi chẳng động, bào dâng,
Trọn đời trung nghĩa chánh chơn,
Tới khi mạt vận, công phần Lữ Mông.
Ngài hiển thần thong dong khắp chốn,
Kêu hoàn đầu thương tổn lại ta,
Gặp Sư Phổ Tịnh phân hòa,
Ðem thuyết nhân quả giải qua cho ngài.
Khuyên mau mau kim giai quy Phật,
Về Niết bàn mới thật thảnh thơi,
Tỉnh tâm ngài liền nghe lời,
Ở luôn trên núi quyết thời lo tu.
Chẳng bao lâu công phu viên mãn,
Ðức Ngọc Hoàng truyền phán phong ngài,
Quan Thánh Ðế Quân thiên nhai,
Già Lam Thánh chúng phẩm bài Phật gia.
Trung nghĩa vốn sẵn là bổn tánh,
Thường thẳng ngay phò chánh diệt tà,
Vân du khắp cõi Ta bà,
Ai hành Thập thiện tức là độ ngay.
Cứu chúng sanh hằng ngày tu tập,
Hộ Già Lam độ khắp chùa chiền,
Công đầy, quả đủ nhơn duyên,
Phò trì chánh pháp cửa thiền Già Lam.
Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.
—————————————
— Trích từ “Nghi Thức Tụng Niệm”, Tr. 360-362, Niết Bàn Tịnh Xá ấn hành, Vũng Tàu, 1974
— Ðây chỉ là một trong những thuyết về các vị Hộ Pháp Già Lam. Bài đây ứng dụng cho những người có thờ thêm Quan Thánh Ðế Quân lẫn thờ Phật, theo Tam Giáo của Trung Quốc đọc tụng chúc tán mỗi nửa tháng theo nghi thức chúc Thánh.
— Có nơi thờ Già Lam Hộ Pháp là ngài Vi Công hay Vi Ðà Thiên, ở miền Bắc Việt Nam thì lại thờ Hộ Pháp là Chúa Trịnh Sâm (chú thích của người biên soạn).

---o0o---


240. SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT XUẤT GIA(Sám tụng Phật xuất gia II)
Chiêu Ðề
Ðêm nay mồng tám tháng hai,
Chúng con kính nguyện trước đài Liên hoa.
Nhớ về ngày Phật xuất gia,
Bước chân thoát tục thăng hoa cõi trần.
Thuở còn Thái tử cung son,
Bốn mùa hoa đẹp quả ngon quanh mình.
Nhưng vì muốn hiểu sự tình,
Ngài cùng Xa Nặc dạo nhìn thế gian.
Thì ra muôn khổ ngập tràn,
Ngoại thành bốn cửa bàng hoàng tâm tư.
Kiếp người lão bệnh nào từ,
Tử sanh nào thoát, huyễn hư cuộc đời.
Thấy người đạo sĩ thảnh thơi,
Ngài nhìn phong cách thoát đời hiện ra.
Chợt trong tiềm thức sâu xa,
Nở bừng ý nghĩ xuất gia học cầu.
Quay về trầm mặc canh thâu,
Cảm thương nhân thế khổ sầu trầm luân.
Bèn đem chí nguyện xuất trần,
Tâu cùng vương phụ con đường quyết đi.
Phụ hoàng nào nỡ chia ly,
Giang sơn cung các ai thì nối ngôi?
Ép ngài cưới vợ thuận đời,
Gia Du công chúa vẹn mười sắc son,
Những đem hạnh phúc vuông tròn,
Mong cho Thái tử không còn sầu ưu.
Nghĩ câu hiếu thuận làm đầu,
Thế tình sinh hạ La Hầu giữ ngôi.
Quyết lòng giác ngộ mà thôi,
Chờ nhân duyên đủ đến hồi ra đi.
Một đêm trăng khuyết canh nhì,
Quan quân say giấc thành trì vắng im.
Vợ con mê ngủ đắm chìm,
Lặng nhìn từ giã im lìm ra đi.
Lên đường với vó ngựa phi,
Vượt thành, Kiền Trắc xá chi đêm trường.
Chư Thiên dẫn lối cầm cương,
Quốc thành dần khuất chẳng vương vấn lòng.
Ánh trăng vằng vặc trên không,
Soi hình Thái tử băng sông vượt ngàn.
A Nô Ma sóng cuộn tràn,
Tiễn chân Thái tử xuất trần đi tu.
Bình minh còn đẫm sương mù,
Dừng chân xuống ngựa bên bờ suối quanh.
Rút gươm cắt mái tóc xanh,
Trao cho Xa Nặc dặn rành tâu vua.
Ta xin lỗi đạo kế thừa,
Ði tìm chân lý gió mưa không sờn.
Rừng sâu chiếc bóng đơn phương,
Thợ săn đổi áo, con đường viễn du.
Học cầu bao bạn đồng tu,
Hành thân ép xác dãi dầu tháng năm.
Vẫn không sáng tỏ mê lầm,
Làm sao giải thoát thăng trầm chúng sanh?
Ngài bèn bỏ hạnh khổ mình,
Giã từ năm bạn đồng hành đi riêng.
Ðến sông tên gọi Ni Liên,
Tắm xong, thọ bát sữa chiên mục đồng.
Sắc thân trí lực sáng bừng,
Bồ đề trải cỏ bên sông phát thề.
Nếu không chứng đạo giác mê,
Sẽ không rời gốc Bồ đề một phân!
Chúng con Phật tử trong trần,
Hôm nay nhắc tích bội phần cảm cung.
Xuất gia sử Phật bi hùng,
Ðã là con Phật phải cùng nhớ ghi
Học đòi giác ngộ từ bi,
Ðể mong giải thoát tham si não phiền.
Trước đài kính tỏ niềm riêng,
Tinh cần niệm Phật, tham thiền, tụng kinh.
Ước mong nguyện lực độ sinh,
Gia trì đệ tử vô minh sớm trừ.
Noi theo pháp hạnh Phật từ,
Ðời đời nguyện lấy chân như làm nhà.
Nhớ ngày vía Phật xuất gia,
Chúng con đảnh lễ Thích Ca cha lành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần).
———————————
— Bài do Chiêu Ðề Tăng biên soạn nhân ngày kỷ niệm Phật xuất gia PL 2541, chùa Xá Lợi, Tp. HCM, 1998

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương