Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


VĂN PHÁT NGUYỆN TU THẬP THIỆNtải về 4.51 Mb.
trang83/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   101

224. VĂN PHÁT NGUYỆN TU THẬP THIỆN(Sám pháp nguyện 26)
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Ðệ tử khắp vì,


Tứ ân tam hữu,
Pháp giới chúng sanh,
Phát nguyện tu trì,
Thập thiện nghiệp đạo.
Hồi hướng Cực lạc,
Cầu thành Phật đạo.

Ðệ tử chúng con,


Nhờ lời Phật dạy.
Rõ biết nghiệp quả,
Họa phước do mình,
Vui khổ tự gây,
Nguồn gốc nơi tâm,
Tánh vốn như huyễn.
Không chủ không ngã,
Vọng chấp điên đảo,
Khởi lòng tham sân,
Ngu si mê muội.
Phát thân ngữ ý,
Sanh nghiệp hữu lậu.
Thế nên từ lâu,
Trôi lăn lục đạo,
Sanh tử luân hồi.
Ngày nay phát nguyền,
Tu trì Thánh hạnh:
Thân không sát sanh,
Trộm cướp dâm dật,
Tinh tấn làm lành,
Phóng sanh hộ mạng,
Bố thí cúng dường,
Thiểu dục tri túc.
Miệng không dối láo,
Ác khẩu mắng rủa,
Gièm pha đâm thọc,
Thêu dệt phỉnh phờ.
Cố gắng giữ lời,
Chắc thật dịu hiền,
Hòa giải thuận thảo,
Chân thật đúng nghĩa.
Tâm ý không hề,
Tham lam bỏn sẻn,
Giận hờn ganh ghét,
Mê si tà kiến.
Siêng năng quán xét,
Thêm lòng hỉ xả,
Tùy hỉ nhẫn nhục,
Chánh kiến sáng suốt.
Mười nghiệp đạo lành,
Chỉ thiện tác thiện,
Rành rẽ như trên.
Con nguyền tu tập,
Suốt đời không dám,
Sai sót phân ly.
Lại thêm hằng ngày,
Niệm Phật tụng kinh,
Trau giồi định, huệ.
Nguyện con và khắp,
Pháp giới chúng sanh,
Tội diệt phước sanh,
Căn lành thêm lớn.
Phật chủng sâu dày,
Bồ đề kiên cố,
Sớm sanh Cực lạc.
Mau tròn hạnh nguyện,
Ðầy đủ ba minh,
Sáu thông, bốn trí,
Mười lực, ba thân,
Ðộ khắp chúng sanh,
Ðồng sanh Tịnh độ.
Ðồng thành Phật đạo.
Chư Phật chứng minh,
Xót thương nhiếp thọ.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Ðà Phật.
—————————
— Bài do HT. Thích Trí Tịnh soạn,
chùa Vạn Ðức, Thủ Ðức ấn hành, Sài Gòn, 1970
---o0o---

225. VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI(Sám hối nguyện 14)
Nguyện cầu sám hối quy y,
Ngưỡng mong Tam Bảo chứng tri lòng thành.
Con xin bỏ dữ theo lành,
Từ bi hỷ xả thật hành cho nên.
Ngày nay con nguyện ăn năn,
Quy y Tam Bảo ngăn ngừa lỗi xưa.
Một lòng khuya sớm tối trưa,
A Di Ðà Phật thường ưa niệm hoài.
Cúi xin Tam Bảo các Ngài,
Từ bi tiếp độ những loài thiếu căn.
Quy y theo Phật Pháp Tăng,
Dứt vòng sanh tử mau thăng Liên đài.
Nay con trước Phật tỏ bày,
Phát lòng thệ nguyện, từ rày quy y.
Xưa nay phạm lỗi điều chi,
Con xin sám hối chứng tri Phật đà.
Khỏi đọa địa ngục cùng là,
Khỏi đường sanh tử mà qua Phật trường.
Quy y Pháp bảo cúng dường,
Thọ trì đọc tụng khỏi đường tà ma.
Quy y Tăng bảo xuất gia,
Khỏi đọa súc vật, khỏi qua sáu đường.
Phật pháp huyền diệu phi thường,
Từ rày con nguyện được thường nương theo.
Thọ trì Bồ Tát, Tỳ Kheo,
Chúng sanh thấy biết tu theo Phật thừa.
Noi theo Hiền Thánh thuở xưa,
Rõ nghĩa nhứt thừa trí huệ rộng sâu.
Chúng sanh khắp hết tu mau,
Nguyện vì đại chúng không lao nhọc lòng.
Ðời đời vẹn giữ cho đồng,
Thề không bỏ Phật theo dòng quỷ ma.
Nay con biết rõ gần xa,
Phật là vô thượng là cha muôn loài.
Có tưởng, không tưởng đồng loài,
Sanh sanh tử tử nối hoài khổ lao.
Không sanh không tử không sao,
Có sanh có tử có đau khổ hoài.
Sanh mà chẳng sanh cao tài,
Tử mà không tử là Thầy chúng sanh.
Phật là không tử chẳng sanh,
Hoàn toàn thấy biết tánh linh rõ ràng.
Xuống lên ba cõi sáu đàng,
Ðộ sanh độ tử vô vàn hàm linh.
Ðồng về Tịnh độ Niết bàn,
Thật là Cực lạc an nhàn không lo.
Con xin nhờ Phật độ cho,
Mau mau thành Phật tự do độ đời.
Ðền ơn trả nợ cho đời,
Thân con dầu có rã rời như tro.
Lòng không phiền não rầu lo,
Cầu cho đời đặng ấm no thanh nhàn.
Chúng sanh chưa nhập Niết bàn,
Con không làm Phật rõ ràng chẳng sai.
Chúng sanh không còn một ai,
Con mới thành Phật vào ngay Niết bàn.

——————————


— Trích trong “Bài Sám Hối Phát Nguyện Văn” của Huệ Nhựt Ðại Sư soạn, chùa Linh Bửu, Cầu Hang ấn hành, Sài Gòn, 1948
— Có sửa chữa một số từ của văn phong cho khỏi điệp ngữ. Ðồng thời chia làm hai bài vì quá dài.

---o0o---


226. SÁM HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY(Sám phát nguyện 27)
Hướng về kính lạy đức Như Lai,
Hải đăng chiếu soi biển trần khổ,
Xin đức Từ bi thương nhiếp thọ,
Chúng con khẩn thiết nguyện quay về.
- Ðệ tử chúng con,
Bốn ơn mang nặng,
Chưa kịp báo đền.
Nhìn ra ba cõi bốn bên,
Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn.
Bỗng giật mình kinh hãi,
Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại,
Vẫn thấy rằng bến giác còn xa.
May thay trong cõi Ta bà,
Ðâu cũng có cánh tay đức Từ bi cứu độ.
- Nay chúng con một lòng quay về nương tựa.
Nguyền xin làm đệ tử đức Như Lai.
Hợp nhất thân tâm,
Quỳ dưới Phật đài,
Buông hết trần tâm,
Một lòng quy kính.
Xin tiếp nhận diệu pháp,
Tinh chuyên tu tập mỗi ngày.
Nuôi giới định lớn lên,
Quả Bồ đề một mai thành tựu.
Chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở,
Cúi xin Phật, Pháp và Tăng xót thương.
- Chúng con biết rõ,
Tự thân nghiệp chướng còn nặng,
Phước đức còn mong manh,
Tri giác vẫn thường hay sai lầm,
Tuệ căn vẫn còn chưa vững chắc.
Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi,
Văn tư tu chưa thật sự vững bền.
Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen,
Năm vóc cùng gieo xuống,
Mong lượng Từ mở rộng,
Chúng con xin trải hết lòng ra.
- Ðệ tử chúng con,
Từ muôn kiếp xa xưa,
Vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh.
Nên đã chạy theo trần cảnh,
Ba nghiệp nhiễm ô,
Ðắm trong tham ái mê mờ,
Ghét ghen hờn giận.
Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng,
Quyết một lòng làm mới thân tâm.
Bao nhiêu tội ác lỡ lầm,
Nguyền xin hoàn toàn gột sạch.
- Chúng con giờ phút này đây,
Lập nguyện sâu dày,
Xa lìa tập khí cũ,
Suốt đời về nương tựa Pháp, Tăng.
Xin Phật đưa cánh tay ân cần,
Từ bi nâng đỡ.
Nguyện trong khi thiền tập,
Nguyện những lúc pháp đàm,
Lúc đứng, khi đi,
Nấu cơm, rửa bát,
Nằm, ngồi, làm việc,
Giặt áo, kinh hành,
Trì niệm hồng danh.
- Thắp hương, lạy Phật,
Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc.
Mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi.
Sống chánh niệm trong mỗi phút giây.
Là chỉ dạy cho người,
Thấy con đường thoát khổ.
Nguyện được thấy Tịnh độ,
Dưới mỗi bước chân mình,
Nguyện tiếp xúc pháp môn,
Trong mỗi khi hành xử.
Bước trên thật địa,
Thở giữa chân không.
Thắp lên trí sáng diệu tâm,
Màn vô minh quét sạch,
Thân tâm tịnh lạc,
Tư thái thong dong,
Ðến phút lâm chung,
Lòng không luyến tiếc.
Thân không đau nhức,
Ý không hôn mê,
Chánh niệm rõ ràng,
Tĩnh lặng sáu căn,
Buông bỏ sắc thân,
Như vào thiền định.
Nếu cần thọ sinh kiếp khác,
Sẽ làm lại đệ tử đức Như Lai.
Tiếp theo sự nghiệp cứu đời,
Ðưa mọi loài về bến Giác.
Thành tựu ba thân bốn trí,
Sử dụng năm mắt, sáu thần thông.
Hóa hiện ngàn vạn ứng thân,
Có mặt một lần trong ba cõi.
Ra vào tự tại,
Hóa độ mọi loài.
Không bỏ một ai,
Tất cả đều đưa lên bờ không thoái chuyển.
Thế giới vô tận,
Chúng sanh vô tận,
Nghiệp và phiền não,
Cũng đều vô tận.
Nguyện con cũng thế,
Sẽ là vô tận.
- Con nay xin lạy Phật phát nguyện,
Tu trì công đức,
Chia sẻ với muôn loài hữu tình,
Ðể báo được trọn vẹn bốn ơn,
Và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi.
Nguyện xin cùng tất cả,
Mọi loài chúng sanh,
Hoàn thành tuệ giác lớn.
————————————
— Trích “Nghi thức hộ niệm cầu an” của Ðạo tràng Mai Thôn xuất bản, Pháp quốc 1997.
— (Người soạn) có sửa vài từ cho phù hợp phổ biến đại chúng.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương