Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang86/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   101

232. SÁM TỤNG HẠNH PHÚC(Sám phát nguyện 28)
Chúng con được ngồi đây,
Trong giây phút hiện tại,
Bao bọc bởi chúng Tăng,
Thấy mình thật may mắn:
Sinh ra được làm người,
Con sớm gặp chánh pháp,
Hạt Bồ đề tưới tẩm,
Lại có duyên được sống,
Hòa hợp trong chúng Tăng.

— Năng lượng của Tăng đoàn,


Giới luật và oai nghi,
Ðang bảo hộ cho con,
Không để gây lầm lỗi.
Không bị nghiệp xấu đẩy,
Ði về nẻo tối tăm,
Lại được cùng bạn hiền,
Ði trên đường chân thiện.
Có ánh sáng chiếu soi,
Của Phật và Bồ Tát.
— Tuy có mặt trong con,
Những hạt giống khổ đau,
Phiền não và tập khí,
Nhưng chánh niệm hiện tiền,
Vẫn thường luôn biểu hiện.
Giúp cho con tiếp xúc,
Với những gì mầu nhiệm,
Có mặt trong tự thân,
Và có mặt quanh con.

— Sáu căn còn đầy đủ,


Mắt được thấy trời xanh,
Tai nghe tiếng chim hót,
Mũi ngửi thấy hương trầm,
Lưỡi nếm được pháp vị,
Thế ngồi con vững chãi,
Ý hợp nhất với thân.
Nếu không có Thế Tôn,
Nếu không có Diệu pháp,
Nếu không có Tăng đoàn,
Làm sao con may mắn,
Ðược pháp lạc hôm nay?
— Công phu tu tập này,
Con cũng xin hành trì,
Cho gia đình, dòng họ,
Cho thế hệ tương lai,
Và cho cả xã hội.
Niềm an lạc của con,
Là vốn liếng tu tập,
Con xin nguyền vun bón,
Tưới tẩm và nuôi dưỡng,
Bằng chánh niệm hằng ngày.
Trong xã hội của con,
Bao nhiêu người đau khổ,
Chìm đắm trong năm dục,
Ganh ghét và hận thù,
Thấy được những cảnh ấy,
Con quyết tâm hành trì.
Ðiều phục những tâm hành,
Tham đắm và giận ghét,
Tập khả năng lắng nghe,
Và sử dụng ái ngữ,
Ðể thiết lập truyền thông,
Tạo nên sự hiểu biết,
Chấp nhận và thương yêu.
— Như đức Bồ Tát kia,
Con nguyện xin tập nhìn,
Mọi người chung quanh con,
Bằng con mắt từ bi,
Bằng tâm tình hiểu biết.
Con xin tập lắng nghe,
Bằng lỗ tai xót thương,
Bằng tấm lòng lân mẫn,
Nhìn và nghe như thế,
Là hạnh của Bồ Tát.
Có thể làm vơi nhẹ,
Khổ đau trong lòng người,
Ðem lại niềm an lạc,
Về cho cả hai phía.
Chúng con ý thức rằng,
Chính phiền não si mê,
Làm cho thế giới này,
Trở thành nơi hỏa ngục.
Nếu tu tập chuyển hóa,
Chế tác được hiểu biết,
Cảm thông và thương yêu,
Chúng con sẽ tạo được,
Tịnh độ ngay nơi này.
— Dù cuộc đời vô thường,
Dù sinh lão bệnh tử,
Ðã có đường đi rồi,
Con không còn lo sợ.
— Hạnh phúc thay được sống,
Trong Tăng đoàn Thế Tôn,
Ðược hành trì giới định,
Sống vững chãi thảnh thơi,
Trong từng giây từng phút,
Của cuộc sống hằng ngày,
Và trực tiếp tham gia,
Vào sự nghiệp độ sinh,
Của Phật và Bồ Tát.
— Giờ phút này quý báu,
Niềm biết ơn tràn dâng,
Xin lạy đức Thế Tôn,
Chứng minh và nhiếp thọ.
———————————
— Trích trong “Nghi thức tắm Bụt” của Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành. Pháp quốc, 1997
— Người soạn có sửa chữa vài từ cho phù hợp phổ biến đại chúng.

---o0o---


233. VĂN SÁM HỐI KHUYẾN THIỆN(Sám nguyện 15)
Con nay quỳ giữa đạo tràng,
Cầu xin sám hối tột đàng không trung.
Bao nhiêu tội lỗi ác hung,
Dầu cho lớn nhỏ đều chung diệt cùng.
Bởi xưa mê tối điên khùng,
Khinh chê Phật Pháp Tăng cùng Thánh nhơn.
Nói rằng: mê tín dối nhơn,
Cho rằng: chết mất không ơn oán gì!
Phạm nhằm đoạn kiến mê tình,
Nói rằng: người chết hết sinh đó mà!
Phạm nhằm thường kiến nói là:
Sống sao chết vậy mà không khác nào.
Luận không nói có hô hào,
Lưỡng biên tà kiến mắc vào hai bên.
Ðọa vào khoảng giữa thêm lên,
Ngoan-không đoạn diệt cho nên mắc lầm.
Tà ma dắt dẫn “Tham” lần,
Sân si hiện đến chẳng cần ai than.
Miễn mình vui thú hỷ hoan,
Làm càn, tính dối, ưng oan qua ngày.
Bao nhiêu tội ác tỏ bày,
Lỗi xưa dứt bỏ từ rày về sau.
Lòng ngay nguyện dứt hết mau,
Tâm trung phát hiện biết bao phép mầu.
Ðời đời hóa hóa sanh sanh,
Y theo Phật pháp nên danh giúp người.
Không tham không giận sự đời,
Giữ lời Phật dạy chẳng dời lòng không.
Những điều giới cấm chánh tông,
Cấm không nói dối, có không chẳng đồng.
Sát sanh, sát chẳng sanh lòng,
Tà dâm, trộm cướp để hòng hại nhau.
Phóng sanh, hoan hỷ biết bao,
Buồn rầu lo sợ, chúng đau khổ đời.
Mình làm hoặc dạy người thời,
Thấy nghe hay biết, ý mời tâm gieo.
Vui theo hay chẳng vui theo,
Cũng đều có tội bởi điều tà ma.
Từ đời vô thủy sanh ra,
Ðịa ngục ngạ quỷ cùng là súc sanh.
Luân hồi sáu thú vây quanh,
Biết bao tội chướng tử sanh chập chồng.
Cầu xin sám hối hết lòng,
Mong nhờ chư Phật thảy đồng chứng tri.
Từ bi hỷ xả một khi,
Con nguyền bố thí, lễ nghi chí thành.
Giữ gìn tịnh giới thường hành,
Thí tài thí pháp tâm thành thẳng ngay.
Không lòng chia rẽ đông tây,
Khiến nên người vật chứng ngay đạo mầu.
Y theo Phật pháp hồi đầu,
Phát lòng quy hướng cần cầu Tây phương.
Ba đời chư Phật mười phương,
Chứng minh công đức con đương nguyện cầu.
Chúng sanh đều đặng quả mầu,
Vô lường công đức trí mầu vô biên.
Khứ lai hiện tại mãn viên,
Ðắc thành Phật đạo hóa duyên độ đời.
Nguyện cầu sám hối hết lời,
Chúng sanh hồi hướng hồi tâm đủ điều.
Rèn lòng sửa tánh mai chiều,
Công phu tu tập đặng nhiều thêm lên.
Chớ nên giả dối mà quên,
Thấy người lầm lỗi mà nên vui cười.
Phải mau hòa giải khuyên người,
Khởi lòng bác ái cầu người hồi tâm.
Bỏ tà theo chánh pháp âm,
Bất sanh bất diệt thậm thâm vô cùng.
Muốn cho phước huệ trùng phùng,
Giữ thân khẩu ý hòa cùng lòng ngay.
Như vậy thật cũng là may,
Phước duyên hội ngộ ngày nay chẳng lầm.
Dày công nghiên cứu sưu tầm,
Mau đem hồi hướng vững cầm về Tây.
Chúng sanh khắp cả xưa nay,
Tự tha bình đẳng thẳng ngay Niết bàn.
Hưởng an vui vẻ thanh nhàn,
Cùng là phước báo vững vàng không hư.
Chư Thiên chư Thánh chư Thần,
Cùng chung hưởng thọ vô lường vô biên.
———————————
— Trích trong “Pháp môn đáo bỉ ngạn”, Linh Bửu Tự ấn hành, do Huệ Nhựt Ðại Sư soạn, Sài Gòn, 1948
— Người soạn có hiệu đính văn phong cho phù hợp và bỏ đoạn cuối bài vì trùng lặp.
--- o0o ---


: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương