Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang88/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   101

236. SÁM PHỔ ÐÀ(Sám tụng chư Bồ Tát 8)
Phụng Tây Trúc, Phổ Ðà lạc đạo,
Ngự non châu, cửu khúc trùng trùng,
Thủy giang tân, cúc nở nhụy bông,
Ve réo rắt, đàn ngâm suối đá.
Quan Âm Phật ngự non cung giá,
Ðộng Phổ Ðà hữu cảnh vô biên,
Trên thông reo gió mát tự nhiên,
Dưới khe nước rồng chầu phụng múa.
Am mây ửng áng hồng lồ lộ,
Mấy thứ lá, nhụy nở hây hây,
Ðào đơm bông, cúc trổ thơm cây,
Nghe văng vẳng tiếng người qua lại.
Trên đức Phật từ bi quảng đại,
Dưới rồng chầu phụng múa tiêu thiều,
Non thiên thai, vàng chuộng báu yêu,
Cõi Tây Trúc, Long ly chầu chực.
Lấy san hô làm cột,
Dựng hổ phách làm sườn,
Lược đồi mồi làm ngói che sương,
Bông sen nở làm thuyền Bát nhã.
Kết hoa nọ xây cầu bỉ ngạn,
Bình tịnh thủy rưới hoa Tây Hớn,
Nước cam lồ dùng để cứu dân,
Máy thiên địa giao lân,
Trời có sanh có dưỡng.
Chuông Linh Sơn, khai ngục thành Tây.
Trống Bát Nhã, tựu đề phóng xả,
Ðiểm thất tinh như Càn Long mã,
Hỗn độn khai nhị thất tam cung,
Phân Bát quái, lập đàn tứ trụ.
Án Dà Ra Ðế Hồng Rị toá ha.
Thỉnh đức Quan Âm, đức Phật Thích Ca
Án hồng rị thông hành tóa ha.
Nam Mô Cứu khổ cứu nạn Linh cảm Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
———————————

— Bản chép năm Kỷ Dậu (1969) của chùa Nhất Nguyên Bửu Tự (Lái Thiêu) và Long Sơn Tự (Tân Ban, Tân Uyên) của bà Nguyễn Thị Ní, PD Diệu Tâm lưu giữ. Tủ sách Giáo Ðạo Như Tâm tàng bản, Sài Gòn, 1996


— Ðối chiếu bổ sung với bản in trong “Kinh Nhật Tụng” Chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974
— Chưa biết rõ xuất xứ.

---o0o---


237. SÁM ÐỊA TẠNG(Sám tụng chư Bồ Tát 9)
Chúng con nay dốc lòng thiền,
Lễ ngài Ðịa Tạng hóa duyên Diêm phù.
Trung Ngươn tháng bảy mùa thu,
Chúng con nam nữ đồng tu cúng dường.
Cầu ngài Ðịa Tạng Minh Vương,
Cứu độ đệ tử xót thương cửu huyền.
Cùng là phụ mẫu hiện tiền,
Sống đặng khỏe mạnh, thác liền liên sanh.
Chúng con một dạ chí thành,
Tụng kinh lễ Phật, niệm danh hiệu ngài.
Nguyện khi bỏ báo thân này,
Chẳng sa ác đạo, bản lai tỏ tường.
Nam Mô Ðịa Tạng Minh Vương,
Ðại nguyện Bồ Tát xót thương tam đồ.
Chúng sanh chìm đắm huyết hồ,
Xin ngài cứu độ, phát lồ ăn năn.
Xả trừ nghiệp ác tiền căn,
Minh châu, tích trượng phá tan ngục hình.
Ðộ ra khỏi chốn u minh,
Khuyên hồn niệm Phật tử sinh khỏi nàn.
Khỏi nơi địa ngục khóc than,
Về nơi Cực lạc sen vàng hóa thân.
Chúng con sớm tối ân cần,
Lo tu đền đáp bốn ân hiện tiền.
Ngày đêm niệm Phật kết duyên,
Cầu cho Thất tổ, cửu huyền siêu thăng.
Nguyện cầu Ðịa Tạng phóng quang,
Từ tâm dẫn lối cứu đoàn tội nhân.
Thoát ra xa lánh dương trần,
Quy y đầu Phật chuyên cần kệ kinh.
Tiêu tan nghiệp chướng tiền khiên,
Hóa sanh nước Phật nhơn thiên vui vầy.
Từ bi đức quảng cao dày,
Tam đồ bát nạn cầu ngài cứu cho.
Hễ còn điạ ngục, còn lo,
Tội nhơn chưa hết còn đò trợ duyên.
Ðại nguyện Bồ tát vô biên,
Tam đồ chưa hết chưa riêng Niết bàn.
Nhân mùa xá tội vong nhân,
Chúng con cầu nguyện lục thân trượng thừa.
Oai thần Ðịa Tạng dẫn đưa,
Về nơi nẻo đạo sớm trưa tu hành.
Con nay đảnh lễ chí thành,
Ngưỡng mong Ðịa Tạng lòng lành chứng minh.
Cúi xin Ðại Thánh oai linh,
Hộ trì đệ tử tâm bình an vui.
———————————
— Bài soạn lại trong bài “Cầu siêu độ tháng bảy” của phẩm 13 Kinh Ðịa Tạng diễn nghĩa – Kinh Nhật Tụng chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974

---o0o---


238. SÁM THẬP BÁT QUAN ÂM(Sám tụng chư Bồ Tát 10)
Quan Âm Bồ Tát đại từ bi,
Cứu độ chúng sanh vô thượng kỳ,
Tả thủ đề hồ cam lồ thủy,
Hữu thủ cử thanh dương liễu chi.
Ðảnh thượng tải my Mâu Ni Phật,
Khẩu trung thường niệm Ðà La Ni,
Hữu nhơn niệm đắc Quan Âm chú,
Hỏa khanh hóa khán thanh lương trì.
Triêu niệm Quan Thế Âm,
Mộ niệm Quan Thế Âm,
Niệm niệm tùng tâm khởi,
Niệm Phật bất ly tâm.
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm,
Hương Sơn Hội Thượng Quan Thế Âm,
Thiên Trúc Linh Sơn Quan Thế Âm,
Phổ Ðà Sơn Thượng Quan Thế Âm,
Triều Vân Ðộng Lý Quan Thế Âm,
Nam Hải Ngạn Biên Quan Thế Âm,
Bắc Hải Hà Ðầu Quan Thế Âm,
Tọa Liên Tương Tử Quan Thế Âm,
Phong Ba Lãng Tử Quan Thế Âm,
Bổn Thảo Linh Sơn Quan Thế Âm,
Hoa Hóa Ngư Long Quan Thế Âm,
Bạch Y Tố Hiện Quan Thế Âm,
Tăng Phước Minh Vương Quan Thế Âm,
Ngũ Luân Pháp Thủy Quan Thế Âm,
Ngũ Thập Tam Tham Quan Thế Âm,
Thất Thập Nhị Nguyện Quan Thế Âm,
Tam Thập Lục Nguyện Quan Thế Âm,
Tằêng Tằêng Ðạm Ðạm Quan Thế Âm.

Hoặc thị hạ giới cứu lương dân,


Hoặc thị hư không vân lý hiện,
Hoặc thị ngục trung cứu tội nhơn,
Hoặc thị giang hà cứu tai nạn,
Hoặc thị âm ty độ quỷ hồn,
Hoặc thị phòng trung cứu sanh sản.
Tam tai bát nạn câu ly khổ,
Tứ sanh lục độ tức siêu sanh,
Thiên La Thần, Ðịa La Thần,
Nhơn ly nạn, nạn ly thân,
Nhứt thiết tai ương hóa vi trần.
Hỏa lâm thân, hỏa bất năng thiêu,
Thủy lâm thân, thủy bất năng tiêu,
Hữu nhơn đọc tụng Quan Âm chú,
Giáng phước Diên thọ vĩnh mật miên.
– Tam tai bát nạn nhứt tề tiêu,
Ðại Bi phổ thí, hóa thành vô lượng số,
Thất liệp biến hà sa, tề biến mãn địa,
Phổ thí thượng sơn, kỉnh đại bi đô cầu ẩm.

– Ngã Phật khởi lai phát Quan Âm,


Thiên ngôn vạn ngữ khuyến nhơn tâm,
Nhơn tâm khuyến thượng thông thiên bửu.
Tiền thế oan nghiệp tốc hội vô.
Chúng sanh chỉ vọng thanh vân lộ,
Tiếp dẫn chúng sanh xuất thế trần.
– Niệm Phật tảo trần ai,
Tâm hoa tự nhiên thai,
Bạch vân phân tán tân,
Nhật nguyệt chiếu trung đài.
Nam Mô Thập Bát Quan Thế Âm Bồ
Tát Ma Ha Tát.
———————————
— Trích trong “Nghi thức tụng niệm” Chùa Ðại Giác ấn hành – Sài Gòn, 1974
— Không rõ trước tác.
---o0o---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương